AT-oversigt

AT 1.1 Placering Uge 48, 49 eller 50

 

  Varighed/ elevtid 4 dage + Metodemodul (portfolio og udfyldelse af studierapport)

2 dage med undervisning

2 dages arbejde med kunstnerisk projekt

4 elevtimer

 

  Deltagende fag De kunstneriske fag + engelsk

 

  Indhold

 

 

Form

Forløbet indledes med fælles introduktion til Almen studieforberedelse (tovholder aftaler de nærmere detaljer med KR)

Introduktion til fagenes formtyper. Målet er at skabe en bevidsthed om form.

Læring: Erfaring med tværfaglighed i praksis – kernefaglig formlære – – arbejde målrettet og præcist ud fra givne præmisser – brug af faglige begreber i ny sammenhæng (at ”tænke på kanten af boxen”)

De nærmere detaljer om indholdet i forløbet aftales på et møde med de deltagende lærere.

  Produkt Kunstnerisk projekt i grupper og fremlæggelser

 

Portfoliorefleksion i grupper over fagenes anvendelse og processens forløb

 

  Vidensmønstre Udgangspunkt i Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012, s. 11-21

 

  Innovation Innovationsprocessen introduceres og trænes gennem kunstnerisk/kreativt projekt fordi denne er nødt til at indeholde faser med divergent tænkning.

 

  Metode Efter hvert forløb udfyldes studierapporten under vejledning (se skabelon s. 29)

Refleksion over metoderne

 

AT 1.2 Placering Uge 9 + mandag i uge 10

 

  Varighed/ elevtid 4 dages undervisning

1 dag til synopsisskrivning

+ fremlæggelser mandag 8.10-11.50

Synopsisskrivningen starter som skrivning under vejledning med 2 af forløbets lærere af 2 modulers varighed på skolen.

 

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 3-4 fag (mindst et af klassens c-niveau fag skal deltage)

 

  Indhold

 

 

F.eks. Sundhed (emnet er valgfrit)

Synopsisbegrebet skal præsenteres for første gang.

Problemformulering fastlægges af lærerne ud fra indholdet af AT ugens undervisning

 

  Produkt Synopsis og mundtlige fremlæggelser

 

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Særskilt metodemodul, hvor eleverne introduceres til de tre fakulteter – med udgangspunkt i Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012, kap 1 –  Teoretisk og Praktisk viden. (evt. kap. 4- Kvantitativ og kvalitativ, kap. 5 – eksperimental og observationel)

 

  Metode Efter hvert forløb udfyldes studierapporten under vejledning (se skabelon s. 29)

Refleksion over metoderne

 

AT 1.3 Placering Uge 22

 

  Varighed/ elevtid 3 dage

 

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 2 fag

 

  Indhold Forslag til emne: Kronologiforløbet (emne og fag er valgfri)

Bemærk: Dansk/historieopgaven eksisterer sideløbende – også selv om nogle lærerteams kan vælge at lade de to tiltag hænge sammen.

Men da kronologiforløbet ligger som en fast del af undervisningen og repræsenterer en kernefaglighed i forløbet, kan det konverteres til et innovativt projekt, hvor eleverne trænes i at reflektere både over produkt og proces.

 

Således at forløbet har fokus på 2 dele:

1) Problemformulering med innovativt sigte

2) Evnen til at arbejde løsningsorienteret.

 

  Produkt Eleverne udarbejder problemformuleringen i samarbejde med lærerne.

 

I problemformuleringen angives hvilket konkret problem, der søges løst, den konkrete kontekst og at målet er at udvikle en innovativ løsning.

 

Der udarbejdes et storyboard, som grundlag for den innovative løsning på problemformuleringen.

 

Mundtlig fremlæggelse

 

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Forløbet kan tage udgangspunkt i Rangvid(oa): Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT.Systime 2012, kap 8 – Faktuel og normativ

 

  Innovation Eleverne introduceres til drejebog til idégenerering, hvori indgår et storyboard – herunder skal eleverne introduceres til hvordan man udarbejder et storyboard, der skal fungere som udgangspunkt for den innovative løsning.

