SR2. Dansk- og historieforløbet

Formål
Dansk- og historieforløbet er det andet i rækken af flerfaglige forløb, der peger frem mod at kunne skrive studieretningsopgaven i 3.g. Det bygger videre på det forrige forløb. Her er det faglige samspil mellem fagene dansk og historie i fokus.
Formålet er at

 • fordybe sig i et historisk emne, der giver overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark.
 • arbejde med og introducere til fagenes identitet, metoder og samspil.
 • introducere til de videnskabsteoretiske begreber synkron og diakron.
 • introducere til metoder for opgaveskrivning med særligt henblik på Blooms taksonomi, opgavens Pentagon og Flyums 7-trinsmodel.
 • skrive den første større og flerfaglige skriftlige opgave.

Faglige mål fra læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse.
 • skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout.
 • mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Særligt for dansk sættes der fokus på (jf. Læreplan Dansk A – stx 2017, § 3.2 og 3.4):

 • tekstlæsning i en historisk kontekst
 • faglig formidling.
 • danskfagets identitet og metode

Særligt for historie sættes der fokus på (jf. Læreplan Historie A – stx 2017, § 3.4):

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale.
 • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
 • historiefagets identitet og metode

Læreplaner for dansk og historie 

Fællesfaglig tekst
Rangvid m.fl.: “2. Diakron og synkron”, i: Vidensmønstre (læreplan 2017), Systime

Introduktion til værktøjer til opgaveskrivning:
Forløbet udmunder i dansk- og historieopgaven (DHO). Dette er den første i rækken af større skriftlige opgaver, hvor du skal lære at arbejde med værktøjer til progression og problemorientering i din opgaveskrivning. I dette forløb introduceres der til følgende opgaveværktøjer, som du kan læse mere om på dette link 

 • Blooms taksonomi: Få blik for niveauer og progression i din opgave.
 • Flyums 7-trinsmodel: Lav en problemformulering!
 • Opgavens pentagon: Planlæg elementerne i din opgave! I dette forløb introduceres pentagonen med henblik på særligt at kunne arbejde med de første tre pKænkter.

Formalia
Du skal følge de gældende formalia fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, litteraturliste/kildefortegnelse og layout. Læs mere om formalia her

Produktkrav:
Du skal skrive en individuel tværfaglig opgave med udgangspunkt i fagene dansk og historie (DHO).
Dine lærere udleverer 3 opgaveområder, du kan vælge imellem.
På baggrund af det valgte opgaveområde skal du udarbejde en specifik problemformulering med ca. 3 underspørgsmål, som er grundlag for din besvarelse af opgaven.
Opgavens omfang er 7-8 normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum, det vil sige maksimalt 19.200 tegn. Dertil kommer indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Du skal overholde gældende formalia for en større skriftlig opgave.
Du skal forsvare opgaven ved en mundtlig årsprøve. Her skal du præsentere din opgavekonklusion samt overvejelse om valg af materiale, arbejdsproces samt metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.
Der gives en samlet karakter og samlet fremadrettet mundtlig feedback for din besvarelse af opgaven og den mundtlige årsprøve.