Vælg side

Bag om Aurehøj

Vores bestyrelse

 

    

Troels Mylenberg, 
bestyrelsesformand

Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Han er i dag studievært på TV2 NEWS. Tidligere har han været mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier. Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

Den permanente bestyrelse består desuden af

Ulrik Borch cand.scient. i fysik (biofysik)
ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut.

Næstformand
Eksternt medlem
indstillet af Gentofte Kommune

Peter Hartvig skoleinspektør på
Gentofte Skole, som er vores folkeskolenabo.

Eksternt medlem
indstillet af Region Hovedstaden.

Henrik Brendstrup celloprofessor

Eksternt medlem
udpeget ved selv supplering.

Lektor Christina Specht

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Lektor Sonja Grønbæk

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Sif Wermuth, 2s
Nikolaj Hendriksen, 2m

Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.

Anette Hestbæk Jørgensen, Rektor

Tilforordnet

Mona Knudsen, kontorleder

Bestyrelsens sekretær

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det      statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden 

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium

Resultatløn og slut evaluering:
Resultatlønskontrakt 2016/17                       Slut evaluering 2016-17
Resultatlønskontrakt 2017-18                       Slut evaluering 2017-18
Resultatlønskontrakt 2018-19                       Slut evaluering 2018-19

Årets planlagte møder:
Mandag den 16. september 2019 kl. 14.15-16.00
Onsdag den 27.november 2019 kl. 16.00-18.00
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 14.15-16.00
Mandag den 08. juni 2020 kl. 14.15-16.00

Dagsorden og mødereferater:                                               

Dagsorden / referat november 2019
Dagsorden / referat september 2019
Dagsorden / referat juni 2019
Dagsorden / referat marts 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 18. MARTS 2019
ilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand) Ulrick Borch (næstformand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sonja Grønbæk, (lærerrep.), Christina Specht (lærerrep.), Clara Marckmann, 3d, (elevrep.), Sif Wermuth, 2s (elevrep.) Nikolaj Henriksen, 2m (elevrep.), Jan Sørensen, (Økonomichef), Søren Møller Hansen, konst.vicerektor,

Kasper Rolskov (konst. rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Skolens kommende rektor Anette Hestbæk Jørgensen var inviteret med til bestyrelsesmødet.

Fraværende: Ingen

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: skolens økonomi ved JAS: Årsrapport for 2018 (bilag 1), revisionsprotokollat (bilag 2) og opfølgning på økonomien i 2019 (bilag 3)

Årsrapport for 2018:

Økonomichef Jan Sørensen indledte punktet med en gennemgang af årsrapporten. Han fremhævede konst. rektor Kasper Rolskovs ledelses beretning på side 9. Beretningen viser årets faglige resultater som ligger i top med en fornem gennemførelses procent på 93,6% og et karaktergennemsnit på 8,7. Landsgennemsnittet var 7,4. Årets overskud endte på 539.t.kr. i forhold til det budgetterede 741. t.kr.

JAS afsluttede gennemgangen af årsrapporten med at oplyse bestyrelsen om skolens likviditet som er på 8,762 mio. kr. og at egenkapitalen er på 22 mio. kr.

Revisions protokollatet:

JAS meddelte bestyrelsen at revisor har godkendt årsrapporten, dog med en enkelt kritisk anmærkning omkring rektors resultatløn. Beslutningen om, at udbetale rektors resultatløn med 100% finder revisor således ikke hensigtsmæssigt, da det ifølge undervisningsministeriet tyder på, at skolens mål ikke er ambitiøse nok. Revisor har derfor udarbejdet et dokument om ”bestyrelsens stillingtagen til revisors kritiske bemærkning”, som bestyrelsesformanden havde følgende kommentarer til:

”I forhold til bemærkningerne i revisionsprotokollatet punkt 1.2.1 og punkt 3.2.4.1 har bestyrelsen følgende kommentar. Vi anerkender styrelsens bemærkninger i brevet fra STUK, omend vi er enige om, at 2.

udbetalingen af en resultatløn på 100 procent var velbegrundet, ligesom det fremgår, at vi ved seneste vurdering har valgt at udbetale 90 procent af resultatlønnen. Begge disse forhold begrunder i sig selv, at

bestyrelsen på Aurehøj Gymnasium naturligvis følger – og har fulgt – de retningslinjer, der fremgår af bemyndigelsesbrevet.”

Daglig økonomi

JAS afsluttede punktet med en kort gennemgang af skolens økonomi. Som udgangspunkt justeres der ikke i budgettet i årets første to måneder, som derfor følger det budget, bestyrelsen vedtog på mødet i november. Overskuddet er estimeret til 852,-t.kr., hvilket er lidt under den ene mio. kr. bestyrelsen normalt sigter på at have som overskud. Bestyrelse har tidligere godkendt at renoveringen af vinduerne i Grønnegården tages af overskuddet i budgettet for 2019. Udgiften er endnu ukendt.

Bestyrelsesformanden takkede for hele den økonomiske gennemgang.

 

Ad punkt 4: Nyt fra skolen

a) Rektoransættelse

Skolens kommende rektor Anette Hestbæk Jørgensen præsenterede sig for den samlede bestyrelse. Hun glæder sig meget til at begynde i rektoratet på Aurehøj.

b) Elevsøgning

Kasper Rolskov meddelte bestyrelsen at 313 elever har søgt Aurehøj som deres første prioritet. Det er flere end skolen har plads til, idet der igen oprettes 9 nye 1g. klasser til august. Bestyrelsen glædede sig over det fornemme søgetal.

c) Besparelsesstrategi – herunder beskæftigelsessituationen det kommende skoleår

Skolen er fortsat underlagt strenge sparekrav og har til det kommende skoleår skulle finde besparelser for, hvad der svarer til 6 årsværk. Besparelserne er gennemført bl.a. ved at nedsætte lærernes forberedelses- og rettetid, afskaffelse af 2g. ski-ekskursion og afskedigelser af tre medarbejdere.

d) Ny ferielov

Som følge af den nye ferielov der træder i kraft pr. 1. januar 2020 er der to primære problemstillinger:

1. Der kan kun nås at opspare 16 feriedage til sommerferien 2020 (i perioden 1.1. 2019 – 31.8. 2019). På Aurehøj – og de fleste skoler i øvrigt – er der behov for at holde 25 feriedage i sommerferien, hvilket betyder at der mangler 9 feriedage.

2. Skolen skal hensætte feriepenge svarende til 4,5 mio. kr., enten hos sig selv eller i en feriefond.

Danske Gymnasier er i dialog med Moderniserings styrelsen og GL om problemstillingerne og har desuden bedt Deloitte om at komme med mulige løsningsmodeller. Udfaldet meddeles bestyrelsen på næste møde i juni.

e) Reformimplementering

• Flytning af 1g intro-turen fra grundforløbet til de nye SR-klasser, har betydet færre omrokeringer/skift i klasserne.

• SRP-opgaven, der normalt ligger med en skriveperiode i december flyttes til foråret, da 3g eleverne skal eksamineres i den til sommereksamen.

• Puljetimerne bliver fordelt med mere tid på skolen, færre opgaver for hjemme og faglige opsamlingsforløb for den enkelte elev.

f) Byggesag: Grønnegård

Kasper Rolskov meddelte, at skolen i samråd med bestyrelsen har besluttet selv at afholde alle udgifter i forbindelse med udbedring af skaderne i Grønnegården. Sammen med Rådgivende ingeniør Øllgaard udarbejdes nu et bud på entreprisen samt en tidsplan som sendes i udbud. Skolen ønsker at igangsætte arbejdet hurtigst muligt, sådan at byggesagen endeligt kan afsluttes.

Ad punkt 5 – Evt.

Christina Specht rettede en forespørgsel til bestyrelsen om der kunne være basis for en klimapolitik på Aurehøj, som vil kunne skabe rammer for et mere miljøvenligt og grønt Aurehøj. Nikolaj meddelte, at elevrådet netop har nedsat en arbejdsgruppe på Aurehøj, der præcis arbejder med ideer til projekter, der kan gøre Aurehøj mere ”grønt og miljøvenligt”.

Peter Hartvig oplyste, at Gentofte Skole i denne uge får en ny affaldssortering med Gentofte Kommune. Aurehøj er en selvejet virksomhed, og har derfor desværre ikke mulighed for at opnå samme ordning som en kommunal virksomhed. Der rettes henvendelse til kommunen med forespørgsel om en lign. ordning for Aurehøj. Bestyrelsen støtter gerne op om miljøet og ønsker at se elevrådets konkrete planer.

Formanden sluttede bestyrelsesmødet af med at rette en stor tak til konst. rektor Kasper Rolskov og konst. vicerektor Søren Møller for dygtigt og indsigtsfuldt at have styret skolen i den noget turbulente tid med store og omfattende arbejdsopgaver. Skolen har været i trygge hænder og er passet med stort engagement og dygtighed.

Ref. Mona
20.3.2019

 

 

 

 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 18. JUNI 2019

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand) Ulrick Borch (næstformand), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Christina Specht (lærerrep.), Nikolaj Henriksen, 2m (elevrep.), Jan Sørensen, (Økonomichef), Kasper Rolskov (vicerektor), Anette Hestbæk Jørgensen (rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Peter Hartvig (eksternt medlem), Sonja Grønbæk, (lærerrep.), Sif Wermuth, 2s (elevrep.)

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet

Godkendt og underskrevet.

Ad punkt 3: Skolens økonomi v/ økonomichef Jan Sørensen og benchmarking

Økonomichefen gennemgik skolens regnskab og henledte straks bestyrelsens opmærksomhed på, at det estimerede underskud i starten af året på ca. ½ mill. kr. nu er blevet vendt til et overskud på ca. 1/2 mill. kr. Dette skyldtes bl.a. sparede lønomkostninger samt at der er flere elever i klasserne end budgetteret, som udløser et større taxameter-tilskud. Og så har skolen også modtaget både reform- og Erasmusmidler som har bidraget positivt til økonomien.

Af budgettet fremgår også afsatte udgifter på i alt 750.000,- kr., som først og fremmest skal anvendes til udbedring af fejlkonstruktionen i Grønnegårdens tag. Af restbeløbet ønskes også en udredning af, hvorfor der trænger vand ind i musikhuset. Desuden ønskes igangsat vedligeholdelse af vinduer og evt. indkøb af nye, hvis der er overskud i det afsatte beløb?

Økonomichefen fremhævede også den meget høje likviditet som fremstår i regnskabet. Den er bl.a. garant for løn og feriepenge til skolens personale, samt til uforudsete udgifter i driften, som i givet fald, kan blive en stor udfordring med så gamle bygninger.

Økonomichefen afsluttede gennemgangen med at meddele bestyrelsen, at det omstridte omprioriteringsbidrag, som har betydet store besparelser for skolen, kan blive fjernet i den kommende nye regerings finanslov i efteråret. Gør det det, vil det selvfølgelig have en væsentlig positiv effekt på skolens økonomi i de kommende år.

Benchmarking mellem de tre gymnasier – Aurehøj, Øregård og Gl. Hellerup

Økonomichefen gennemgik tallene for de tre gymnasier, som alle klarer sig godt trods de senere års drastiske nedskæringer. En af årsagerne er bl.a. skolernes fastholdelse af elever på alle tre årgange. Han henledte kort bestyrelsens opmærksomhed på, at Aurehøj jo har det største forbrug pr. elev, hvilket skyldtes skolens musikprofil, som er forbundet med større udgifter til undervisningen.

Formanden takkede for gennemgangen og er meget tilfreds med skolens forvaltning af økonomien.

Ad punkt 4: Godkendelse af persondatapolitikken

Det medsendte bilag 3 om persondatapolitik for alle ansatte på Aurehøj blev godkendt. Persondatapolitikken har til formål at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Aurehøj. En arbejdsgruppe på tværs af gymnasierne i Gentofte har samarbejdet om at udfærdige en enslydende data- og IT-politik til gymnasierne, som løbende tilpasses og altid skal være tidsvarende. Den godkendte persondatapolitik følges op med tillægspolitikker, som godkendes af rektor.

Ad punkt 5: Drøftelse af det kommende års indsatsområder

Efter en drøftelse i skolens samarbejdsudvalg (SU) indstilles følgende tre indsatsområder til bestyrelsen:

Ligeværdighed,

herunder elevtrivsel – mangfoldighed – gennemsigtighed i dagligdagen – dialog

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole,

herunder klima – affaldssortering – grønne projekter – kunstprojekter – frivilligt arbejde

Globalisering og verdensborgerskab,

herunder UNESCO skole – verdensborgerskab – verdensmål – innovation

Alle tre indsatsområder er i tråd med det arbejde skolen igangsætter i det kommende skoleår.

På et spørgsmål fra elevrep. om den forventede mængde af elevernes frivillige arbejdsindsats uden for skoletiden, foreslog bestyrelsesformanden, at der skabes en ny tradition, en slags græsrodsbevægelse eller anden aktivisme, som kan hjælpe med at sætte rammerne for det frivillige arbejde og dermed arbejdsindsatsen i og uden for skoletiden.

Bestyrelsen godkendte indsats områderne og glæder sig til at følge årets arbejde.

6. Nyt fra skolen:

a) Arbejdet med trivsel og præstations kultur

En lang række tiltag sættes i fokus i forhold til både lærernes og elevernes trivsel.

I forhold til eleverne skal der bl.a. arbejdes med tiltag, som skaber fokus på aktiviteter uden alkohol og alternative fællesskaber. Konkret er skolen allerede i gang med at etableres bl.a. en elevkaffebar i Den Gule Villa, som skal indrettes og drives af eleverne. Det er planen, at der skal være åbent én gang om måneden. Af andre områder kan bl.a. nævnes: fokus på digitale kompetencer, trivselundersøgelser og samarbejde med de andre Gentofte gymnasier om rygeforbud på sigt.

