Strategi og indsatsområder

Det overordnede strategiske udviklingsmål for Aurehøj Gymnasium er at være et gymnasium, hvor hver eneste elev på allerbedste vis får indfriet sine akademiske potentialer, samtidig med at høj trivsel og kvalitetsfyldt socialt samvær beriger elevens gymnasietid. Alle elever skal blive så dygtige, de ud fra deres forudsætninger kan. De overordnede mål for det almene gymnasium om almendannelse og studieforberedelse skal altid indgå og medtænkes i gymnasiets samlede aktiviteter. Det er målet, at alle elever efter deres studentereksamen tager en videregående uddannelse.

Aurehøj Gymnasium skal være en attraktiv arbejdsplads for alle de ansatte, som skal opleve en balance mellem udfordringer og udbytte. Den enkelte ansatte skal opleve, at der er kort vej til den nærmeste leder, som man nemt og hurtigt kan få i tale.

Skolens bestyrelse og rektor drøfter regelmæssigt, om forbedringer af de fysiske rammer kan styrke kerneopgaven og tager initiativ til bygningsmæssige forbedringer.

Det strategiske arbejde på Aurehøj Gymnasium foregår hver eneste dag i den daglige undervisning, som har høj kvalitet. Den enkelte elevs udvikling følges opmærksomt. Strategiarbejdet udmøntes også i kvalitetsudviklingsarbejdet, som følger bekendtgørelsen herom. Hvert år vælger bestyrelsen efter indstilling fra PU tre indsatsområder, som særligt skal i fokus. Hvert tredje år samles erfaringerne fra arbejdet med indsatsområderne samme i en handlingsplan, og nye indsatsområder opstilles.

Kvalitetssikring og evaluering på Aurehøj 2012- 2015

Nøglebegreber på baggrund af skolens værdier

  1. Den enkelte elevs trivsel
  2. Kontakt til den nære omverden
  3. Udviklingen i medarbejdergruppen
  4. Innovation
  5. Digital dannelse
  6. Den musiske profil
  7. Nye måder at lære på, nyt fagligt engagement
  8. Inklusion i skolens værdier. udvikling og traditioner
  9. Åbenhed og rummelighed

Skolens bestyrelse har besluttet, at indsatsområderne 4 og 5 igen i skoleåret 2014/2015 skal være centrale for det strategiske arbejde. Desuden er område 6 valg, da dette harmonerer med, at vi har taget det nye musikhus i anvendelse.

Den overordnede tilgang til de strategiske fokusområder er, at ledelsen gennem sit arbejde sikrer alle medarbejderes kendskab til indholdet. Dette gøres med den enkelte i forbindelse med den årlige MUSamtale; med ledelsens repræsentativitet i skolens centrale udvalg (SU, FU, PU, IT-udvalget) sikres det, at indsatsområderne præger aktiviteterne og naturligt inddrages, når årets fællestimer og pædagogiske dage for lærerne tilrettelægges.

Almendannelse implicerer globalt udsyn, som da også indgår i Aurehøj Gymnasiums værdigrundlag. Det er besluttet i bestyrelsen, at skolen skal have særligt fokus på internationalisering og have en strategi for dette.