SR3. Innovation og verdensborgerskab

Formål
“Innovation og verdensborgerskab” er det tredje flerfaglige forløb, der peger frem mod studieretningsopgaven i 3.g. I dette forløb arbejdes der flerfagligt med den innovative proces med særligt henblik på emnet verdensborgerskab. Forløbet kan alternativt afvikles i form af en sprogrejse i fransk eller tysk med samme formål og produktkrav.

Formålet er at

 • få inspiration til emnet ud fra forelæsninger på tværs af årgangen ved ressourcepersoner udefra
 • introducere til innovation, herunder til arbejdet med faser i en innovativ proces og storyboard
 • arbejde anvendelsesorienteret med fagenes metoder og videnskabsteori i fagligt samspil
 • erkende problemer i en dannelsesmæssig sammenhæng, reflektere over og eventuelt løse disse

Faglige mål i læreplanen
Eleverne skal kunne:

 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse
 • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
 • gøre sig metodiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
 • udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.

Hvad er innovation i gymnasiet?
Innovation defineres bredt som nyt, der skaber værdi for andre. Innovation handler om at arbejde kreativt, nytænkende og løsningsorienteret til gavn for andre. Værdien, der skabes, kan vedrøre alt fra økonomi og samfund til kultur og bæredygtighed. I dette forløb arbejdes der innovativt med henblik på at træne de grundtrin, der senere kan bruges, hvis man vælger at skrive sin studieretningsopgave med innovativ vinkel.

Når vi er innovative, kan vi med fordel benytte viden om faser i et innovativt projektarbejde, om storyboard samt om andre opgave til idéudvikling. Forløbet introducerer til disse opgaveværktøjer, som du kan læse mere om på dette link [https://aurehoej.dk/15766-2/]

Hvad kræves for at vurdere om noget er innovativt?

 • At man kan vurdere, om dette noget er nytænkende. Dette kræver viden om ‘den gamle verden’ og dens tænkemåder.
 • At man kan vurdere, om dette noget er en forbedring. Dette kræver værdimålestokke og måleevner.
 • Dertil bør man – for at begrunde relevans – kunne argumentere for, at den pågældende del af verden trænger til nytænkende forbedringer. Dette kræver indblik i “verdens aktuelle problemer og tænkning” og syn på ønskværdig verden.

Fællesfaglig tekst – læses og gennemgås

 • Link om den innovative arbejdsproces på skolens hjemmside: https://aurehoej.dk/15766-2/
 • Kristian Philipsen, Pia Petersen, Claus Holst Christensen: “Innovationsbogen C”, Systime, 2018, s. 10-41, minus s. 19-22
 • om bæredygtighed s. 42-55, ibid.

Produktkrav:

Du skal

 • udarbejde et innovativt løsningsforslag, som du bliver stillet af din lærer i forbindelse med forløbet
 • holde en mundtlig fremlæggelse om dit innovative produkt
 • eksterne dommere lytter til dit/jeres pitch og bedømmer jer.