I forhold til lærernes trivsel, vil ledelsen arbejde på at forbedre den interne kommunikation, arbejde med tillid og retfærdighed gennem øget gennemsigtigheden, videndeling og desuden støtte sociale tiltag i personalegruppen.

I forhold til præstations kulturen har skolen desuden planer om at invitere en tidligere Aurehøj elev, til at komme og holde et foredrag om præstations kulturen hhv. et for lærere og et for eleverne.

b) Ansættelser og afskedigelser

Ved årsskiftet blev tre medarbejder på Aurehøj varslet og opsagt med udgangen af skoleåret 18/19 som følge af de pålagte besparelser. På grund af to orlovs bevillinger er to af opsigelserne nu trukket tilbage. Endvidere er der en nye fastansættelse i fysik og en barselsvikar i psykologi.

c) Den nye ferielov

Skolens ledelse har i samarbejde med skolens økonomichef udarbejdet et forslag til at imødekomme kravene i den nye ferielov. Ferien afholdes fremover med 16 dage i juli måned, tre i efterårsferien og 6 dage i juleferien fra og med 2020. Det betyder, at ferie afvikles efterhånden, som ferien er opsparet i forhold til det nye regelsæt.

d) Status Grønnegård og øvrige vedligeholdelser:

Arbejdet med at udbedre fejlkonstruktionen i Grønnegårdens tag er planlagt til at blive udført i sommerferien. Det er dog ikke sikkert at arbejdet er færdigt ved skolestart. Skolen ønsker også at igangsætte øvrige vedligeholdelsesarbejder bl.a. at male de vinduer, der kan nøjes med det, og påbegynde indkøb af vinduer til en planlagt udskiftning i 2020.

e) Køreplan for skoleåret

blev delt rundt og gennemgået. Særligt blev fremhævet den 30. august, hvor Anette Hestbæks rektorindsættelse er planlagt. Desuden er bestyrelsen inviteret til fernisering fredag i uge 41 som afslutning på Inno-ugen.

f) Translokation 29. juni 2019 i Gentoftehallen i Gentofte Sportspark.

Bestyrelsen er inviteret med. Billetter kan reserveres hos Mona Knudsen.

 

7) Møder det kommende år

16. september 2019 14.15-16.00
27. november 2019 16.00-18.00 (efterfølgende middag)
24. marts 2020 14.15-16.00
08. juni 2020 14.15-16.00

Ad punkt 8: Evt.

Henrik Brendstrup anbefalede GLOMAS, som er et samarbejde mellem en række konservatorier i Århus, Helsinki og Malmø om en ny Global Music Master uddannelse. Hvis skolen påtænker at inddrage musikken i arbejdet med verdensborgerskabet og/eller i inno-ugen, er der her et stort netværk at trække på. AH vil tage anbefalingen med til skolens musiklærere.

Ref. Mona
23. juni 2019

 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 17. SEPTEMBER 2019
   Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Ulrik Borch (næstformand), Peter Hartvig

(eksternt medlem), Christina Specht (lærerrep.), Nikolaj Henriksen 3m (elevrep.), Sif Wermuth, 3s

(elevrep.), Jan Sørensen (Økonomichef), Kasper Rolskov (vicerektor), Anette Hestbæk Jørgensen

(Rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (lærerrep.)

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt.

Ad punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

Ad punkt 3 – Skolens økonomi v/Økonomichef Jan Sørensen

Jas meddelte bestyrelsen, at økonomien indtil nu, har fulgt det estimerede. Han henledte opmærksomheden på det noget mindre overskud, som bl.a. skyldtes udgifter til bygningsvedligeholdelser og et større udsving i sygdom, som kun udløser meget små refusioner og ikke kan dække alle udgifter til undervisning og vikarordninger. Endvidere mangler en række udgifter i forbindelse med et lynnedslag tidligere på året, hvor der forventes en større udgift, som følge af den selvrisiko skolen har på 1% af omsætningen. JAS berettede videre, at såfremt regeringen beslutter at fjerne det omstridte omprioriteringsbidrag på 2%, vil det få indflydelse på det estimerede resultat for 2020 i positiv retning, da dette ikke er indregnet i estimatet. Således forventes overskuddet for 2019 på nuværende tidspunkt at lande på ca. 300.000,- kr. Et mere nøjagtigt beløb vil ses på mødet i november.

Formanden takkede for gennemgangen og er meget tilfreds med skolens håndtering af økonomien. Han ønsker dog stadig fremadrettet at arbejde med et overskud på en mio. kr. da bygningerne er gamle og uforudsete udgifter hurtigt kan opstå.

Ad punkt 4: Nyt fra skolen

a) Skolestart, indberetning af klassekvotienter

Skoleåret er kommet godt fra start med 9 nye 1g klasser. På nuværende tidspunkt er kapaciteten lidt højere end de tilladte 28,0 elever i klasserne, men det forventes at falde til de tilladte 28,0 inden kvotientindberetningen i november.

b) Grundforløb og en status på studieretninger

Det nye grundforløb kører som planlagt. 1g eleverne er lige blevet præsenteret for studieretningerne, og har haft mulighed for at følge op til to forskellige studieretninger forud for deres valg senere på året. Der har været meget stor interesse for studieretninger indeholdende matematik. Desværre – igen – var der ikke så stor interesse for de sproglige studieretninger.

c) Byggesager

Udskiftningen af tagkonstruktionen i Grønnegården er næsten færdig. Der har været lidt indsivning, som firmaet påtager sig ansvar og reparation af. Arbejdet forventes at være helt færdigt i løbet af kort tid. Udgiftsmæssigt blev arbejdet lidt billigere end budgetteret.

d) lynnedslag

Kort før skolestart blev skolen ramt af et lynnedslag som ramte alt IT, kopimaskiner, telefoner, brandalarm mv. Det blev derfor en svær opstart og udgiften beløber sig for nuværende til ca. 700.000,- kr. Af det beløb skal skolen selv dække udgifter for hvad der svarer til 1 % af omsætningen. Skolen vil søge ministeriet om at få dækket resten af udgifterne af ministeriet i forbindelse med årsregnskabet. Revisor er ind over dette arbejde. Lynnedslag er anmeldt til ministeriet.

Ad punkt 5: Studieretningsudbud

Skolens ledelse ønsker at udbyde samme studieretninger som sidste år, dog med en lille ændring af de sproglige studieretningers tredje fag til samfundsfag på b-niveau. Sammen med allerede igangsatte initiativer om sprogolympiader, særlige udvekslingsrejser mv. håber skolen, at det ændrede udbud får flere til at søge de sproglige studieretninger. Bestyrelsen tilsluttede sig det samlede studieretningsudbud og ønsker at blive orienteret om indsatsen for de sproglige studieretninger lykkedes.

Ad punkt 6: Sprogstrategi

Skolen indgår i et samarbejde med Gentofte Kommune og folkeskolerne om en sprogstrategi, der skal støtte op om fremmedsprogene på hhv. gymnasierne og folkeskolerne i kommunen. Projektet skal delvist finansieres af midler fra Nationalt Center for Fremmedsprog, som har særlige puljer der kan søges til sprogstrategier og implementering heraf på folkeskoler og gymnasier.

