Dansk

Dansk på STX er et fællesfag på A-niveau. Uanset hvilken studieretning du vælger, så er kravene til danskundervisningen de samme, og du har faget i alle tre gymnasieår. Danskfaget indeholder tre overordnede områder: Litteratur, sprog og medier. Du vil møde de tre områder enkeltvis og i samspil med hinanden eller med andre af gymnasiets fagområder.

Arbejdsformerne er varierede og tilpasset de enkelte forløb. I dansk trænes din mundtlige udtryksfærdighed, og du præsenteres for forskellige skriveteknikker i forbindelse med opgaveskrivning. I 1. g skrives en større opgave i dansk og/eller historie på baggrund af et samarbejde mellem de to fag. Desuden indgår faget dansk i at-forløb gennem de tre gymnasieår, ligesom der også er mulighed for, at dansk indgår som fag i en større tværfaglig opgave i såvel 2.g (sro) som 3. g (srp).

Danskfaget består således i den daglige undervisning af både en mundtlig og en skriftlig del, og i 3. g skal du til eksamen i mindst en af de to dele.

Litteratur

Dette område har fokus på dansk litteratur. Danske og nordiske tekster fra de sidste 1000 år analyseres, fortolkes og sættes ind i en litterær og kulturhistorisk sammenhæng, så du får en fornemmelse af, hvordan og hvorfor litteraturen ændrer sig gennem tiden. Du præsenteres for danskfaglige begreber, genrer og metoder, som du skal anvende i arbejdet. Den danske litteratur ses desuden i samspil med den øvrige verdens litteratur.

Sprog

Sproganalyse er en naturlig del af arbejdet med både det litterære og det mediemæssige område, men det sproglige område er også en selvstændig disciplin. I det sproglige område arbejder du med både skriftsprog og talesprog, herunder sprogiagttagelse som grammatik og stilistik, men også områderne retorik, argumentation og kommunikationsanalyse inddrages. Gennem arbejdet med sprog sættes fokus på, hvordan sproget anvendes i det offentlige rum, og hvordan du selv kan udtrykke dig hensigtsmæssigt.

Medier

Det mediemæssige stofområde er koncentreret om trykte såvel som elektroniske medier, herunder aviser, tv, internetsider, film og interaktive medier. Fokus er på afkodning og forståelse af den kommunikation, de enkelte medier gør brug af som fx visuelle udtryksformer, sproglige virkemidler samt fiktions- og faktakoder.

Klik videre til bekendtgørelsen for dansk.