2bSRO

Matematik-Samfundsfag

Gør rede for chi2-test og kom herunder ind på nulhypotese, chi2-teststørrelsen, signifikansniveau og hvordan den beregnede p-værdi skal tolkes.

Opstil en hypotese angående sammenhænge mellem variable i forbindelse med stemmeafgivning til 
’Ungdomsvalget 2011′. Vælg tre forskellige uafhængige variable, som du vil undersøge (eks. uddannelsestype). Begrund, hvorfor disse tre variable er relevante at se på.

Foretag vha. en chi2–test en statistisk analyse af sammenhængene mellem de tre variable ved
‘Ungdomsvalget 2011’

Vurder sammenhængen mellem hypoteser og resultater og inddrag teori om vælgeradfærd og
sociologisk teori til at forklare mulige sammenhænge mellem variable og valgresultater.

 

Dansk-Samfundsfag

Redegør kort for teorier om det senmoderne samfund.

Foretag en analyse af afsnit 10, sæson 2 af TV-serien SKAM med særlig henblik på at påvise, hvilken rolle de sociale medier spiller for seriens hovedpersoner.

Diskuter med udgangspunkt i teorierne om det senmoderne samfund, hvordan de sociale medier påvirker den måde, nutidens unge forholder sig til begreberne “frihed og ansvar” idet du inddrager Nooras tale fra det analyserede afsnit.

 

Engelsk-Samfundsfag

Redegør kort for udviklingen i produktionsjobs i USA samt for den hvide arbejderklasses politiske præferencer på baggrund af bilag A.

Lav en sagprosaanalyse af Hua Hsus artikel “White Plight?” Analysen skal inkludere et fokus på Hua Hsus brug af historiske begivenheder samt artiklens struktur og stil.

Analysér på baggrund af artiklen de fattige hvides kulturelle status i det amerikanske samfund og diskutér hvilke barrierer, der står i vejen for øget social mobilitet for den hvide arbejderklasse, og hvordan disse barrierer kan overkommes. Nedenstående anmeldelse af Hillbilly Elegy inddrages perspektiverede i opgaven.

 

Review: Hillbilly Elegy

 

Engelsk-dansk

Redegør kort for den litterære minimalisme. Foretag en sammenlignende analyse og fortolkning af Adrian Tomine, “Killing and Dying” (2016) og Ida Jessen, “Mor og søn” (2013) med særligt henblik på at påvise karakteristiske minimalistiske stiltræk. I den sammenlignende analyse skal du inddrage en diskussion og vurdering af de to genres (novellen og den grafiske novelle) muligheder for at formidle fortolkningsåbne tomme pladser.