Ad punkt 7: Status på elevfordelingen på gymnasieområdet

Ministeren barsler med flere bud på en ny elevfordeling til gymnasierne. Et af forslagene er fordeling efter særlige distrikter og med et loft på 30% af unge med anden etnisk baggrund. Det udfordrer gymnasier i visse distrikter og der er risiko for at det rammer profilgymnasierne, der jo kan optage elever fra et bredt og større distrikt. Skolen er bekymret for sin musikprofil og følger nøje ministerens arbejde på området.

Ad punkt 8: Nykredit – fornyelse og omlægning af lån

To af Aurehøjs boliglån – to F-5 lån – står til fornyelse. I den forbindelse ønsker skolen at låne yderligere 2 mill. kr. for at imødekomme likviditetsdræn i forbindelse med feriepengeomlægning og at udskifte de vinduer, der ikke kan istandsættes. AH har derfor haft møde med Nykredit om mulighederne og vil ligeledes indhente tilbud fra Jyske Bank.
Bestyrelsen diskuterede de nuværende lån samt andre lånemuligheder, løbetider og risici og afventer nu tilbud fra hhv. Nykredit og Jyske Bank. Desuden bemyndigede bestyrelsen formanden og rektor til at træffe endelig beslutning om at iværksætte den låneomlægning, som er mest attraktivt for skolen.

Ad punkt 9: Eksamensresultater

Skolens eksamensresultat er svagt faldende og ligger på 8,6, men der vil altid være udsving fra årgang til årgang. Landsgennemsnittet er 7,4.

Ad punkt 10: Chefløn – nye regler

Rektor er ansat efter 1.1.2019 og skal derfor ansættes i forhold til reglerne om ny chefløn i forlængelse af OK18. Det er med de nye regler bl.a. blevet muligt at omlægge resultatløn til en fast løn. Rammerne for overgang til fast tillæg frem for resultatlønskontrakt fastsættes til 95% af resultatlønspuljen.

Ad punkt 11: Rektors resultatløn – evaluering af indsatsen

På baggrund af afrapportering fra rektor udsendt forud for bestyrelsesmødet vedtog bestyrelsen, at rektor har opfyldt resultatlønskontrakten med 95%. Rektor bemyndiges til at forestå resultatlønsforhandling med den øvrige ledelse.

Ad punkt 12: Forventningsafstemning for det kommende skoleår 2019-20

Bestyrelsen vedtog at erstatte resultatlønskontrakten med det medsendte bilag om forventningsafstemning, et styredokument, der kan tilpasses undervejs i undervisningsåret, hvis der opstår nye uforudsete områder.

Ad punkt 13: Evt.

 Rektor repræsenterer Gentoftes gymnasier i Ung Politik på Gentofte Rådhus

 Rektor indgår i et samarbejde med de fire gymnasier om ATU Junior – et tiltag for

talentfulde elever i 8. og 9. klasse, der savner faglige udfordringer

 Skolen vil samarbejde med Gentofte Kommune om sundhed og trivsel

 Formanden opfordrede bestyrelsen til at lade sig inddrage i arbejdet, hvor man mener at kunne støtte op om projekter. Særligt i arbejdet med musikprofilen.

Næste møde er planlagt til den 27. november 2019 kl. 16.00 på Rektors kontor. Herefter spiser bestyrelsen en julemiddag på et sted i nærheden.

Ref. Mona
19.9.2019

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Troels Mylenberg

(CPR validated)

Dato: 2019-10-14 12:16 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.

Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

Referat af bestyrelsesmødet 27. november 2019

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Ulrik Borch (næstformand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Christina Specht (lærerrep.), Sonja Grønbæk (lærerrep.) Nikolaj Henriksen 3m (elevrep.), Sif Wermuth, 3s (elevrep.), Jan Sørensen (Økonomichef), Kasper Rolskov (vicerektor), Anette Hestbæk Jørgensen (Rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Ingen

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 17. september 2019

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Skolens økonomi

a) fremlæggelse v/økonomichef Jan Sørensen: status 2019 og budget 2020

Jas gennemgik skolens økonomi for bestyrelsen og henledte opmærksomheden på, at årets afslutning viser et lille underskud på minus 11.000,- t.kr. Årsagen er bl.a. et større udsving i sygdom og anden frafald, hvor refusionerne ikke står mål med udgifterne til løn og vikarordninger. Endvidere skyldtes det to store uforudsete skader tidligere i efteråret, bl.a. et lynnedslag på skolen, der ødelagde alt IT-udstyr og internet og yderligere en vandskade i Grønnegården. Udgifterne til skaderne, som anslås at løbe op i 1.5 millioner kr., er anmeldt til Statens Selvforsikring. Skolen påregner at få ca. én million kr. tilbage i forsikring og en del af de penge anvendes bl.a. til at dække de udgifter, der allerede er betalt for. Overskuddet lander herefter på kr. 500.000,- t.kr. når samtlige udgifter er betalt.

En kort gennemgang af estimatet for 2020, viser et foreløbigt overskud på 1 million kr., som er det beløb, bestyrelsen gerne sigter imod af have som overskud til uforudsete udgifter – f.eks. som det vi har set i indeværende regnskabsår.

b) Status for overvejelser om budgettilpasning i 2020

Skolen overvejer at indfri sit CIBOR-lån, som vil koste ca. 1,7 millioner kr. Endvidere overvejer skolen yderligere at optage et lidt større lån i forbindelse med fornyelsen af F-5 lånet i starten af 2020. Pengene anvendes bl.a. til dækning af nogle af de største vedligeholdelsesarbejder der trænger sig på og udbetaling af feriepengeforpligtelsen i forbindelse med ny ferielov. Disse økonomiske forhold vil medføre ændringer i estimatet for 2020. Bestyrelsen besluttede at bemyndige skolen til selv at træffe valg om låntype og skolen afventer nu renteudviklingen frem mod januar 2020, førend endelig beslutning træffes. Beslutningen meddeles bestyrelsen.

Ad punkt 4: Budget 2020 finansloven

Jan Sørensen berettede for bestyrelsen, at der i den kommende finanslov er lagt op til en fjernelse af den to-procents besparelse, gymnasierne har været underlagt de senere år. Og da der ikke er varslet nye besparelser omkring taxameteret, betyder det, at skolen kan gå ind i det nye regnskabsår uden yderligere besparelser.

Bestyrelsesformanden takkede for hele den økonomiske gennemgang og er tilfreds med skolens håndtering af økonomien. Den samlede bestyrelse godkendte både årets resultat og det fremlagte budget for 2020. Desuden vedtog bestyrelsen, at såfremt ovennævnte omprioriteringsbidrag alligevel ikke bliver fjernet, eller at der sker andre væsentlige forandringer i den kommende finanslov, mødes bestyrelsen ekstraordinært og tager ny stilling til økonomien, i fald det bliver nødvendigt.

