Studie- og ordensregler

Iht. bekendtgørelse nr. 1222 af 04.12.2006 :

Alle skolens elever har pligt til at følge studie- og ordensreglerne, både når de er i skole, og når de undervises andre steder enten virtuelt eller i forbindelse med ekskursioner eller studierejser. Studie- og ordensreglerne præciserer de regler omkring lektiegivning, koordinering af skriftlige opgaver og opgavernes omfang, som lærerne skal følge.

Ordensregler:
Aurehøjs elever viser hensyn til og respekterer hinanden og andres ejendom. Alle skal medvirke til, at det er rart at være på skolen ved at rydde op og holde orden og således aktivt bidrage til, at der er et godt arbejdsklima på skolen.

Alle skal passe på skolens inventar, på bygninger og lokaler og på bøger, instrumenter og andet af skolens ejendom, man får lov at låne.

Mad og drikkevarer i krus må ikke indtages i timerne.

Bemærk, at der gælder særlige ordensregler i studiecenteret, og at der er et særligt sæt ordensregler, der gælder på studierejser.

1. Skolebøger skal beskyttes af bogbind. Beskadigede og bortkomne bøger erstattes af eleven.
2. Instrumenter og andet udstyr, som en elev låner, er eleven ansvarlig for. Efter brug afleveres det lånte på rette plads. Beskadigelse eller ødelæggelse af skolens instrumenter, apparater, inventar eller ruder vil skadevolderen blive gjort økonomisk ansvarlig for.
3. Rygning i offentlige bygninger og på alle de udendørs arealer, dvs. på hele matriklen, er iht. lovgivningen forbudt.
4. Det er forbudt at møde påvirket på skolen, uanset hvad man kommer for. Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer vil uden yderligere varsel medføre bortvisning fra skolen og evt. politianmeldelse.
5. Det er forbudt at indtage alkohol på skoledage; ved særlige arrangementer på skolen kan der udskænkes alkohol efter skolens nærmere bestemmelse.
6. Enhver form for mobning og chikane er forbudt – også på skrift, i skoleblade, blå bøger og på nettet.
7. Enhver form for hærværk, herunder graffiti, er forbudt og meldes til politiet.
8. Hærværk mod brandalarmerne eller falsk brandalarm kan medføre krav om dækning af omkostninger forbundet hermed og/eller bortvisning fra skolen.

Studie- og fraværsregler
1. Eleven har pligt til at møde rettidigt og aktivt deltage i undervisningen, uanset hvor den finder sted. Skolen accepterer ikke 10% fravær (endsige mere) i noget fag.
2. Der føres fravær ved et moduls start og efter dets indlagte pause. Således vil en elev få 50 % fravær for at komme for sent til 1.eller 2.halvdel af et modul.
3. Skriftlige opgaver, rapporter, projekter mv. skal være skrevet af eleven selv og afleveres til den aftalte tid. En kopieret eller downloadet opgave bedømmes til karakteren -3. Faglæreren har, i  tilfælde af snyd med en skriftlig opgave (afskrift/kopiering/download), ret til at kræve efterfølgende opgaver afleveret i håndskrift.
4. Eleven har mødepligt til terminsprøver, årsprøver mv.
5. Eleven har pligt til at holde sig orienteret om ændringer i skoledagen og til at følge skolens anvisninger, som meddeles på morgensamlinger, ved opslag, på Lectio eller på hjemmesiden.
6. Nye ydertimer skal lægges ind i Lectios skema senest 1 uge før afholdelsen.
7. Lektier gives for så tidligt som muligt, og skrives på Lectio senest kl. 16.15 skoledagen forinden.
8. Klassens lærere sørger for at det gennemsnitlige antal elevtimer højst er 10 pr. uge pr. elev. Det maksimale antal elevtimer i en uge er 12 pr. elev.
9. Ved store afleveringer (4 elevtimer og derover) skal formuleringen udleveres mindst 1 uge inden afleveringsfristen
10. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede karaktergennemsnit er under 2,0 – og hvis det af den løbende evaluering fremgår, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt.

Alt fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde registreres løbende, uanset årsag. Eleven har pligt til at angive fraværsårsag på Lectio. Skolen kan kræve lægeattest ved sygefravær. Eleven skal selv betale lægeattesten.

Fritagelse for idræt kan ske for elever med handicap, funktionsnedsættelse eller bevægelseshæmmende sygdomme. Oftest kan eleven dog deltage i nogle af idrætsfagets discipliner og det aftales derfor individuelt med skolens ledelse, hvorledes fritagelsen skal fortolkes for den enkelte.

Hvis omfanget af forsømmelser giver anledning til bekymring, indkaldes eleven til samtale med studievejleder og/eller en fra ledelsen.

I forbindelse med manglende skriftlige afleveringer kan eleven visiteres til et eller flere skrivemoduler, lagt i dagene mandag til fredag i tidsrummet 8-16, hvor opgaven skal laves. Der er mødepligt, og en fra ledelsen står for registrering af fremmøde.

Hvis rektor skønner, at elevens fravær fortsat antager et uacceptabelt omfang, vil eleven modtage en skriftlig advarsel. Dette gælder også, hvis det skriftlige arbejde udviser alvorlige mangler med hensyn til rettidig aflevering og faglig, indholdsmæssig kvalitet. Eleven har ret til at forklare sit fravær og til at modtage klagevejledning.

Sanktioner
Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre, at eleven tildeles en skriftlig advarsel. Hvis eleven ikke retter sig efter det skriftlige varsel, bliver alvorligere sanktioner iværksat.

1. Indstilling til særlige vilkår, dvs. til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. (I den forbindelse er eleven ikke længere studieaktiv, og evt. uddannelsesstøtte (SU) bortfalder.) Indstillingen kan evt. ændres igen til normale vilkår, hvis eleven gennem en periode på nogle måneder nøje overholder studiereglerne.
2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.
3. Udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter, herunder rejser/ekskursioner.
4. Udelukkelse fra at deltage i skolens udvalg eller have tillidsposter.
5. Bortvisning i særligt graverende tilfælde.

Rektor kan midlertidigt udelukke en elev fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
I særligt graverende tilfælde vil rektor kunne bortvise eleven permanent med øjeblikkelig virkning, uanset om eleven forud har modtaget en skriftlig advarsel.

I tilfælde af eksamenssnyd bortvises eleven fra prøven iht. gældende lov.

Hvis rektor skønner, at en elev er studieinaktiv, indberettes det til SU og medfører, at eleven mister sin økonomiske støtte. Støtte kan først genopnås, hvis rektor atter erklærer eleven for studieaktiv.

Sanktioner iværksættes efter rektors konkrete vurdering og skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse.

For elever under 18 år meddeles varsler, sanktioner og klagevejledning til forældremyndighedens indehaver.

Vedtaget af elevrådet og skolens ledelse maj 2011 med tilføjelse om Folketingets vedtagelse af totalt rygeforbud i august 2012. Revideret og opdateret 2014.
Marianne Zibrandtsen
Rektor