Handlingsplan for kvalitetssikring

på Aurehøj Gymnasium 2013 – 2016

På baggrund af den i 2013 gennemførte kombinerede undervisningsmiljøvurdering og elevtrivselsundersøgelse (du kan læse resultatet her) har vi inden for de fire evaluerede områder valgt at arbejde med følgende forandringer:

Det fysiske miljø

Eleverne har givet udtryk for, at Grønnegård, der fungerer som skolens sociale samlingspunkt i pauser og som rum for gruppearbejder, ofte er rodet til med efterladt affald. Vi har startet en oprydningsturnus, hvor klasserne efter tur rydder op i Grønnegård i løbet af dagen, sådan at der er rart at komme hele dagen.

Som supplement til de allerede opstillede informationsPC’ere ønskede eleverne sig informationsskærme i Studiecenteret. Herpå skulle oplysninger om Studiecafeens tilbud fremgå. I indeværende skoleår vil vi fortsat sætte opslag med Studiecafeens tilbud op hver uge, både ved informationsPC’erne og i Studiecentret. Der opsættes infoskærme i studiecenter og Grønnegård.

I dette gamle hus oplever eleverne en ringe temperaturregulering på grund af utætte vinduer samt mangel på stikkontakter i undervisningslokalerne. Der planlægges en gradvis udskiftning af vinduerne hen over de næste fem år. Ved lokalerenoveringerne opsættes flere stikkontakter; på sigt kan man regne med, at computere får mere holdbare batterier.

Det sociale miljø

Generelt udtrykker eleverne tilfredshed med skolens sociale miljø – arbejdet med klassefællesskaber i 1.g (det kan du læse mere om her), turen til Sverige i 2.g og studieturene i 3.g nævnes som styrkende elementer, der ligeledes fungerer som fastholdelsesforanstaltning. Disse trivselselementer vil skolen fortsat prioritere højt.

Flere elever betoner, at optagelsesprocedurer og øvrig udvælgelse af nye elever til skolens mange udvalg ønskes demokratiseret. Enkelte udvalg har grænseoverskridende optagelsesritualer eller en nepotistisk rekruteringsmetode. Skolens ledelse vil lægge pres på de udvalg, der ikke lever op til skolens demokratiske og inkluderende værdier, sådan at der hurtigt ændres på sådanne forhold.

Efter evalueringssamtalerne er det indtrykket, at for få elever er bekendt med Studievejledningens tilbud, der omfatter både undervisning i studieteknik og støtte ved private problemer. Studievejledningens faciliteter opgraderes, der ansættes løbende flere studievejledere og funktionen flyttes til et større kontor på 1.sal.

Det faglige miljø

Ved undersøgelsen gav eleverne udtryk for, at de ønsker sig en mere lærerstøttet Studiecafe. I sin hidtidige form har Studiecafeen været drevet helt på frivillig basis, hvilket har betydet, at der over skoleåret har været en skævt fordelt bemanding. I indeværende skoleår vil vi afprøve en anden organisering af lærerdækningen, sådan at der hver uge er mulighed for at søge hjælp hos en faglærer i alle fag med skriftlige lektier. Dygtige elever vil fortsat bemande Studiecafeen som supplement og alternativ til lærerne.

Det fremgår af undersøgelsen samt af drøftelser i Fællesudvalget, at eleverne har ønsket, at undervisningsevalueringen i højere grad gennemføres mundtligt som en direkte dialog mellem lærer og elever. Dette ønske er blevet præsenteret for og drøftet med lærerne i Pædagogisk Råd og skolens vejledning til undervisningsevaluering er ændret. Den nye evalueringspraksis implementeres i dette skoleår.

På skolen hersker fra både elever og lærere en udbredt glæde over det faglige niveau, der kommer positivt til udtryk i gennemførelsesprocent og karaktergennemsnit.

Eleverne beskrev en udbredt brug af SmartBoards i undervisningen – dog for langt størsteparten af tiden i funktion som projektor. Skolens Samarbejdsudvalg udfærdiger i dette skoleår en opdateret kompetenceudviklingsplan og en styrkelse af lærernes IT-kompetencer vil i den forbindelse blive drøftet.

Eleverne gav udtryk for, at særligt SRO og SRP-karakterer af dem anses for følsomme personlige oplysninger – ledelsen vil minde lærerne om at vise hensyn og kun give karakteren under fire øjne.

De frivillige faglige aktiviteter vurderes positivt af eleverne. Dog ønskede flere at der blev oprettet frivillig billedkunst. Dette er gennemført ved opstarten af skoleåret 2013/14.