Ad punkt 5 Bygningsdrift – vinduesprojekt

Skolen har kontaktet arkitektfirmaet Bolette Marott, som skal give en vurdering af vinduernes tilstand. De har foreløbigt vurderet, at prisen vil blive den samme uanset om de istandsættes eller udskiftes og at et budget anslås til 2-2,5 millioner kr. Tilbuddet kan blive i den billigere ende, hvis skolen vælger ikke at medtage kældervinduerne, som man evt. selv vil kunne istandsætte.

Bestyrelsen godkendte at tiltaget igangsættes og bemyndigede skolen til selv at vælge omfang og fremgangsmåde.

Skolen har desuden hyret samme Arkitektfirma til at gennemgå Musikhuset, hvor der stadig trænger vand ind. Arkitektfirmaet forsøger først at afdække skaden med en række billige løsningsforslag, som kan forklare vandindtrængningen, inden en dyrere løsning med en ingeniør igangsættes. Man afventer de forskellige forsøg, hvorefter skolen i samråd med bestyrelsen, vil træffe beslutning om det videre forløb.

Ad punkt 6 Rygepolitik

AH berettede for bestyrelsen at skolen har indgået et samarbejde med Gentofte Kommune og kommunens øvrige gymnasier om indførelse af røgfrie skoler. Der ligger økonomiske midler til at komme i gang for, og skolen vil derfor allerede nu igangsætte tiltag, der kan samle eleverne om andre ting end rygning. Desuden har elevrådet nedsat et udvalg, der også skal komme med ideer til en røgfri skole.

Bestyrelsen er meget tilfreds med tiltaget om en sundere skole og vedtog at støtte op om tiltaget om at skole bliver røgfri fra august 2020.

Ad punkt 7: Ferieloven

AH fremlagde den nye feriemodel som skolens ledelse har udarbejdet der skal imødekomme den nye ferielov:

Fra og med sommerferien i 2020 omlægges lærernes feriedage til afvikling med:

• 17 dages i juli

• 3 dage i oktober

• 5 dage i december /julen

Modellen er positivt modtaget og godkendt i skolens Samarbejdsudvalg. Bestyrelsen tilsluttede sig modellen.

Ad punkt 8: Nyt fra skolen:

a) Kompetenceudviklingsmidler – godkendelse af bestyrelsen

Kompetencesekretariatet har afsat en særlig pulje til kompetenceløft af lærere og ledere. Aurehøj har i år valgt at anvende sine tildelte kompetencemidler til kurser og foredragsholdere der understøtter faggruppefokus og videndeling i faggrupperne. Bestyrelsen skal underskrive en tro- og loveerklæring på det samlede beløb der anvendes til efteruddannelses i 2019-20, når skolen modtager dokumentet fra kompetencesekretariatet.

b) Strategiproces – en status

AH berettede at skolen har et rigtig stærkt værdigrundlag, men at det trænger til en opgradering til 2020. Derfor har værdigrundlaget været til debat på et personalemøde for hele skolens personale, for at diskutere og give værdibegreberne et løft ind i en mere tidsvarende verden. Efterfølgende skal der laves samme øvelse med skolens elever klassevis, hvorefter begge gruppers værdier præsenteres for og diskuteres i bestyrelsen. På baggrund af det nye værdigrundlag udskrives en video/sangkonkurrence blandt eleverne, hvor der afslutningsvis kåres en vinder på en morgensamling, hvor sangen også opføres.

c) Elevfordeling

Skolens ledelse forventer en ny elevfordelingsmodel i 2021, der bl.a. forventes at byde på nye skoledistriktsmodeller, som skal imødekomme en bredere fordeling af elever til gymnasier med lav søgning. Der er også forventninger om en bredere fordeling af elever med anden etnisk oprindelse. Skolen følger arbejdet med modellen nøje og holder bestyrelsen underrettet om udviklingen.

Ad punkt 9 Evt.

Der er nedsat et nyt elevudvalg – operation Gul Villa – hvor eleverne har fået lov til at indrette stueetagen af Gul villa til fælles sammenkomst. De serverer kaffe/the og kage og planlægger forskellige aktiviteter, spiller brætspil og hygger. Der er åbent tre gange ugentligt og de to uger det har stået på, har været meget velbesøgte.

Regionen H. har bevilliget penge til et scienceprojekt ”Engineering i gymnasiet”, hvor fire gymnasier i regionen (Herlev, Virum, Hvidovre og Aurehøj) indgår i et projekt styret af ”Engineer the Future”. Aurehøj indgår i projektet med 3 – 4 lærere fra naturfagsgruppen, og det starter op i maj 2020 med fokus på udvikling af naturfagene i undervisningsåret 2020-21.

SDU har udgivet en ABC håndbog med et hav af muligheder for netværking med 40 kommuner om hvordan man skaber mental sundhed. Bestyrelsens næstformand Ulrik Borch har medbragt et eksemplar af bogen til skolen, der vil undersøge, om der er elementer, der kan bruges f.eks. i forhold til elevernes trivsel.

Ref. Mona
8. december 2019

 

____________________________ ______________________________

Troels Mylenberg Ulrik Borch

Formand Næstformand

 

____________________________ ______________________________

Peter Hartvig Henrik Brendstrup

Eksternt medlem Eksternt medlem

 

____________________________ ______________________________

Sonja Grønbæk Christina Specht

Medarbejderrep. Medarbejderrep.

 

____________________________ _______________________________

Nikolaj Husfeldt Henriksen Sif Wermuth

Elevrep. Elevrep.

 

 

 

                                Vores historie

                            aurhist31

Privatskolen 1. maj 1906

I Hellerupområdet opstod der en mængde små privat skoler omkring år 1900, fordi det offentlige skolevæsen slet ikke kunne klare tilflytningen af de mange nye Gentofteborgere, der strømmede til området i disse år. Kommunens sydøstlige hjørne var attraktivt på grund af gode trafikforbindelser og nærheden til skov og strand. Det blev i løbet af få år udbygget med etageejendomme langs Strandvejen og bagvedliggende villakvarterer. Den unge lærerinde Ingeborg Helms startede sin egen skole, som fik navn efter hende, i en villalejlighed på Gruts allé i Hellerup med to klasser, i alt 11 elever i 1906. Vi kender ikke den præcise dato, men eftertiden har fastsat den til 1. maj. Skolen var, som det var almindeligt på den tid, en ren pigeskole. Skolen fik hurtigt et godt ry, fik vokseværk og tog allerede eget skolehus i brug i 1908 på Gersonsvejs vestside ud mod jernbanens areal. I 1914 afholdtes realeksamen for første gang og i 1919 studentereksamen på matematisk linje. Det var således en fuldt udbygget skole med egne bygninger. Den tilbød et ubrudt skoleforløb i de 5 forberedelsesklasser, 4 mellemskoleklasser og enten en etårig real afdeling eller en 3 årig gymnasielinje.

Aurehøj bliver statsskole

1919 overgik mange af Gentoftes privategymnasier til offentlig drift, og Ingeborg Helms´ skole blev statsskole. Man skiftede navn, tog navn efter en kæmpehøj. Aurehøjvej ligger stadigvæk i Hellerup og i en baghave ligger højen der selvfølgelig også.

Gentofte landsbys overdrev: Oren var de udyrkede græs fælleder ned mod Sundet og den statelig bronzealderhøj kaldtes fra gammel tid Orehøjen, et navn der senere udtaltes Aurehøj, måske med reference til morgenrødens gudinde Aurora.

 Ved stats overtagelsen blev de 5 underskoleklasser skilt fra og samtidigt fik man dobbelt mellemskolerække. Gymnasiets inspektrice, den magtfulde Antoinette Dickmeiss blev udnævnt til rektor, og Ingeborg Helms måtte trække sig tilbage som skoleleder.

Fra 1924 blev det også muligt at tage en nysproglig studentereksamen.

Bygningen var trods udvidelser for lille og utidssvarende, og man blev i stigende grad generet af larm fra kyst- og nordbanetog. Så i mange år arbejdede man med flytteplaner, skolens eksistens var i virkeligheden truet. Nybyggeri og udflytning var en nødvendighed.

Skolebygningen i Gentofte

Gentofte landsby havde siden 1721 været sæde for danmarks første rytterskole. Den lå i sydenden af Gentofte Torv og var for længst blevet overhalet af udviklingen. Fra 1904 til 1906 byggedes et fremsynet skolehus under ledelse af kommunens bygningsinspektør arkitekt Andreas Thejll på en lille allé nær Baunegårdsvej, siden kaldet Skolevej, med 6 klasseværelser og en gymnastiksal. I 1919 udvidedes bygningen med yderligere 12 klasseværelser og faglokaler symmetrisk omkring syd fløjen. Den rige Gentofte kommune syntes, at bygningen var utidssvarende og byggede en ny aulaskole på Baunegårdsvej tæt ved. Den fattige stat øjnede nu muligheden for at løse Aurehøjs problemer, og fra 1941-44 ombyggedes skolen med nye fløje med faglokaler og gymnastiksal omkring Grønnegård.

Aurehøj flytter til Gentofte

I sommeren 1944 marcherede skolens elever og lærere under ledelse af rektor Dickmeiss efter skolens fane fra det gamle skolehus til det nye domicil i Gentofte. De forlod for stedse det gamle skolehus i Hellerup. Bygningen blev senere overtaget af den private Gunnar Jørgensen Skole, senere af en arabisk skole og blev nedrevet sommeren 1997.

I Gentofte fik skolen nye muligheder, og skolen blev fællesskole., dvs at der nu også kom drenge i klasserne. Skolen udviklede sig støt og roligt i takt med tidens ånd og de pædagogiske strømninger. Antoinette Dickmeiss, der havde været lærer på skolen siden 1911 og ledet den fra 1919 gik af i 1956 og blev afløst af mandlige rektorer. Hun satte sig en mindeplade,  og med tiden forsvandt pigeskoleånden. Se mindepladen ved nordre trappe.

Rektor Thure Hastrup ledede skolen fra 1956-64, han var klassisk filolog og moderniserede skolens fagudbud med klassisksproglig linje og med musikspeciale for de ny sproglige.

Rektor Erik Bruun ledede skolen fra 1964-75, hvor grendelingen blev indført. Her blev der plads til den naturfaglige gren med biologi og senere til musikmatematikere. Endvidere indførtes faget russisk som alternativ til fransk i denne periode. Først afvikledes mellemskolen senere real afdelingen således, at Aurehøj fra at være en skole for piger fra 6-19 år,  nu var en blandet skole med 16-19 årige.

Aurehøjs profil i lokalsamfundet har vel altid været blandt de mere stabile gymnasier, hvor solide kundskaber og dannelses idealer har været i højsædet. Musikken blev et kendemærke for skolen og den tiltrak elever med bopæl langt fra nær området.

Rektor Søren Brogaard tiltrådte i 1975. Han demokratiserede skolens liv og fik i løbet af få år elevtallet til at vokse fra 12 til 18 klasser. Musikken udvikledes, så Aurehøj blev et af Danmarks stærkeste musikgymnasier med mange kor og orkestre. Det har vist sig, at et rigt musikliv giver et stærkt og kreativt miljø blandt alle elever.

Amtsgymnasium fra 1986

I 1986 blev Aurehøj overtaget af Københavns amt lige efter, at bygningen har været 40 år i kommunens tjeneste og 40 år i statens: som en konsekvens heraf skiftede man navn til Aurehøj Amtsgymnasium.

Grengymnasiet afløstes af et valggymnasium med friere valg. Det blev blandt andet muligt at læse kemi på højt niveau, og en række nye mellemniveaufag som drama, idræt, filosofi, psykologi og senere astronomi indførtes.

I 1993 fik Aurehøj efter 37 år med mandlige rektorer atter en kvindelig rektor, idet Marianne Zibrandtsen tiltrådte posten og førte skolens linje ind i det nye årtusinde. Fra 2005 startede studieretninggymnasiet, hvor eleverne vælger en studieretning ved optagelsen og efterfølgende har forholdsvis få valg. 

Selvejende institution

Fra nytår 2007 blev amterne nedlagt og gymnasierne blev selvejende institutioner. Søgningen er god, elevtallet er vokset og der er nu syv spor fordelt på de udbudte studieretninger.

 Aurehøjs klassiske bygninger, gode faglokaler og den udefinerlige ånd, der svæver over skolen har været med til at give skolen medvind i dens over 100-årige historie, og skolen hedder igen Aurehøj Gymnasium.

100 års jubilæum

I 2007 fejrede vi vores 100 års jubilæum, hvor den udvidede store sal rigtigt viste sin berettigelse. I den anledning lavede vi jubilæums bogen: “Aurehøj gennem 100 år“.

Niels Ulrik Kampmann Hansen
Lektor 1977-2013

 

Antimobbestrategi

Grundlæggende værdier på Aurehøj Gymnasium

Fællesskaber på tværs af klasser og årgange
Gensidig respekt, åbenhed og samtale
Medindflydelse, demokratisk debat
Alle skal behandles ligeværdigt
Respekt for forskellighed, tolerance
Fælles ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs hele værdigrundlaget https://aurehoej.dk/om-aurehoej/vaerdigrundlag/

Vi lægger vægt på at skabe inkluderende fællesskaber på hele skolen og anser trivsel, fællesskab og tryghed som grundlæggende forudsætninger for faglig udvikling og læring.

Vi arbejder derfor aktivt på at integrere nye elever i skolens ånd og kultur og skabe gode klassefællesskaber og trivsel gennem en målrettet indsats i særligt 1.g.

