Antimobbestrategi

Grundlæggende værdier på Aurehøj Gymnasium

Fællesskaber på tværs af klasser og årgange
Gensidig respekt, åbenhed og samtale
Medindflydelse, demokratisk debat
Alle skal behandles ligeværdigt
Respekt for forskellighed, tolerance
Fælles ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs hele værdigrundlaget https://aurehoej.dk/om-aurehoej/vaerdigrundlag/

Vi lægger vægt på at skabe inkluderende fællesskaber på hele skolen og anser trivsel, fællesskab og tryghed som grundlæggende forudsætninger for faglig udvikling og læring.

Vi arbejder derfor aktivt på at integrere nye elever i skolens ånd og kultur og skabe gode klassefællesskaber og trivsel gennem en målrettet indsats i særligt 1.g.

Alle har et ansvar for at forebygge mobning. Det gælder såvel elever, forældre og ansatte. På Aurehøj Gymnasium udmønter det sig i disse aktiviteter:

 • Kontinuerligt fokus på det fysiske og psykiske undervisningsmiljø
 • Løbende understregning af skolens værdigrundlag om faglighed, respekt for forskellighed og tolerance
 • Et højt prioriteret samarbejde mellem lærere, elever og ledelse gennem udvalg og elevråd
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser, som følges op med indsatsområder og handlingsplaner
 • Let adgang for elever hos studievejledere og ledelse

Mobning

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

Mobning omfatter således:

 • Krænkende eller ringeagtende handlinger og ytringer
 • Udelukkelse fra fællesskaber – både i det fysiske og virtuelle rum
 • Deling af uønsket materiale eller billeder på sociale medier

Reglerne gælder også digital mobning, som i visse tilfælde gælder elevernes fritid, nemlig når ” deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen[1]

Procedure i forbindelse med mobning

Hvis en elev eller ansat oplever eller får kendskab til mobning, så skal vedkommende umiddelbart kontakte en ansat på skolen. Det kan være en lærer, teamleder, studievejleder eller en fra ledelsen.

Handleplan i forbindelse med mobning:

 1. Samtale med den eller dem, der er udsat for mobning for at afklare form og omfang (evt. med inddragelse af forældre)
 2. Samtale med den eller dem, der beskyldes for mobning. Samtalerne kan afholdes af lærerteamet, studievejledere og med deltagelse af ledelsen. Forældre kan også inddrages, hvis eleven er under 18 år
 3. Hvis det viser sig, at der faktisk er tale om mobning, har skolen følgende sanktionsmuligheder:
 • En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning ved overtrædelser af mindre alvorlig karakter
 • En skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse af fra undervisningen i indtil 10 skoledage
 • Bortvisning

Studievejleder og klasseteamet følger i samarbejde med ledelsen op på den generelle trivsel i den involverede elevgruppe eller klasse, hvor mobning har fundet sted.

Klageadgang

En elev eller forældremyndighedsindehaver kan indgive en begrundet klage over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017. 

[1] Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser §4, stk 2.