2xSRO

SRO – 2x

Historie og musik.
Overordnet emne:  ”Borgerrettighedskamp og sort musik i 1960’erne i USA”.
Med udgangspunkt i en kortfattet historisk redegørelse for borgerrettighedsbevægelsen i 1960´rnes USA, ønskes en diskursanalyse af selvvalgt uddrag fra March on Washington ”I have a dream” (1963) https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf
Dernæst ønskes såvel en musikalsk som en tekstlig analyse af “Soul Power” (1971) af James Brown.
Der ønskes desuden en tekstlig analyse af numrene ”I Don’t Want Nobody To Give Me Nothing. Open Up The Door I’ll Get It My Myself” (1969) og ”Say It Loud I’m Black And I’m Proud” (1968) også af James Brown.

Til sidst ønskes en diskussion af sammenhængen mellem de tre numre og den samtidige politiske situation.

 

Fysik-Historie

Den industrielle revolution og dampmaskinen

Giv en historisk redegørelse for den industrielle revolution i England. Lav en redegørelse for dampmaskinens udvikling.
Forklar hvordan Newcomens dampmaskine fungerede og hvorfor Watts ændringer forbedrede dampmaskinens nyttevirkning. Diskuter den teoretiske grænse for nyttevirkningen. Med skolens model skal du eksperimentelt bestemme den praktiske nyttevirkning og sammenligne med den teoretiske grænse.
Vurder de økonomiske og sociale konsekvenser af industrialiseringen – med inddragelse af selvvalgt kildemateriale .

 

Spektrofotometrisk undersøgelse af reaktionen mellem krystalviolet og hydroxid-ioner

Gør rede for lineær regression ved mindste kvadraters metode – og giv et bevis for bestemmelse af koefficienterne for den bedste rette linje. Diskuter betydningen af regressionskoefficienten R, gerne via et eksempel. Udfør en regressionsanalyse, gerne af de eksperimentelle data, både i hånden ved hjælp af den udledte formel samt med Maple og Loggerpro. Giver de samme resultat?

Forklar om spektrofotometri som en kemisk analysemetode, og gør herunder rede for Lambert-Beers lov.

Udfør et eksperiment, hvor der indsamles spektrofotometriske data for opløsninger af krystalviolet. Anvend mindste kvadraters metode til at analysere resultaterne fra forsøget for at vise Lambert-Beers lov og finde frem til en værdi for ekstinktionskoefficienten for krystalviolet. Undersøg desuden eksperimentelt hvordan reaktionshastigheden for omdannelse af krystalviolet afhænger af koncentrationen af krystalviolet (reaktionsorden)

Gør rede for hvor hvordan koncentrationen af krystalviolet vil ændre sig i tid ved henholdsvis en 0’te orden, en 1.orden og en 2.ordens-reaktion

 

Matematik-Fysik: Det skrå kast

I denne opgave skal du undersøge det skrå kast både teoretisk og eksperimentelt.

Opgaveformulering:

  • Redegør for den grundlæggende fysik bag det skrå kast, herunder kraftanalyse og kinematik i 2 dimensioner.
  • Udled fra kraftanalysen banekurverne for kastet via integration.
  • Udled formler for kastehøjde og kastevidde.
  • Diskuter luftmodstandens indflydelse på kastevidden og kaste højden. Hvordan kan luftmodstanden indbygge i formlerne? (Der forventes ingen formel løsning med luftmodstand)
  • Udfør eksperimenter med det skrå kast.
  • Giv en vurdering af fjederkonstenten i kanonen. Du kan bruge integration af fjederkraften til at bestemme den lagrede elastiske energi.

 

Eksperimentelt arbejde:

1) Udfør forsøg med både lodret og skråt kast med brug af fjederkanonen.