Alle har et ansvar for at forebygge mobning. Det gælder såvel elever, forældre og ansatte. På Aurehøj Gymnasium udmønter det sig i disse aktiviteter:

 • Kontinuerligt fokus på det fysiske og psykiske undervisningsmiljø
 • Løbende understregning af skolens værdigrundlag om faglighed, respekt for forskellighed og tolerance
 • Et højt prioriteret samarbejde mellem lærere, elever og ledelse gennem udvalg og elevråd
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser, som følges op med indsatsområder og handlingsplaner
 • Let adgang for elever hos studievejledere og ledelse

Mobning

Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

Mobning omfatter således:

 • Krænkende eller ringeagtende handlinger og ytringer
 • Udelukkelse fra fællesskaber – både i det fysiske og virtuelle rum
 • Deling af uønsket materiale eller billeder på sociale medier

Reglerne gælder også digital mobning, som i visse tilfælde gælder elevernes fritid, nemlig når ” deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen[1]

Procedure i forbindelse med mobning

Hvis en elev eller ansat oplever eller får kendskab til mobning, så skal vedkommende umiddelbart kontakte en ansat på skolen. Det kan være en lærer, teamleder, studievejleder eller en fra ledelsen.

Handleplan i forbindelse med mobning:

 1. Samtale med den eller dem, der er udsat for mobning for at afklare form og omfang (evt. med inddragelse af forældre)
 2. Samtale med den eller dem, der beskyldes for mobning. Samtalerne kan afholdes af lærerteamet, studievejledere og med deltagelse af ledelsen. Forældre kan også inddrages, hvis eleven er under 18 år
 3. Hvis det viser sig, at der faktisk er tale om mobning, har skolen følgende sanktionsmuligheder:
 • En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning ved overtrædelser af mindre alvorlig karakter
 • En skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse af fra undervisningen i indtil 10 skoledage
 • Bortvisning

Studievejleder og klasseteamet følger i samarbejde med ledelsen op på den generelle trivsel i den involverede elevgruppe eller klasse, hvor mobning har fundet sted.

Klageadgang

En elev eller forældremyndighedsindehaver kan indgive en begrundet klage over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017.

[1] Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser §4, stk 2.

Grundlæggende værdier på Aurehøj Gymnasium

Fællesskaber på tværs af klasser og årgange
Gensidig respekt, åbenhed og samtale
Medindflydelse, demokratisk debat
Alle skal behandles ligeværdigt
Respekt for forskellighed, tolerance
Fælles ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs hele værdigrundlaget https://aurehoej.dk/om-aurehoej/vaerdigrundlag/             

Vi lægger vægt på at skabe inkluderende fællesskaber på hele skolen og anser trivsel, fællesskab og tryghed som grundlæggende forudsætninger for faglig udvikling og læring.

Vi arbejder derfor aktivt på at integrere nye elever i skolens ånd og kultur og skabe gode klassefællesskaber og trivsel gennem en målrettet indsats i særligt 1.g.

Alle har et ansvar for at forebygge mobning. Det gælder såvel elever, forældre og ansatte. På Aurehøj Gymnasium udmønter det sig i disse aktiviteter:

 • Kontinuerligt fokus på det fysiske og psykiske undervisnings miljø
 • Løbende understregning af skolens værdigrundlag om faglighed, respekt for forskellighed og tolerance
 • Et højt prioriteret samarbejde mellem lærere, elever og ledelse gennem udvalg og elevråd
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser, som følges op med indsatsområder og handlingsplaner
 • Let adgang for elever hos studievejledere og ledelse

Mobning

Mobning er, når en person gentagne gange over en tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer, eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

Mobning omfatter således:

 • Krænkende eller ringeagtende handlinger og ytringer
 • Udelukkelse fra fællesskaber – både i det fysiske og virtuelle rum
 • Deling af uønsket materiale eller billeder på sociale medier

Reglerne gælder også digital mobning, som i visse tilfælde gælder elevernes fritid, nemlig når ” deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen[1]

Procedure i forbindelse med mobning

Hvis en elev eller ansat oplever eller får kendskab til mobning, så skal vedkommende umiddelbart kontakte en ansat på skolen. Det kan være en lærer, teamleder, studievejleder eller en fra ledelsen.

Handleplan i forbindelse med mobning:

 1. Samtale med den eller dem, der er udsat for mobning for at afklare form og omfang (evt. med inddragelse af forældre)
 2. Samtale med den eller dem, der beskyldes for mobning. Samtalerne kan afholdes af lærerteamet, studievejledere og med deltagelse af ledelsen. Forældre kan også inddrages, hvis eleven er under 18 år
 3. Hvis det viser sig, at der faktisk er tale om mobning, har skolen følgende sanktionsmuligheder:
 • En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning ved overtrædelser af mindre alvorlig karakter
 • En skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse af fra undervisningen i indtil 10 skoledage
 • Bortvisning

Studievejleder og klasseteamet følger i samarbejde med ledelsen op på den generelle trivsel i den involverede elevgruppe eller klasse, hvor mobning har fundet sted.

Klageadgang

En elev eller forældremyndighedsindehaver kan indgive en begrundet klage over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017. 

[1] Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser §4, stk 2.

 

Kvalitetssikring på Aurehøj

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” beskriver overordnede krav til selv evaluering af uddannelsers kvalitet. På Aurehøj Gymnasium har vi, på baggrund af disse beskrivelser og skolens egne ambitioner om et godt og givende skoleliv for elever og ansatte, valgt en kvalitets sikrings- og evaluerings procedure der strækker sig over tre skoleår.

Hvert tredje skoleår ud vælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder ud vælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

Værdievaluering 2017/2018

Skolen har i dette skoleår arbejdet videre med de samme tre nøglebegreber som i sidste skoleår: 

 • Dannelse, digital dannelse
 • Glæden ved at lære
 • Varierede undervisnings former

Værdievaluering 2016/2017

I indeværende skoleår skal der arbejdes med de tre første nøglebegreber. Det sker gennem en række initiativer, dels udgået fra Pædagogisk Udvalg, dels fra PR. Det første nøglebegreb om ”Dannelse og digital dannelse” er delvist videreført fra de seneste år.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2016 – 2019

For skoleårene 2016-2019 har vi vedtaget følgende nøgleområder for udviklingsarbejde:

 1. Dannelse og digital dannelse
 2. Glæden ved at lære
 3. Varierede undervisningsformer
 4. Elevdemokrati
 5. Ligeværdighed
 6. Det fysiske arbejdsmiljø – grøn skole
 7. Globalisering og verdensborgerskab
 8. Tolerance
 9. Den levende, udadvendte skole

Vedtaget i Bestyrelsen den 16. september 2016.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2012 – 2015

Hvert tredje skoleår udvælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder udvælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

For skoleårene 2012-2015 havde vi følgende nøgleområder for udviklingsarbejdet:

 1. Den enkelte elevs trivsel
 2. Kontakt til den nære omverden
 3. Udviklingen i medarbejdergruppen
 4. Innovation
 5. Digital dannelse
 6. Den musiske profil
 7. Nye måder at lære på, nyt fagligt engagement
 8. Inklusion i skolens værdier, udvikling og traditioner
 9. Åbenhed og rummelighed

I året 2011/12 arbejdede vi med nøgleområderne 1, 2 og 4 og ved bestyrelsesmødet 27. september 2013 blev områderne 4, 5 og 7 udvalgt for skoleåret 2013/14. I skoleåret 2014/2015 har bestyrelsen besluttet at videreføre arbejdet med område 4 og 5 og desuden fokusere på område 6.

