SR1. Introduktion til flerfaglighed i studieretningen

Formål
”Introduktion til flerfaglighed i studieretningen” er det første i rækken af flerfaglige forløb, der bygger op til at kunne skrive studieretningsopgaven i 3.g. Flerfaglighed vil sige, at mindst to fag samarbejder om et fællesfagligt emne, som det enkelte fag behandler med sin egen faglige og metodiske tilgang.  
Formålet er at introducere til:

 • gymnasiets tre videnskabelige fakulteter, humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab
 • de enkelte fags identitet  
 • fakulteternes og fagenes metoder på et generelt niveau
 • det faglige samspil

Faglige mål i læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse
 • sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • opstille en litteraturliste
 • foretage litteratursøgning og udvælgelse af relevant litteratur til et emne.

Hvad er et fakultet?
Gymnasiets fagrække fordeler sig på tre fakulteter. Et fakultet er et videnskabeligt hovedområde bestående af fag, hvis identitet og metoder har noget til fælles. Enkelte fag hører til i mere end et fakultet. Matematik hører ikke under nogen af dem, men placeres dog traditionelt i naturvidenskab.

  Naturvidenskab Humaniora

(humanvidenskab)

Samfundsvidenskab
Genstandsfelt Naturen og vores verdens sammenhæng Mennesket og dets produkter Menneskets organisering af en fælles virkelighed
Fag på Aurehøj Matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, astronomi, idræt, psykologi Dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, latin, historie, religion, oldtidskundskab, filosofi, musik, drama, billedkunst, psykologi, idræt Samfundsfag,

religion, idræt, psykologi

Fællesfaglig tekst – læses og gennemgås
Rangvid m.fl.: Vidensmønstre (læreplan 2017), Systime – følgende kapitler:

 • ”Viden og videnskab”
 • ”De tre fakulteters kendetegn”

Produktkrav
Du skal udarbejde en opgave, hvor du reflekterer over måden at arbejde fagligt på. I denne sammenhæng reflekteres der over fagenes identitet, genstandsfelt og grundlæggende metoder i det faglige samspil.

Det skriftlige produkt skal tage udgangspunkt i følgende opgaveformulering:

Refleksion om flerfaglighed i studieretningen
 • Udvælg en problemstilling, som forløbet har belyst.
 • Gør rede for, hvordan fagene indgår, og reflektér over, hvordan fagene hver især og i samspil kan analysere denne. Benyt din elementære viden om fagenes identitet, genstandsfelt og grundlæggende metoder og fakulteterne, de indgår i.
 • Lav en korrekt opstillet litteraturliste over relevant litteratur.

Se eksempel på en litteraturliste på siden om formalia i opgaver