SR1 Flerfaglighed i studieretningen

Formål

”Flerfaglighed i studieretningen” er det første i rækken af forløb på tværs af fag. Disse vil i 3.g udmunde i studieretningsprojektet (SRP). 

Formålet er at introducere til:
gymnasiets tre videnskabelige fakulteter: humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab

  • de enkelte fags identitet  
  • fakulteternes og fagenes metoder på et generelt niveau
  • det faglige samspil og tværfaglighed

Faglige mål i læreplanen
Eleverne skal:

  • demonstrere faglig indsigt og fordybelse
  • sætte sig ind i relevante nye faglige områder
  • skelne mellem elementære metodiske og basale videnskabsteoretiske traditioner

Forløbets indhold
Forløbet består af en halvanden tværfaglig dag med to af jeres fag, hvor I skal fordybe jer i en sag/et emne, som fagene har hver sin vinkel på. Inden forløbet bliver I introduceret af nogle af jeres faglærere for, hvad et fakultet er, og hvordan de forskellige fakulteter arbejder.

Hvad er flerfaglighed?
Flerfaglighed vil sige, at mindst to fag mødes om et emne/en sag, som det enkelte fag behandler med sin egen faglige og metodiske tilgang. Når man arbejder flerfagligt, åbnes der op for refleksion om forskellige fagtraditioner inden for gymnasiets faglige hovedområder (fakulteter) og måder, som fag kan arbejde på enten hver for sig eller sammen med andre fag. De flerfaglige forløb kalder vi på Aurehøj for “studieretningsforløbene”. 

Hvad er et fakultet?
Gymnasiets fagrække fordeler sig på tre fakulteter. Et fakultet er et videnskabeligt hovedområde bestående af fag, hvis identitet og metoder har noget til fælles. Enkelte fag hører til i mere end et fakultet. Matematik hører ikke under nogen af dem, men placeres dog traditionelt i naturvidenskab.

  Naturvidenskab Humaniora

(humanvidenskab)

Samfundsvidenskab
Genstandsfelt Naturen og vores verdens sammenhæng Mennesket og dets produkter Menneskets organisering af en fælles virkelighed
Fag på Aurehøj Fysik, kemi, biologi, bioteknologi, naturgeografi, astronomi, idræt, psykologi samt matematik Dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, latin, historie, religion, oldtidskundskab, filosofi, musik, drama, billedkunst, psykologi, idræt Samfundsfag,

religion, idræt, psykologi

Taksonomi – værktøjer til opgaveskrivning
I dette forløb introduceres begrebet taksonomi. Taksonomien er ikke en specifik faglig metode, men en slags opgave-værktøj. Den dækker over det at arbejde med bevidsthed om forskellige niveauer i en faglige tilgang. Du kommer til at arbejde med enten Blooms taksonomi (til humaniora og samfundsvidenskab), SOLO- taksonomi (til naturvidenskab) eller begge dele afhængigt af de fag, der er med. Du kan læse mere på dette link i afsnittet “Taksonomier”.

Fællesfaglig tekst
Der læses en tekst, som forklarer, hvad det vil sige at arbejde fagligt, metodisk og inden for fakulteter: Christoffer Boserup Skov: Basal videnskabsteori, kapitel 1 side 9-15. 

Produktkrav
I forbindelse med den tværfaglige dag skal du udarbejde en lille skriveopgave, hvor du motiverer og reflekterer over måden at arbejde fagligt og flerfagligt på. I denne sammenhæng reflekteres der ud fra et emne/en sag over fagenes identitet og grundlæggende metoder i det faglige samspil. Du skal benytte følgende rammer for opgaven samt dine læreres anvisninger.

Refleksion om flerfaglighed i studieretningen
Rammer for skriveopgaven
I skal arbejde med den sag eller det emne, som den tværfaglige dag har belyst ved hjælp af de fag, der deltager. 

Opgaven skal indeholde følgende elementer:

  • En indledning: Beskriv emnet/sagen/problemet: Hvad handler det om, hvad er problemet, og hvorfor er det interessant at arbejde med (min 10 linjer).
  • En kort refleksion om flerfaglighed i opgaven (se hjælpespørgsmål nedenfor):

1.   Hvad kan fagene hver især bidrage med i forhold til at belyse sagen/emnet og den givne problemstilling?

2.   Giv minimum to konkrete eksempler på, hvordan du og/eller dine kilder bruger fagene til at belyse sagen/emnet og den problemstilling, du har arbejdet med. Gør herunder rede for, hvilke metoder, der er brugt, og hvordan de er brugt. Benyt her både fagbegreber, du har fra læsningen i Basal Videnskabsteori og de enkelte fags fakulteter samt din viden om at arbejde taksonomisk.