SR2. Dansk- og historieforløbet

Formål
“Dansk- og historieforløbet” er det andet i rækken af flerfaglige forløb, der peger frem mod studieretningsopgaven i 3.g. Det bygger videre på det forrige forløb. Her er det faglige samspil mellem fagene dansk og historie i fokus.

Formålet er at

 • fordybe sig i et historisk emne, der giver overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark.
 • arbejde med og introducere til fagenes identitet, metoder og samspil.
 • introducere til de videnskabsteoretiske begreber synkron og diakron.
 • introducere til metoder for opgaveskrivning med særligt henblik på Blooms taksonomi, opgavens Pentagon og Flyums 7-trinsmodel.
 • skrive den første større og flerfaglige skriftlige opgave.
 • fremlægge opgaven og indgå i en faglig dialog ved en mundtlig årsprøve

Faglige mål fra læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse.
 • skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout.
 • mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom.

Særligt for dansk sættes der fokus på:

 • tekstlæsning i en historisk kontekst
 • faglig formidling.
 • danskfagets identitet og metode

(jf. Læreplan Dansk A – stx 2017, § 3.2 og 3.4)

Særligt for historie sættes der fokus på:

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale.
 • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
 • historiefagets identitet og metode

(jf. Læreplan Historie A – stx 2017, § 3.4)

Link til læreplaner for dansk og historie

Fællesfaglig tekst
Boserup Skov og Larsen: “Humanvidenskablig metode” Kap. 7, side 63-71: Gyldendal

Introduktion til værktøjer til opgaveskrivning:
Forløbet udmunder i dansk- og historieopgaven (DHO). Dette er den første i rækken af større skriftlige opgaver, hvor du skal lære at arbejde med værktøjer til progression og problemorientering i din opgaveskrivning. I dette forløb introduceres der til følgende opgaveværktøjer, som du kan læse mere om på dette link [indsæt link til siden om værktøjer – om muligt deep links til hver af de tre]:

 • Blooms taksonomi: Få blik for niveauer og progression i din opgave.
 • Flyums 7-trinsmodel: Lav en problemformulering!
 • Opgavens pentagon: Planlæg elementerne i din opgave! I dette forløb introduceres pentagonen med henblik på særligt at kunne arbejde med de første tre punkter.

Formalia
Du skal følge de gældende formalia for fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, litteraturliste/kildefortegnelse og layout. Læs mere om formalia her.

Produktkrav

 • Du skal skrive en individuel tværfaglig opgave med udgangspunkt i fagene dansk og historie (DHO).
 • Dine lærere udleverer 3 opgaveområder, du kan vælge imellem.
 • På baggrund af det valgte opgaveområde skal du udarbejde en specifik problemformulering med ca. 3 underspørgsmål, som er grundlag for din besvarelse af opgaven.
 • Opgavens omfang er 7-8 normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum, det vil sige maksimalt 19.200 tegn. Dertil kommer indholdsfortegnelse og litteraturliste.
 • Du skal overholde gældende formalia for en større skriftlig opgave.
 • Du skal forsvare opgaven ved en mundtlig årsprøve. Her skal du præsentere din opgavekonklusion samt overvejelse om valg af materiale, arbejdsproces samt metodiske forskelle og ligheder mellem fagene.
 • Der gives en samlet karakter og fremadrettet mundtlig feedback for din besvarelse af opgaven og den mundtlige årsprøve.
 • Under den mundtlige feedback skal du tage noter på en feedback-blanket, du får udleveret af dine lærere. Umiddelbart efter årsprøven skal du uploade blanketten på en opgaveside til formålet i Lectio, hvor feedback-blanketten også er tilgængelig i digital form.