SR2. Dansk- og historieforløbet

Formål
Dansk- og historieforløbet er det andet i rækken af flerfaglige forløb, der peger frem mod at kunne skrive studieretningsopgaven i 3.g. Det bygger videre på det forrige forløb. Her er det faglige samspil mellem fagene dansk og historie i fokus.

Formålet er at

 • arbejde med et historisk emne, der giver overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark.
 • arbejde med og introducere til fagenes identitet, metoder og samspil.
 • introducere til de videnskabsteoretiske begreber synkron og diakron.
 • introducere til metoder for opgaveskrivning med særligt henblik på Blooms taksonomi, opgavens Pentagon og Flyums 7-trinsmodel.
 • skrive den første større og flerfaglige skriftlige opgave.

Faglige mål fra læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse.
 • skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout.
 • mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Særligt for dansk:

 • Der sættes fokus på tekstlæsning i en historisk kontekst og på faglig formidling.
 • Der skal desuden indgå et kort skriftlighedsforløb, som understøtter arbejdet de relevante skriftlige kompetencer.

(jf. Læreplan Dansk A – stx 2017, § 3.2 og 3.4)

Særligt for historie:

 • Der sættes fokus på elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale.
 • (jf. Læreplan Historie A – stx 2017, § 3.4)

Link til læreplaner for dansk og historie 

Fællesfaglig tekst
Rangvid m.fl.: “2. Diakron og synkron”, i: Vidensmønstre (læreplan 2017), Systime

Introduktion til værktøjer til opgaveskrivning:
Forløbet udmunder i dansk- og historieopgaven (DHO). Dette er den første i rækken af større skriftlige opgaver, hvor du skal lære at arbejde med værktøjer til progression og problemorientering i din opgaveskrivning. I dette forløb introduceres der til følgende opgaveværktøjer, som du kan læse mere om på dette link.

 • Blooms taksonomi: Få blik for niveauer og progression i din opgave.
 • Flyums 7-trinsmodel: Lav en problemformulering!
 • Opgavens pentagon: Planlæg elementerne i din opgave! I dette forløb introduceres pentagonen med henblik på særligt at kunne arbejde med de  første tre punkter

Formalia
Du skal følge de gældende formalia fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, litteraturliste/kildefortegnelse og layout. Læs mere om formalia her

Produktkrav:

 • Du skal skrive en individuel tværfaglig opgave med udgangspunkt i fagene dansk og historie (DHO).
 • Opgavens omfang er 7-8 siders brødtekst à 2400 tegn inklusive mellemrum, det vil sige maksimalt 19.200 tegn. Dertil kommer indholdsfortegnelse og litteraturliste.
 • Dine lærere udleverer 3 opgaveformuleringer, du kan vælge imellem.
 • På baggrund af opgaveformuleringerne skal du udarbejde en specifik problemformulering, ud fra hvilken du besvarer opgaven.
 • Du skal forsvare opgaven ved en mundtlig årsprøve.
 • Der gives en samlet karakter og mundtlig feedback for opgaven og den mundtlige årsprøve.