Persondata

 

Orientering om behandling af personoplysninger som led i rekruttering

 

Formålet med og det retlige grundlag for behandling af personoplysninger om dig

Som led i din ansøgning om ansættelse på Aurehøj Gymnasium indsamler og behandler Aurehøj Gymnasium personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelses-forordningen og § 12 i databeskyttelsesloven.

Aurehøj Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi registrerer og behandler som udgangspunkt kun de almindelige, ikke-følsomme person-oplysninger om dig, som du selv giver os. Dette er oplysningerne i din ansøgning, CV og eksamensbeviser, herunder dine stamoplysninger, uddannelsesmæssige baggrund, faglige niveau, udtalelser, tidligere beskæftigelse, evt. nuværende og tidligere stillinger, arbejdsopgaver, kompetencer og meritter samt evt. referencer.

Vi registrerer og behandler også de følsomme personoplysninger, som du selv giver om dit overenskomst- og fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Hvis du oplyser os om evt. helbredsforhold registrerer vi også dem, hvis det har betydning for vores behandling af din ansøgning.

Dine rettigheder:

Retten til indsigt
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig samt hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig).

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine interesser i ikke at få behandlet dine personoplysninger, går forud for Aurehøj Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil der er gået 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen. Hvis du har sendt os en uopfordret ansøgning, gemmer vi den i 6 måneder, fra den er modtaget. Herefter sletter vi dine personoplysninger. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning, CV og eksamensbeviser i længere tid, kontakter vi dig for at få dit samtykke til det.

Sådan gør du brug af dine rettigheder
Du skal kontakte databeskyttelsesrådgiveren på mailadressen kontakt@aurheoej.dk, att.: DPO, og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.

Formalia
Aurehøj Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende mailadresse kontakt@aurehoej.dk, att.: DPO.

Klageadgang
Du kan klage over Aurehøj Gymnasiums behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Gentofte den 21. juni 2018