2kSRO

SRO Opgaveformuleringer 2.k

 

SA-MA
Gør rede for chi2-test og kom herunder ind på nulhypotese, chi2-teststørrelsen, signifikansniveau og hvordan den beregnede p-værdi skal tolkes.

Opstil en hypotese angående sammenhænge mellem variable i forbindelse med folketingsvalg. Vælg en række uafhængige variable, som du vil undersøge på Surveybanken. Begrund, hvorfor du netop vil se på de valgte variable.

Foretag vha. en chi2–test en statistisk analyse af sammenhængene mellem disse variable ved folketingsvalg.

Vurder sammenhængen mellem hypoteser og resultater og inddrag sociologisk teori til at forklare mulige sammenhænge mellem variable og valgresultater.

 

SA-En:

Der ønskes en redegørelse for de væsentligste emner i Donald Trumps valgkamp til præsidentembedet i 2016.

Der ønskes en diskursanalyse af Donald Trumps takketale ved Republican National Convention, july 21, 2016.

Der ønskes en vurdering af hvilke vælgergrupper Trump appellerer til og hvordan sproget benyttes til at påvirke dem.

 

SA-HI:

Der ønskes en kort redegørelse for brud og kontinuitet i dansk selvforståelse i udenrigspolitisk sammenhæng fra besættelsen til i dag.

Der ønskes en diskursanalyse af Anders Fogh Rasmussens tale til Søværnet i 2003 og Lars Løkke Rasmussens kronik Jyllands Posten 2015 med henblik på udviklingen i dansk udenrigspolitik.

Afslutningsvis ønskes en vurdering af Danmarks fremtidige internationale position. I din diskussion skal du inddrage teorier om international politik.

 

Anders Fogh Rasmussen tale til Søværnet i 2003: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-fogh-rasmussen-v-om-samarbejdspolitikken-29-august-2003/

Lars Løkkes kronik i Jyllands Posten, 2015:

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8020177/Et-lille-land-i-en-stor-verden/

Kronikken forklares her som et brud med Foghs politik:

http://nyheder.tv2.dk/2015-09-15-loekke-traeder-ud-af-foghs-skygge-med-ny-kurs-for-udenrigspolitikken


MA-Fy:

Med mikrofonsensor tilsluttet labpro skal du analysere forskellige lydsignaler i programmet Logger-pro. Undersøg lyden fra:
   – Enkelte stemmegafler
   – To stemmegafler med lidt forskellig frekvens 
    – En guitarstreng
   – En kromatisk skala spillet på en guitarstreng

Indfør begreberne bølgelængde, frekvens, hastighed og fase og opskriv et matematisk udtryk for lydsvingningerne for de enkelte stemmegafler. Ved addition af to svingninger med forskellig frekvens, skal du udlede et udtryk for svingningsmønstret for de to lidt forstemte stemmegafler.
Analyser guitarstrengens svingninger med hensyn til grundtoner og overtoner. Gør rede for den tempererede skala og vurder om placeringen af guitarens bånd passer med den tempererede stemning.

 


MU-En:

På basis af en kort redegørelse for borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1950’erne og 1960’erne foretages en retorisk analyse af enten “I’ve Been to the Mountaintop” af Martin Luther King (3. april, 1968) eller “The Ballot or the Bullet” af Malcolm X (12. april, 1964), hvor den af de to taler, der ikke analyseres, bruges perspektiverende.

Der foretages endvidere en musikalsk analyse og fortolkning af Aretha Franklin: “Think” (1968), hvori der indgår en analyse af form, instrumentation, grove, harmonik, melodik, syngemåde, forholdet mellem tekst og musik samt en fremhævelse af de typiske stiltræk. Andre musikalske parametre kan inddrages.

Med udgangspunkt i analyserne foretages en samlet vurdering af sprogets og musikkens funktion som led i sorte amerikaneres kamp for ligestilling.

 

Think: https://www.youtube.com/watch?v=HqYnevHibaI

 

MU-Hi:

Der ønskes en undersøgelse af borgerrettighedsbevægelsens opståen og udvikling i 1960’ernes USA med fokus på mål og midler. 

Lav en kildekritisk analyse af talen ’The Ballot or the Bullet’ af Malcom X (se link) med henblik på at vurdere dens relation og repræsentativitet i forhold til den overordnede borgerrettighedsbevægelse.

Der ønskes endvidere en musikalsk analyse og fortolkning af Aretha Franklin: “Think” (1968), hvori der indgår en analyse af form, instrumentation, grove, harmonik, melodik, syngemåde, forholdet mellem tekst og musik samt en fremhævelse af de typiske stiltræk. Andre musikalske parametre kan inddrages.

Afslutningsvist bedes du vurdere, hvordan musikken formidler borgerrettighedsbevægelsens budskaber.

Malcolm X’s tale: http://thespeechsite.com/en/famous/MalcolmX-1.pdf

Think: https://www.youtube.com/watch?v=HqYnevHibaI