SR4. Studieretningsopgaven

Formål
Forløbet er flerfagligt og kvalificerer arbejdet med “studieretningsopgaven” (SRO). Der undervises i et emne, der falder inden for de deltagende fag, og der inddrages relevant videnskabsteori og metode. Opgaven er et led i progressionen af større skriftlige opgaver, der begyndte med dansk- og historieopgaven i 1.g og fører frem til studieretningsprojektet i 3.g.

Formålet er at

 • arbejde med idéudvikling og udarbejdelse af en problemformulering
 • uddybe arbejdet med fagenes metoder og videnskabsteori
 • uddybe arbejdet med de opgave-værktøjer, der blev introduceret i forbindelse med dansk- og historieopgaven
 • udarbejde den anden større skriftlige opgave – i den forbindelse også et abstract
 • fremlægge opgaven og indgå i en faglig dialog ved en mundtlig årsprøve

 

Faglige mål i læreplanen
Eleverne skal kunne

 • afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering
 • besvare en opgaveformulering stillet af læreren
 • planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
 • demonstrere faglig indsigt og fordybelse
 • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout

Fællesfaglig tekst
Rangvid m.fl.: Vidensmønstre (læreplan 2017), Systime:

 • 1-2 kapitler af relevans for de deltagende fag og fakulteter

Værktøjer til opgaveskrivning:
Forløbet udmunder i din studieretningsopgave (SRO). Dette er den anden i rækken af større skriftlige opgaver, hvor du skal lære mere om værktøjer til progression og problemorientering i din opgaveskrivning. I dette forløb repeteres og uddybes der med følgende opgave-værktøjer, som du kan læse mere om på dette link.

 • Flyums 7-trinsmodel: Lav en problemformulering!
 • Opgavens pentagon: Planlæg elementerne i din opgave! I dette forløb introduceres pentagonen med henblik på særligt at kunne arbejde med de første tre punkter.
 • Blooms taksonomi: Få blik for niveauer og progression i din opgave.
 • SOLO-taksonomien: Få blik for niveauer og progression i din opgave, hvis du er på en naturvidenskabelig studieretning.

Formalia
Du skal følge de gældende formalia for fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, litteraturliste/kildefortegnelse og layout. Læs mere om formalia her

Produktkrav

 • Du skal skrive en individuel flerfaglig opgave med udgangspunkt i to af de fag, der indgår i forløbet. Heraf skal mindst det ene være et studieretningsfag.
 • Dine lærere udleverer 1-5 opgaveformuleringer, du kan vælge at skrive ud fra. Disse bygger på klassens arbejde med problemformuleringer i forløbet.
 • På baggrund af den valgte opgaveformulering skal du udarbejde din undersøgelse.
 • Opgavens omfang er 7-8 normalsider à 2400 tegn inklusive mellemrum, det vil sige maksimalt 19.200 tegn. Dertil kommer abstract, indholdsfortegnelse og litteraturliste.
 • Du skal overholde gældende formalia for en større skriftlig opgave.
 • Du skal indgå i en faglig dialog om opgaven ved en mundtlig årsprøve i marts. Her skal du præsentere din opgave-konklusion, din måde at arbejde med materialet på samt metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser af relevans for din besvarelse.
 • Der gives en samlet karakter og en fremadrettet mundtlig feedback for din besvarelse af opgaven og den mundtlige årsprøve.
 • Under den mundtlige feedback skal du tage noter på en feedback-blanket, du får udleveret af dine lærere. Umiddelbart efter årsprøven skal du uploade blanketten på en opgaveside til formålet i Lectio, hvor feedback-blanketten også er tilgængelig i digital form.