 

Et innovativt løsningsforslag vil være et, der har værdi for andre, samt at det tilfører den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver således ikke at være nyt i absolut forstand, men det skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

 

 

  Metode Efter hvert forløb udfyldes studierapporten under vejledning (se skabelon s.29)

Refleksion over metoderne

 

 

AT 2.1 Placering Uge 41
  Varighed/ elevtid 5 dage

6 elevtimer

 

  Deltagende fag Alle fag i 2.g

2 lærere fra hver 2.g klasse, skal være til rådighed i forbindelse med vejledning 2-3 moduler i løbet af ugen og overvære præsentationerne fredag

Eleverne tilmelder sig udmeldte workshops og arbejder på tværs af klasser

Tysk og fransk udbyder AT-rejser i kombination med historie

  Indhold

 

 

Fælles forløb for alle elever med temaet ”Verdensborgerskab og globalisering”

Undervisningen foretages af en styregruppe og af eksterne oplægsholdere

  Produkt Innovativt produkt og logbog med dokumentation af den innovative proces.

 

Præsentationer af de innovative produkter til “fernisering” i Grønnegården og Salen.

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

 

AT 2.2 Placering Uge 6

 

  Varighed/ elevtid 5 dage

3 dages undervisning

2 dages synopsisskrivning og fremlæggelser

 

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 2-3 fag

 

  Indhold Eleverne udarbejder selv problemformuleringer
  Produkt Synopsis.

Problemformuleringen udarbejder eleverne selv.

Synopsen skal indeholde et bilag hvori opgavens empiri er uddybet

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012

 

AT 2.3 Placering Uge 17

 

  Varighed/ elevtid 2,5 dage

+ årsprøve

2½ skrivedag

6 timer elevtid

  Deltagende fag 3-4 fag udvælges af klassens lærerteam

 

  Indhold

 

 

Grænser

Men følger altid UVM fra foregående år

 

Eleverne introduceres til sidste års eksamensopgave af de deltagende fag

Vejledning skemalægges (15 minutter pr. elev)

  Produkt Synopsis og mundtlig årsprøve med brug af talepapir og/eller produktpræsentation af løsningsforslag.

 

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Eleverne reintroduceres til de seks innovative arbejdsfaser og genlæser Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012, kap 8: Faktuel og normativ

 

  Innovation og synopsis Udgangspunkt for synopsis er sidste års UVM kommunikation – muligheder og begrænsninger.

Eleverne skal vælge enten opgave A eller opgave B (opgave B er innovationsopgaven).

Eleverne tager udgangspunkt i ressourcerummet og de angivne retningslinier for det innovative projekt.

 

 

AT 3.1 Placering Uge 37

 

  Varighed/ elevtid 5 dage

3 dages undervisning

2 dages synopsisskrivning og fremlæggelser

6 elevtimer

 

  Deltagende fag 2-3 fag deltager

 

  Indhold Eleverne udarbejder selv problemformuleringer
  Produkt Synopsis

Talepapir skal udarbejdes og inddrages i forbindelse med fremlæggelserne

  Vidensmønstre:

Forslag til læsning

Husk at inddrage kapitler fra Rangvid (oa):Vidensmønstre – tværfaglig refleksion i AT. Systime 2012. Se i studierapporten hvilke kapitler klassen mangler at læse.

 

  Innovation Forløbet kan enten være et klassisk eller et innovativt AT- forløb.

 

 

 AT 3.2 Placering Uge 3

 

  Varighed/ elevtid 2,5 skrivedage

 

  Deltagende fag 3-4 fag udvalgt af klassens lærerteam, der forestår en præsentation af cd-rom

 

  Indhold UVM disketten fra sidste år (Grænser)

 

  Produkt Synopsis med talepapir.

 

Fremlæggelse i matrixgrupper og/eller for deltagende lærere i forskudte moduler

 

  Vidensmønstre Her forventes det af “Vidensmønstre” er læst og at der er en tydelig metoderefleksion til stede.

 

 

 

 

 

AT eksamen Placering Uge 12

 

  Varighed/ elevtid 4 skrivedage

 

  Deltagende fag Alle fag

 

  Indhold Undervisningsministeriets

 

  Produkt Synopsis med talepapir.

Mundtlig eksamen

 

  Vidensmønstre I forbindelse/forlængelse af UVM udmelding og efter elevernes fagvalg afholdes

1 Videnskabsteoretisk forelæsning for alle

4 fakultære forelæsninger (2 individuelle)

 

Alle forelæsninger er obligatoriske.

 

  Innovation Afhængig af Undervisningsministeriets opgaveformulering