Almen sprogforståelse

Almen Sprogforståelse hører til i gymnasiets grundforløb og er dermed placeret i 1. semester i 1. g. Det er et samarbejde mellem alle sprogfagene: dansk, engelsk samt tysk, fransk eller italiensk. Der undervises i grammatik, fonetik, sproghistorie og sprogsociologi. Desuden gives et grundkursus i latin.

Forløbet indledes med en test i dansk grammatik. En tilsvarende test gennemføres 8 uger senere og viser så resultatet af den mellemliggende undervisning. Latinkurset afsluttes ligeledes med en test. I januar afsluttes hele AP-forløbet med en prøve, hvis resultat sammen med latintestens udtrykkes i en karakter. Denne påføres studentereksamensbeviset, men tæller ikke med i gennemsnittet.

Link til Undervisningsministeriets bestemmelser for AP:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647#B8

23.6.11. MR og EC

AP-koordinatorer