SR1. Introduktion til flerfaglighed i studieretningen

SR1. Introduktion til flerfaglighed i studieretningen

Formål
”Introduktion til flerfaglighed i studieretningen” er det første i rækken af flerfaglige forløb, der bygger op til at kunne skrive studieretningsopgaven i 3.g. Flerfaglighed vil sige, at mindst to fag samarbejder om et emne/en sag, som det enkelte fag behandler med sin egen faglige og metodiske tilgang.  

Formålet er at introducere til:

 • tre videnskabelige fakulteter: humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab
 • de enkelte fags identitet  
 • fakulteternes og fagenes metoder på et generelt niveau
 • det faglige samspil

Faglige mål i læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse
 • sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • opstille en litteraturliste
 • foretage litteratursøgning og udvælgelse af relevant litteratur til et emne.

Hvad er et fakultet?
Gymnasiets fagrække fordeler sig på tre fakulteter. Et fakultet er et videnskabeligt hovedområde bestående af fag, hvis identitet og metoder har noget til fælles. Enkelte fag hører til i mere end et fakultet. Matematik hører ikke under nogen af dem, men placeres dog traditionelt i naturvidenskab.

  Naturvidenskab Humaniora

(humanvidenskab)

Samfundsvidenskab
Genstandsfelt Naturen og vores verdens sammenhæng Mennesket og dets produkter Menneskets organisering af en fælles virkelighed
Fag på Aurehøj Matematik, fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, astronomi, idræt, psykologi Dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, latin, historie, religion, oldtidskundskab, filosofi, musik, drama, billedkunst, psykologi, idræt Samfundsfag,

religion, idræt, psykologi

Fællesfaglig tekst – læses og gennemgå
Rangvid m.fl.: Vidensmønstre (læreplan 2017), Systime – følgende kapitler:

 • ”Viden og videnskab”
 • ”De tre fakulteters kendetegn”

Produktkrav
Du skal udarbejde en opgave, hvor du reflekterer over måden at arbejde fagligt og flerfagligt på og opstille en litteraturliste. I denne sammenhæng reflekteres der over fagenes identitet, en sag/et emne og grundlæggende metoder i det faglige samspil. Du skal benytte følgende rammer for opgaven samt dine læreres anvisninger.

Refleksion om flerfaglighed i studieretningen

Rammer for opgaven

Du skal arbejde med den sag eller det emne, som forløbet har belyst ved hjælp af de fag, der deltager.  

Opgaven skal indeholde følgende elementer:

 • En indledning, hvor du skitserer hvad sagen handler om, og hvor du begrunder,
      hvorfor sagen/emnet er relevant at arbejde med.
 • En kort refleksion om flerfaglighed i opgaven (se hjælpespørgsmål nedenfor).
 • En korrekt opstillet litteraturliste over relevant litteratur.

Følgende hjælpespørgsmål kan lede dig på vej i din refleksion:

 • Hvad kan fagene hver især bidrage med i forhold til at belyse sagen/emnet?
 • Hvordan bruger du og/eller dine kilder faget? Det vil sige, hvilke metoder indgår fra fagene og mere
      overordnet fra det enkelte fakultet? Giv konkrete eksempler på analyse eller andet arbejde fra
      undervisningen, dine kilder eller dit eget arbejde med sagen/emnet.
 • Hvilken litteratur vil det være relevant at anvende, og hvorfor er den relevant?
 • Hvilke andre fag kunne du have brugt, og hvad kunne de have bidraget med?

Omfang: 1-2 sider foruden litteraturlisten.

Se eksempel på en litteraturliste på siden om formalia i opgaver formalia i opgaver