Studieretningsforløbene

Studieretningsforløbene
På Aurehøj Gymnasium arbejder vi flerfagligt og fagoverskridende i seks forløb, der træner studiekompetencer rettet frem mod at kunne skrive studieretningsprojektet i 3.g. Undervejs arbejdes der med forskellige dele af læreplansmålene for studieretningsprojektet:

Faglige mål:

Eleverne skal kunne:
̶  afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling
̶  besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
̶  planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
̶  demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶  udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
̶  udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
̶  gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
̶  skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout

Kilde: Læreplan for studieretningsprojektet

Plan for studieretningsforløbene
De seks studieretningsforløb er fordelt, så der ligger to på hvert af gymnasieforløbets tre skoleår. Ved klik på hver af planens overskrifter kan du læse om mål, indhold, form og produktkrav i de enkelte forløb.

Skoleår Indhold
1.g SR1. Introduktion til flerfaglighed i studieretningen
  SR2. DHO-forløbet
2.g SR3. Verdensborgerskab og innovation (alternativt som rejse i tysk og fransk)
  SR4. SRO-forløbet
3.g SR5. Fagoverskridende projekt (innovation kan inddrages)
  SR6. Studieretningsprojektet

Andet om opgaveskrivning
Opgaveskrivning og formalia
Værktøjer til opgaveskrivning