Studieretningsforløbene og SRP

Studieretningsforløbene

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi flerfagligt og fagoverskridende i seks forløb, der træner studiekompetencer rettet frem mod at kunne skrive studieretningsprojektet i 3.g.

Plan for studieretningsforløbene
De seks studieretningsforløb er fordelt, så der ligger to på hvert af gymnasieforløbets tre skoleår. Ved klik på hver af planens overskrifter kan du læse om mål, indhold, form og produktkrav i de enkelte forløb.

Skoleår Indhold
1.g SR1. Introduktion til flerfaglighed i studieretningen
  SR2. Dansk- og Historieforløbet 
2.g SR3. Innovation og verdensborgerskab (alternativt som rejse i tysk og fransk)
  SR4. Studieretningsopgaven
3.g SR5. Flerfagligt projekt – klassisk eller innovativt
  SR6. Studieretningsprojektet

Mere om de store skriftlige opgaver, årsprøverne og mundtlig eksamen i SRP
Formalia i opgaver
Opgaveværktøjer
Feedback-blanket til DHO og SRO
Elevvejledning om DHO og SRO
Elevvejledning til mundtlig eksamen i SRP

Faglige mål for studieretningsforløbene
Undervejs arbejdes der med forskellige dele af læreplansmålene for studieretningsprojektet:

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
̶  afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling
̶  besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
̶  planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag
̶  demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
̶  udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
̶  udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
̶  gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling
̶  skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layoutKilde: Læreplan for studieretningsprojektet