SR6. Studieretningsprojektet (SRP)

Formål
Forløbet rummer flere vejledningsdage og skal udmunde i dit studieretningsprojekt (SRP), som er kronen på værket af din indsats med SR-forløbene. Formålet er at planlægge og gennemføre studieretningsprojektet. 

Faglige mål i læreplanen
I studieretningsprojektet arbejdes der med alle læreplanens mål, som på forskellig vis har været bragt i spil i de forrige fem SR-forløb. Du skal se alle læreplanens mål på forsiden til webstedet om SR-forløbene på Aurehøj eller læreplanen for studieretningsprojektet.

Studieretningsprojektets rammer
Du skal udarbejde et individuelt studieretningsprojekt, hvor du fordyber dig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Projektet udmunder i et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination. Du skal som udgangspunkt skrive studieretningsprojektet i to fag. Heri skal indgå et studieretningsfag og mindst et af fagene skal være på A-niveau. Hvis du vælger at skrive i et studieretningsfag på A-niveau, så kan det andet fag være enten på B-niveau eller på C-niveau. Det kan både være et obligatorisk fag og et valgfag. Faget indgår altid på det højeste niveau, som du har eller har haft.

Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem de indgående fag. Bemærk, at projektets problemstilling ikke behøver at have lige stor vægt i fagene. 

Studieretningsprojektet kan undtagelsesvist skrives i kun ét fag, men det skal godkendes af din vejleder. Hvis din vejleder godkender et enkeltfagligt projekt, skal dette formidles skriftligt og indeholde en begrundelse for, hvorfor valgte område og den faglige problemstilling særligt egner sig til at blive behandlet enkeltfagligt. Denne begrundelse sendes til SM og KR af din vejleder. 

Forløbets indhold
Forløbets første del er vejledning, der kræves for at kunne gå i gang med at besvare et projekt i det/de fag, du har valgt samt to blokdage rettet mod repetition og udbygning af videnskabsteori, metode og  skrivekompetencer. Dette sker gennem følgende elementer på tværs af årgangen

1. Fagvalg inklusive hensigtserklæring om klassisk/innovativ opgavevalg (december)

2. To blokdage (januar):

Forelæsninger i:

 • videnskabsteori og metoder generelt. Man skal følge forelæsning i to fakulteter, uanset om man skriver enkeltfagligt.
 • metode i den innovative SRP.

Værkstedsundervisning i problemorientering og opgaveskrivning:

 • Opgavens pentagon.
 • Flyums 7-punktsmodel.
 • Pitch din idé med problemformulering.
 • Skrivning af opgavesynopsis (Se under skriftlige produktkrav!). Denne uploades på opgavesiden i Lectio senest dagen før anden vejledning.
 • Undervisning i akademisk skrivning med en dansklærer.

3. Vejledning: 

 • Der vil være to individuelle vejledninger à 15 minutter med de to vejledere, du får tildelt til dine fagvalg. (januar og februar) 
 • Der indgår feedback i værkstedsmodulerne.
 • I skrivefasen vil der være skrivecafé med lærere tilknyttet. 

4. To skriftlige produkter

 • En opgavesynopsis.
 • Studieretningsopgaven.

5. Mundtlig eksamen:

 • Præsentation af og samtale om studieretningsprojektet

Fællesfaglige tekster i forløbet

 • Følgende sider om studieretningsforløbene, som før er læst på skolens hjemmeside og anvendt i forbindelse med de forrige forløb:  
 • De øvrige tekster til forelæsningerne, som lærerne lægger på modulerne som lektie.
 • Til dit eget individuelle studieretningsprojekt skal du i øvrigt huske de tekster og andre dokumenter om videnskabsteori og metode, I har brugt i forbindelse med SR-forløb og den løbende undervisning i fagene, du har valgt.

Skriftlige produktkrav

 • Opgavesynopsis
  • Inden den 24.1.2020 kl. 11.30 skrives en opgavesynopsis på cirka 1 side, der kort og velbegrundet beskriver dit valg af disse punkter: område, problemstilling med udkast til problemformulering, materiale/empiri, metode og teori. Dette skal bruges til, at du i forbindelse med anden vejledning når frem til dit endelige bud på en problemformulering, som lærerne skal have af dig. 
  • Formålet er at blive fokuseret omkring dit projekt, så du har et godt afsæt for selve SRP’en. Du bliver ikke bedømt på synopsens længde eller kvalitet, men jo mere gennemarbejdet synopsen er, des bedre er du allerede stillet i dit afsæt.
  • Synopsen skal uploades på opgavesiden i Lectio senest inden anden vejledning. Synopsen kan dermed danne udgangspunkt for anden vejledning.

Studieretningsprojekt 

  • Vejlederne udformer på baggrund af din problemformulering den endelige opgaveformulering, som du får udleveret ved projektperiodens begyndelse. 
  • Studieretningsprojektet kan enten være klassisk eller omfatte arbejde med innovation og udarbejdelse af innovative løsningsforslag. 
  • Der afleveres 15-20 sider à 2400 tegn inklusive mellemrum, det vil sige minimalt 36.000 og maksimalt 48.000 tegn. 
  • Ved studieretningsprojekter, hvor det skriftlige produkt indeholder større mængder af symbolsprog (f.eks. formler), kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på de givne sider uden at tælle antal enheder. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse. 
  • Ved studieretningsprojekter, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af det anvendte materiale være på de(t) fremmede sprog. 
  • Ved studieretningsprojekter, hvori kunstneriske fag eller innovative løsninger indgår, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt. 
  • Du skal overholde gældende formalia for en større skriftlig opgave.
  • Der er afsat 10 skoledage til at skrive projektet, hvor du har fri fra anden undervisning og skriftligt arbejde.

Mundtlig eksamen

  • Du skal forsvare dit studieretningsprojekt ved en mundtlig eksamen, der finder sted i eksamensperioden i maj-juni.
  • Du skal starte med en fremlæggelse på 10 minutter, hvor du præsenterer projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner, herunder dokumentation af hvordan du er kommet frem til disse i det skriftlige produkt. Resten af tiden er en faglig samtale mellem dig og din lærer og censor ud fra dit oplæg. I fremlæggelsen og samtalen skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante for projektets gennemførelse. 
  • Eksaminationstiden er 30 minutter alt inklusive.
  • Der gives en samlet karakter for din skriftlige besvarelse af opgaven og den mundtlige eksamen 

Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål. 

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • om opgaveformuleringen er besvaret
 • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag
 • den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder – anvendelse af relevant materiale
 • den faglige formidling og fremstillingsform.

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på:

 • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.
 • eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag.  

Kilde: Læreplan for studieretningsprojektet