Evalueringsprocedurer

Der gennemføres flere forskellige typer evaluering på skolen.

Den daglige undervisning evalueres løbende over året i samarbejde mellem klasserne/holdene og underviseren. Ofte evalueres der ved afslutningen af de enkelte undervisningsforløb både i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse og i forhold til elevernes udbytte. Denne daglige evaluering er altså en integreret del af skoleårets afvikling.

I skolens Fællesudvalg er elever, lærere og ledelse i formaliseret løbende dialog om skolelivet. Her drøftes de emner, der på et givent tidspunkt er relevante for de mennesker der har deres daglige gang på skolen og emnerne er derfor ikke begrænset af særlige forskrifter. De emner der drøftes har både omhandlet undervisning, undervisnings miljø og skolebaserede fritidsaktiviteter.

Hvert tredje år afholder Pædagogisk Udvalg en egentlig Elevtrivselsundersøgelse – hvis du vil læse resultatet af den seneste kan du gøre det her. Undersøgelsens gennemførelse tilrettelægges af Pædagogisk Udvalg og kan variere fra evalueringsår til evalueringsår. Den indeholder som standard en Undervisningsmiljøundersøgelse.      

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi aktivt med ønsket om at bevare den særlige ånd, som vi mener skolen rummer og som tydeligt udtrykkes i vores værdigrundlag. Derfor har vi valgt at implementere en evaluerings procedure, hvor evalueringerne afholdes forskudt af fornyelsen af de ni nøgleområder for udviklingsarbejdet.

Endelig evalueres elevernes faglige udbytte af uddannelsen ved de afsluttende prøver, ligesom frafaldsprocenten årligt drøftes.

På baggrund af alle disse evalueringer udarbejder pædagogisk udvalg og rektor en handlingsplan som indstilles til skolens bestyrelse, sådan at der for hver tre-årige periode iværksættes konkrete kvalitetsikringstiltag.

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” beskriver overordnede krav til selvevaluering af uddannelsers kvalitet. På Aurehøj Gymnasium har vi, på baggrund af disse beskrivelser og skolens egne ambitioner om et godt og givende skoleliv for elever og ansatte, valgt en kvalitetssikrings- og evalueringsprocedure der strækker sig over tre skoleår.

Hvert tredje skoleår udvælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder udvælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

Værdievaluering 2017/2018

Skolen har i dette skoleår arbejdet videre med de samme tre nøglebegreber som i sidste skoleår: 

 • Dannelse, digital dannelse
 • Glæden ved at lære
 • Varierede undervisningsformer

Værdievaluering 2016/2017

I indeværende skoleår skal der arbejdes med de tre første nøglebegreber. Det sker gennem en række initiativer, dels udgået fra Pædagogisk Udvalg, dels fra PR. Det første nøglebegreb om ”Dannelse og digital dannelse” er delvist videreført fra de seneste år.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2016 – 2019

For skoleårene 2016-2019 har vi vedtaget følgende nøgleområder for udviklingsarbejde:

 1. Dannelse og digital dannelse
 2. Glæden ved at lære
 3. Varierede undervisningsformer
 4. Elevdemokrati
 5. Ligeværdighed
 6. Det fysiske arbejdsmiljø – grøn skole
 7. Globalisering og verdensborgerskab
 8. Tolerance
 9. Den levende, udadvendte skole

Vedtaget i Bestyrelsen den 16. september 2016.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2012 – 2015

Hvert tredje skoleår udvælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder udvælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

For skoleårene 2012-2015 havde vi følgende nøgleområder for udviklingsarbejdet:

 1. Den enkelte elevs trivsel
 2. Kontakt til den nære omverden
 3. Udviklingen i medarbejdergruppen
 4. Innovation
 5. Digital dannelse
 6. Den musiske profil
 7. Nye måder at lære på, nyt fagligt engagement
 8. Inklusion i skolens værdier, udvikling og traditioner
 9. Åbenhed og rummelighed

I året 2011/12 arbejdede vi med nøgleområderne 1, 2 og 4 og ved bestyrelsesmødet 27. september 2013 blev områderne 4, 5 og 7 udvalgt for skoleåret 2013/14. I skoleåret 2014/2015 har bestyrelsen besluttet at videreføre arbejdet med område 4 og 5 og desuden fokusere på område 6.

Evalueringsprocedurer

Der gennemføres flere forskellige typer evaluering på skolen.

Den daglige undervisning evalueres løbende over året i samarbejde mellem klasserne/holdene og underviseren. Ofte evalueres der ved afslutningen af de enkelte undervisningsforløb både i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse og i forhold til elevernes udbytte. Denne daglige evaluering er altså en integreret del af skoleårets afvikling.

I skolens Fællesudvalg er elever, lærere og ledelse i formaliseret løbende dialog om skolelivet. Her drøftes de emner, der på et givent tidspunkt er relevante for de mennesker der har deres daglige gang på skolen og emnerne er derfor ikke begrænset af særlige forskrifter. De emner der drøftes har både omhandlet undervisning, undervisningsmiljø og skolebaserede fritidsaktiviteter.

Hvert tredje år afholder Pædagogisk Udvalg en egentlig Elevtrivselsundersøgelse – hvis du vil læse resultatet af den seneste kan du gøre det her. Undersøgelsens gennemførelse tilrettelægges af Pædagogisk Udvalg og kan variere fra evalueringsår til evalueringsår. Den indeholder som standard en Undervisningsmiljøundersøgelse.

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi aktivt med ønsket om at bevare den særlige ånd, som vi mener skolen rummer og som tydeligt udtrykkes i vores værdigrundlag. Derfor har vi valgt at implementere en evalueringsprocedure, hvor evalueringerne afholdes forskudt af fornyelsen af de ni nøgleområder for udviklingsarbejdet.

Endelig evalueres elevernes faglige udbytte af uddannelsen ved de afsluttende prøver, ligesom frafaldsprocenten årligt drøftes.

På baggrund af alle disse evalueringer udarbejder pædagogisk udvalg og rektor en handlingsplan som indstilles til skolens bestyrelse, sådan at der for hver tre-årige periode iværksættes konkrete kvalitetssikringstiltag.

ASV Aurehøjs Venner

Alumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

Køb en af nedenstående pakker og bliv medlem af Alumneforeningen:

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.

Køb en af nedenstående pakker og bliv medlem af Alumneforeningen:

ASVlogoAlumneforeningen Aurehøjs Venner blev stiftet i 1944, med det formål at støtte op om skolen og dens aktiviteter. Foreningen har over 1.000 medlemmer og bestyrelsens sammensætning  består af nuværende elever og deres forældre, studenter og jubilarer jfr. § 3 i foreningens vedtægter.