Innovativ AT – formalia

Eksamensopgave B stiller krav om en innovativ løsning af et opstillet problem.

Opgave B
Du skal undersøge en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser udgør et problem for noget eller nogen. Du skal udarbejde og vurdere et forslag til en innovativ løsning af problemet.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag til din besvarelse af opgaven. Metoderne skal være forskellige, og det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Definition af innovation i AT

Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

En eksisterende løsning fra en anden sammenhæng kan tilføre et uløst problem noget nyt i den undersøgte sammenhæng. F.eks. er en app ikke noget nyt, men den kan være et nyt løsningsforslag til en given borgmester, der gerne vil brande sig bedre over for unge vælgere. Ved vurdering af løsningsforslaget forstås, at forslagets relevans og konsekvenser vurderes.

Synopsis

Den innovative synopsis skal indeholde følgende punkter

 • titel og fagkombination
 • problemformulering

Her angives, hvilket konkret problem der søges løst, den konkrete sammenhæng (konteksten) og at målet er at udvikle en innovativ løsning. Det indgår, hvem eller hvad problemet vedrører, og om der er en ekstern partner.

 • præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
 • diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier, der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
 • konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål Sidstnævnte tre punkter kan fx dækkes med en behandling af følgende spørgsmål:

Hvad handler problemet om, og hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser?

Hvilken faglig viden og hvilke faglige metoder er anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/eller vurdere løsningsforslaget? Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men du kan prioritere hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet. Du kan fx prioritere, at anvendelse af fag og faglige metoder primært sker i vurderingen af løsningsforslaget

Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbejdet? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt.

Hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets relevans fx på baggrund af eksperimenter, mulige scenarier eller fremlæggelse for ekstern partner. Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier.

Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget? Her indgår videnskabsteoretiske overvejelser. – sammenfattende konklusion relateret til problemformulering

 • Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?
 • litteraturliste – perspektivering til studierapporten

Eksamen

Foregår som en almindelig AT-eksamen ved at du holder et oplæg på 10-12 minutter, der indeholder:

 • Præsentation af problemformulering (herunder konkret problem, som du vil løse)
 • Hvilken faglig viden og hvilke faglige metoder har du anvendt for at undersøge problemet, udvikle løsningsforslaget og/ eller vurdere løsningsforslaget.
 • En præsentation af din innovative løsning og eventuelle produkt.
 • Vurdering af løsningsforslagets relevans og konsekvenser.

Vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget/ vurderingen af løsningsforslaget.Præsentationen danner herefter udgangspunkt for en dialog om fag og faglige metoder i problemløsningen, samt udviklingen af løsningsforslag og/ eller vurderingen af det innovative løsningsforslag.

Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål i læreplanen for almen studieforberedelse.

Derudover gælder der særligt for innovationsopgaverne:

I en opgave i almen studieforberedelse med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere

Løsningsforslaget

Der er en undersøgelse, et løsningsforslag og en vurdering heraf, men eleven prioriterer hvordan fag og faglige metoder anvendes i de forskellige dele af projektet.

 •  I en opgave i almen studieforberedelse med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret problem samt en vurdering af det innovative løsningsforslag.
 • Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrundaf elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.
 • Af hensyn til det samlede omfang og muligheden for at komme i dybden, kan eleven afgrænse ogpræcisere, hvordan det faglige arbejde prioriteres mellem de enkelte dele af projektet. Det kan fx fortrinsvis ske i undersøgelse af problemet, på udvikling af løsningsforslaget eller på vurdering af løsningsforslaget.
 • Derudover indgår perspektivering af sagen.