Naturvidenskabelig grundforløb

Forløbets identitet og formål:

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) har til formål at introducere eleverne til naturvidenskabelig tankegang og metode, gennem arbejde med aktuelle problemstillinger, præsenteret med en oplevelsesorienteret og eksperimentel tilgang.

Forløbets ydre rammer:

Forløbet udspænder sig fra skoleårets start og indtil slutningen af november. Det afsluttes med et forsøg, kaldet evalueringsøvelsen, som danner baggrund for en individuelt udarbejdet rapport, som efterfølges af en samtale. På baggrund af samtalen og rapporten bliver der givet en karakter. Denne karakter optræder på det endelige eksamensbevis, men tæller ikke med i gennemsnittet.

Forløbets praktiske udførelse på Aurehøj:

Forløbet består af to delforløb: Det første strækker fra skoleårets start til ugen inden efterårsferien, det andet delforløb afsluttes i slutningen af november. Hvert delforløb består af et samarbejde mellem to af de fire naturvidenskabelige fag om et emne. Det kan eksempelvis være “Krop og energi” (biologi og fysik), eller “Fossile brændstoffer” (naturgeografi og kemi). Der undervises 2-3 moduler om ugen, og i nogle af modulerne er klassen delt op, så der kan laves praktiske forsøg med halvdelen af klassen ad gangen.

I slutningen af andet forløb bestemmes ved lodtrækning, i hvilket af de to forløb, den enkelte elev skal lave sin evalueringsøvelse og -rapport. Rapporten afleveres i Lectio.

 

Link til fagbekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil45