Vælg side

Uddannelsen

På Aurehøj kan du forvente et højt fagligt niveau i undervisningen. Nysgerrighed og fordybelse er nøgleord for os. Dette giver almen dannelse

Musikken er højt prioriteret på Aurehøj, men det går ikke ud over fagligheden i andre fag, tværtimod

På Aurehøj kan du tage en gymnasieuddannelse og være sikker på, at du får engageret undervisning, om du så har f.eks. kemi, drama, engelsk, samfundsfag eller idræt. Musiklivet beriger klassefællesskaberne og skaber derved grobund for det faglige arbejde i alle fag.

Aurehøjs ca. 70 lærere kan undervise i hele 25 forskellige fag fra gymnasiets fagrække, og de arbejder hver dag på at skabe engageret undervisning med dyb faglighed. Faktisk kan man være sikker på, at den enkelte lærer på Aurehøj betragter lige præcis deres fag som det allervigtigste i gymnasiet.

Hver lærer sætter kraftigt sit eget præg på de enkelte fag, men indholdet af fagene er bestemt af de lærerplaner, der findes for det enkelte fag. Læreplanerne kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Stx – læreplaner.

Fagene på Aurehøj kan man groft sagt inddele i obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Flere fag kan både være studieretningsfag og valgfag, f.eks. matematik A eller Biologi A.

 

Obligatoriske fag på STX:

Almen sprogforståelse – AP – (del af grundforløbet)

Dansk A

Engelsk B

Fortsættersprog B (fransk eller tysk)/Begyndersprog italiensk A

Fysik C

Historie A

Idræt C

Kunstnerisk fag C (billedkunst, drama eller musik)

Matematik B (C-niveau for tresproglig studieretning)

Naturvidenskabeligt fag C (to stk. ud af biologi, kemi eller naturgeografi)

Naturvidenskabeligt grundforløb – NV – (del af grundforløbet)

Oldtidskundskab C

Religion C

Samfundsfag C

Mulige studieretningsfag på Aurehøj:

Biologi A

Bioteknologi A

Engelsk A

Fransk A

Fysik A

Fysik B

Italiensk A

Kemi A

Kemi B

Latin C

Matematik A

Musik A

Samfundsfag A

Tysk A

Mulige valgfag på Aurehøj:

Astronomi C

Billedkunst B og C

Biologi B

Dramatik B og C

Engelsk A

Filosofi B og C

Fransk A

Fysik A og B

Idræt B

Kemi A, B og C

Latin B og C

Matematik A

Musik B og C

Musik- og lydproduktion C

Naturgeografi B og C

Psykologi B og C

Religion B

Samfundsfag B

Tysk A

Grundforløbet

Den første tid på Aurehøj

I de første tre måneder på Aurehøj starter du i en grundforløbsklasse, hvor du skal gå indtil starten af november. Der vil være forskellige introaktiviteter, som de søde 2g’ere og 3g’ere har arrangeret, og aktiviteterne er kendetegnet ved at være inkluderende, tryghedsskabende og med respekt for forskellighed. Hver grundforløbsklasses teamlærere og den tilknyttede studievejleder vil også løbende i grundforløbet sikre trivsel og give mulighed for, at man kommer til at lære sine klassekammerater at kende.

I grundforløbet vil vi hjælpe dig som ny elev til at kunne blive en del af skolens sociale liv, men der vil også være et stort fokus på at hjælpe dig med det faglige valg af studieretning. I det hele taget er grundforløbet også en indkøringsperiode, hvor du skal vænne dig til tilværelsen som gymnasieelev med de spændende udfordringer, der følger med. Følgende tiltag er gjort for at gøre livet som grundforlbselev nemmere:

Makkerskabsgrupper: Alle nye elever tildeles en makker og en makkerskabsgruppe, som kan hjælpe som et fast holdepunkt. Teamlærerne styrer løbende nogle aktiviteter, der skal skabe fællesskab og trivsel. Skolen har prioriteret arbejdet klassefællesskab højt i en årrække, da det er så vigtigt for den faglige og sociale trivsel.

Studievejledning: Alle nye 1.g’ere kommer til samtale med en studievejleder i grundforløbet om trivsel, og der er også mulighed for at tale om studieretningsvalget.

Klasseteams: Alle 27 klasser på Aurehøj har et klasseteam, der har fokus på klassens trivsel. Klassens team hjælper i praksis med f.eks. makkerskaber, evt. faste pladser, samtaler om studieretningsvalg osv.

Matematik- og læsevejledere: Aurehøj har uddannede matematik- og læsevejledere, der særligt i starten af gymnasieforløbet sætter ind med screeninger og hjælp for hjælpe de elever, der har vanskeligt ved matematik eller læsning/stavning (f.eks. pga. dysleksi)

Studieretningsintroduktioner: Alle 1.g’ere har obligatorisk to studieretningsintroduktioner i september med undervisning i de pågælende studieretningsfag, hvor man som elev kan tale med studieretningslærerne og også nuværende studieretningselever om den studieretning, som man synes virker som den rigtige.

Valg af studieretning: Ligger i starten af oktober. Nogle gange opretter vi klasser med flere studieretninger (papegøjeklasser) for at tilgodese så mange elevers ønske som muligt. OBS! Elever, der er kommet ind på musikprofilen er ikke bundet af at vælge en studieretning med musik på A-niveau.

Introtur: Efter grundforløbet, når eleverne er begyndt i studieretningsklasserne, vil der ligge en introtur med overnatning i det nordsjællandske.

Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV): I grundforløbet har alle elever disse to fagsamarbejder, hvor man som 1.g’er sikres en introduktion til hhv. sprog og grammatik og de forskellige naturvidenskabelige fagtradtioner. AP og NV skal sikre udjævning af elevernes faglige niveau på områderne og afsluttes med prøver, der tæller som en del af dit eksamensresultat. 

Fag i grundforløbet:

Matematik

Dansk

Engelsk

Idræt

Samfundsfag

Kunstnerisk fag

2. Fremmedsprog

Almen sprogforståelse (AP)

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Fællesskab i introdagene

 INTERESSERET I EN STUDIERETNING MED MUSIK PÅ A-NIVEAU?

Er du glad for musik, og synger du, eller spiller du et instrument, er de musiske studieretninger noget for dig. Her kommer du til at synge, spille, lytte til, analysere og tale om musik. Du får udvidet din musikalske horisont og bliver udfordret på dine musikvaner. Når du har musik på A-niveau, bliver dit kunstneriske fag i 1.g automatisk musik.

Musik på A-niveau er både for den, der har lyst til at få en mere kvalificeret tilgang til musik og vokse med de personlige udfordringer, som musikfaget giver, og for den, der vil beskæftige sig professionelt med musik. Det kan være på professionsbacheloruddannelser og på lange videregående uddannelser eller som selvstændig kunstner. Mens Musik/Engelsk-studieretningen giver adgang til 128 fortrinsvis humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, så giver Musik/Matematik-studieretningen i tillæg til dette også adgang til uddannelser på det naturvidenskabelige område. Som noget nyt tilbyder vi nu også musikstudieretninger sammen med elevernes fortsættersprog, hhv. Musik/Tysk og Musik/Fransk, hvilket ligesom Musik/engelsk giver adgang til en lang række videregående uddannelser.

For at få et overblik over præcist, hvilke muligheder der er for optag på de videregående uddannelser med en given studieretning – uden at skulle supplere fag efter endt studentereksamen – så se Uddannelsesguidens Adgangskort

Studieretning med musik: Musik A – Engelsk A

Musik og engelsk er humanistiske fag, dvs. fag der beskæftiger sig med mennesket og dets omverden. De to fag har store berøringsflader i forskellige tidsperioder og genrer, fra renæssance til reggae.

Studieretning med musik: Musik A – Matematik A

Musik og matematik er fag, som ligner hinanden i krav til kompleks og logisk tænkning. I fagenes samarbejde vil matematik skabe bedre forståelse for fysikken og talforholdene bag musik. Hvis du er god til matematik, vil du oftest også være god til musikteori.

 

Studieretning med musik: Musik A – Tysk A

I studieretning 11 og 12 sættes musikfaget ind i en større kulturel sammenhæng med de klassiske kulturbærende sprog, tysk og fransk.  Sammenkoblingen med sprogfaget giver mulighed for en dybere forståelse for de musiske værker og for det pågældende sprogs kultur, samfund og den historiske kontekst. Studieretningen har naturligvis det obligatoriske engelsk og matematik på B-niveau, så studieretningerne med 2. fremmedsprog giver adgang til over 120 forskellige videregående uddannelser.

Studieretning med musik: Musik A – Fransk A

I studieretning 11 og 12 sættes musikfaget ind i en større kulturel sammenhæng med de klassiske kulturbærende sprog, hhv. tysk og fransk.  Sammenkoblingen med sprogfaget giver mulighed for en dybere forståelse for de musiske værker og for det pågældende sprogs kultur, samfund og den historiske kontekst. Studieretningen har naturligvis det obligatoriske engelsk og matematik på B-niveau, så studieretningerne med 2. fremmedsprog giver adgang til over 120 forskellige videregående uddannelser.

Interesseret i en studieretning med naturvidenskab?

Synes du, naturvidenskab er spændende, og er du nysgerrig efter at vide mere om den biologiske, kemiske og fysiske verden, vi lever i, er én af vores studieretninger inden for naturvidenskab lige noget for dig. Vi udbyder fem naturvidenskabelige studieretninger, alle enten med matematik på A-niveau  eller med mulighed for at kunne opgradere matematikken fra B-niveau til A-niveau (Biologi A/Kemi B). De naturvidenskabelige studieretninger er dem, der giver adgang til flest videregående uddannelser efterfølgende, hele 268 forskellige uddannelser, hvis man vælger Matematik A/Fysik A/Kemi B f.eks.

For at få et overblik over præcist, hvilke muligheder der er for optag på de videregående uddannelser med en given studieretning – uden at skulle supplere fag efter endt studentereksamen – så se Uddannelsesguidens Adgangskort.

Studieretning med: Matematik A - Fysik A - Kemi B

Fysik er et eksperimentelt fag, der beskæftiger sig med verdens fysiske opbygning og de lovmæssigheder, som er baggrund for meget af den moderne teknologi og verdensopfattelse. Fysik og matematik understøtter hinanden med hensyn til formelsprog og anvendelse af matematiske modeller på fysiske situationer. Samspillet mellem fysik og matematik er optimalt på A-niveau. Kemi indgår i studieretningen.

Studieretning med: Matematik A - Kemi A - Fysik B

Kemi som videnskab bidrager til forståelse og udvikling af blandt andet bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Kemi søger at forklare verden naturvidenskabeligt med vægt på grundstoffernes egenskaber og samspil samt kemiske processer på det molekylære niveau. Undervisningen er en vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Fysik indgår i studieretningen på B-niveau.

Med studieretningerne med matematik A og enten fysik A/kemi A får du opfyldt de specifikke adgangskrav til næsten alle de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser på de danske universiteter.

Studieretning med: Matematik A - fysik B - Kemi B - "Naturflex"

Denne studieretning er et tilbud til eleven, der ønsker en naturvidenskabelig studieretning magen til studieretning 1 og 2, men som ønsker større valgfrihed i forbindelse med det sidste A-niveaufag. Således kan eleven i 3.g vælge at hæve enten fysik/kemi eller tysk/fransk/engelsk til A-niveau. Elever med italiensk, der vælger denne studieretning, vil automatisk have italiensk som A-niveaufag, men kan dog vælge at hæve et andet fag til A-niveau som et ekstra A-niveaufag.

Med studieretning “naturflex” opfylder man stadigvæk en lang række adgangskrav til videregående uddannelser.

Studieretning med: Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Denne studieretning forener biologi og kemi i faget bioteknologi. De to fag arbejder tæt sammen om at give dig en grundlæggende forståelse for den teknologiske udvikling inden for medicinudvikling og fødevareteknologi. Bioteknologi er for dig, der gerne vil udleve din fascination af det komplekse bioteknologiske område og få underbygget din naturvidenskabelige viden ved også at have fysik på B-niveau. Formelt giver faget bioteknologi kompetence på B-niveau i både kemi og biologi samt på A-niveau i bioteknologi.

Med bioteknologi-studieretningen har du på den måde opfyldt de specifikke adgangskrav til de fleste naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier.

Studieretning med: Biologi A - Kemi B

Denne studieretning kombinerer biologi på A-niveau med kemi og matematik på B-niveau. Biologi på A-niveau er et eksperimentelt fag både i naturen og i laboratoriet. Med denne studieretning opnår du den faglige baggrund for at forholde dig til biologisk viden inden for sundhed, fysiologi, miljø og bioteknologi, og faget giver dig en forståelse for mennesket som biologisk organisme og som samfundsborger. Kemien støtter biologien ved at danne et solidt fundament for forståelsen af, hvad der foregår på det molekylære plan i både miljøet og kroppen.

Matematik kan tilvælges på A-niveau, og dermed vil studieretningen give adgang til mange videregående uddannelser inde for naturvidenskab og sundhed.

Interesseret i en studieretning med samfundsvidenskab?

Interesserer du dig for det samfund og den tid, du lever i, og er du optaget af udviklingen i det danske, europæiske og globale samfund, skal du vælge en studieretning med samfundsfag, hvor du fokuserer på sociale mønstre, økonomi, demokrati og kultur. I disse studieretninger er du sikker på at beskæftige dig med aktuelle problemstillinger, der er vigtige for en lang række mennesker.

For at få et overblik over præcist, hvilke muligheder der er for optag på de videregående uddannelser med en given studieretning – uden at skulle supplere fag efter endt studentereksamen – så se Uddannelsesguidens Adgangskort.

Studieretning med: Samfundsfag A - Engelsk A

Denne studieretning kombinerer samfundsfag med engelsk. Det er en studieretning med internationalt fokus. Her bliver du klogere på sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold i samfundet, med hovedvægt på Storbritannien og USA. I studieretningen har du mulighed for at løfte f.eks. matematik som et femte A-niveaufag.

Studieretning med: Samfundsfag A - Matematik A

Denne studieretning kombinerer samfundsfag og matematik. Det er en studieretning med fokus på sociale, politiske og økonomiske forhold i Danmark og i verden. Kombinationen af matematik og samfundsfag giver gode forudsætninger for at beskæftige sig med områder som statistiske mål – herunder lineær regression, økonomisk ulighed, økonomisk vækst, multiplikatoreffekten osv.

ER EN SPROGLIG STUDIERETNING NOGET FOR DIG?

Mere end nogensinde før er der i vores tid behov for mennesker, der er gode til fremmedsprog, og som har indblik i andre landes kulturer og meningshorisonter. På Aurehøj har vi den særlig sproglige studieretning med Italiensk A (begynder)/Engelsk A og LatinC, hvor et stort europæisk sprog kombineres med et verdenssprog. Latin-faget giver de bedste forudsætninger for at kunne forstå begge sprogs systemer.

På Aurehøj kan du desuden vælge en sproglig/kunstnerisk studieretning med enten Tysk A eller Fransk A sammen med Musik A, hvor praktiske sprogfærdigheder og kulturel forståelse smelter sammen med kreativitet og benhård musikteoretisk viden. Se studieretningerne 11 og 12 ovenfor.

Ønsker man at have tysk eller fransk på A-niveau uden for studieretningen, så kan man vælge det som et løft til A-niveau i 3.g.

Aurehøj udbyder ikke spansk.

For at få et overblik over præcist, hvilke muligheder der er for optag på de videregående uddannelser med en given studieretning – uden at skulle supplere fag efter endt studentereksamen – så se Uddannelsesguidens Adgangskort.

Studieretning med: Engelsk A/Italiensk A (beg.)/Latin C:

Hvis du vælger denne studieretning, får du engelsk og italiensk i alle tre år og latin i et år. Som du vil opdage undervejs, er der sprogligt set mange ligheder mellem engelsk og italiensk, hvilket vil styrke din forståelse af begge sprogs systemer. Arbejdet med latin vil desuden give en solid sproglig basis og det bedste udgangspunkt for at blive rigtig dygtig til italiensk. Du kommer til at arbejde indgående med de to landes kulturer igennem analyse af tekster, film og andre medier. I denne studieretning er der et naturvidenskabeligt B-fag mindre end i de øvrige sproglige studieretninger. 

Studievejledning

tal med en voksen

For at skabe trivsel og faglighed i undervisningen er det vigtigt, at eleverne er glade for at gå skole, trygge og motiverede. Aurehøjs studievejledere kan hjælpe elever, der på flere måder har brug for ‘at tale med en voksen’. Samtalerne kan både handle om trivsel, problemer på hjemmefronten eller om hjælp til at strukturere et udfordrende gymnasieliv herunder faglige problemstillinger.

Studievejledningen på Aurehøj Gymnasium varetages af seks studievejledere, der samtidig fungerer som undervisere. Hver enkelt klasse har tilknyttet sin egen studievejleder, men man kan vælge, at konsultere en anden, hvis man ønsker det.

Studievejlederne er Anna Mia Agersnap, Søren Vig Lind, Britt Holmgaard, Anders Fogtmann og Ida Margrethe Bendtsen. Studievejledningen har kontor i lokale 26 på 2. sal.

Studievejlederne samarbejder med en klasses team vedrørende elevernes trivsel i klassen. Den egentlige karrierevejledning, dvs. de emner, der berører uddannelse efter gymnasiet, varetages af en særlig studievejleder, Mette Berner, der er tilknyttet Studievalg Hovedstaden og Bornholm.

 

Kollektiv vejledning

Kollektiv vejledning finder sted i den enkelte klasse og i enkelte tilfælde i mindre grupper. I klasserne orienteres der bredt om STX, skolens hverdag, værdisæt, og hvad dette implicerer. 

Alle 2.g klasser modtager kollektiv vejledning inden for studiemetodik, hvor planlægning, prioritering, lektielæsning, motivation og sociale medier er i fokus.

Individuel vejledning

I 1.g afholdes introsamtaler med samtlige 1.g elever mhp. at afdække elevernes trivsel og opfange eventuelle problemer hurtigst muligt.

Hvis man har behov for en individuel samtale, kontakter man sin studievejleder personligt eller via en besked i Lectio. Der vil derpå blive etableret en aftale hurtigst muligt.

I 2. og 3.g består vejledningen primært af individuel vejledning, hvor den enkelte elev selv tager kontakt.

Læsevejledning

Vi er tre læsevejledere på Aurehøj Gymnasium: Kirsa Handberg (KH), Susanne Krarup (SK) og Annemette Westh (AW).

I starten af 1.g screener vi alle 1.g-elever med henblik på at afdække ordblindhed og/eller andre udfordringer i forhold til læsning, stavning og skrivning.

Hvis der er mistanke om ordblindhed, tilbyder vi eleverne at tage den nationale ordblindetest og følger op med ansøgning om SPS-støtte efter behov. Vi instruerer også ordblinde elever i brugen af IT-pakken og andre hjælpemidler til læsning og skrivning.

I løbet af 1.g afvikler vi desuden et kursus i studie- og notatteknik i alle 1.g-klasser. Derudover tilbyder vi kurser i læsning og stavning, som elever opfordres til at deltage i efter behov. Det er vigtigt at have en rimelig læsehastighed og et godt staveniveau for at klare de faglige krav i gymnasiet. Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er problemer med skolearbejdet. Man kan kontakte os via Lectio eller på mail:

kh@aurehoej.dk
sk@aurehoej.dk
aw@aurehoej.dk

Matematikvejledning

Matematikvejledning er et tilbud til elever på samtlige årgange og niveauer. Tilbuddet henvender sig primært til de elever, der trods ihærdigt arbejde og gentagne forsøg snubler og oplever vanskeligheder med matematikfaget. Vanskelighederne kan vise sig inden for specifikke emner af matematikken, men også på tværs af emner. Det kan fx være udfordringer, der har at gøre med  grundlæggende matematiske kompetencer som forståelsen af matematikkens symbolbrug og formalisme.

Matematikvejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vejledningen foregår individuelt eller i minigrupper. Vejledningen gives i skoletiden 3-4 gange om måneden i ca. et halvt modul ad gangen, og der arbejdes intensivt med elevernes særlige udfordringer. Ved vejledningen udleveres opgaver og materiale, som man kan arbejde med i tiden frem mod næste session.

Du kan få kontakt med os via din egen matematiklærer eller blot ved at skrive til os på Lectio eller mail. Skriv  til :Kasper Puch Maes (KPM på Lectio eller kpm@aurehoej.dk ) eller Christina Specht (CS på Lectio eller cs@aurehoej.dk)

Studievalg

  • Er du i tvivl om, hvad du gerne vil efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse?
  • Har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg efter gymnasiet?
  • Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse?

Thomas Horne Brok fra Studievalg København vejleder om uddannelse og karriere efter gymnasiet. Thomas har både kollektiv vejledning i klasserne og individuelle samtaler. Du kan se, hvornår Thomas er på skolen og booke en tid til en samtale her

IT-vejledning

  • Har du brug for hjælp med at komme på skolens netværk?
  • Er der problemer med dit unilogin eller din Google-konto?
  • Ved du ikke, hvor du skal downloade matematik- eller musik-programmer, som skal bruges i undervisningen? Så skal du få fat i skolens IT-vejleder Daniel Levin som har kontor i lokale 17 over for fysikgangen.
  • For at downloade f.eks. Maple eller Primus, Gyldendals Røde Ordbøger el. lign., så klik på linket herunder og find programmerne under ‘undervisningsprogrammer’: 

Studiecenter og
studiecafé

Studiecenter

Studiecentret er for elever og ansatte på Aurehøj Gymnasium og ligger i stueplan ved siden af Grønnegården og Salen. Her er der masser af plads til gruppearbejde og individuel lektielæsning, og der er både hårde og bløde stole og sofaer. I Studiecentret kan du låne faglitteratur, tidsskrifter og dokumentarudsendelser til opgaverne. Desuden har elever og lærere adgang til en lang række faglige online ressourcer.

Klik her for at se hvad Studiecentret abonnerer på. Adgangskoder ligger i Lectio under ’Egne Grupper’.

Klik her for at søge i Studiecentrets materialer.

Alle elever modtager undervisning i informationssøgning i forbindelse med DHO, SRO og SRP.

Kontakt
Skolens bibliotekar, Dina Lemming Pedersen, er i studiecentret mandag, onsdag og fredag.
Tirsdag og torsdag kan hun træffes på Gentofte Hovedbibliotek.

Kontakt via Lectio dlp@aurehoej.dk eller på 24 59 22 62

Studiecafé

På Aurehøj Gymnasium har vi en studiecafé, hvor man som 1.g-, 2.g- eller 3.g-elev kan få hjælp til sine skriftlige afleveringer. Studiehjælperne er andre elever, der er særligt dygtige i de fag, som de repræsenterer. Alle elever kan have glæde af at få hjælp i studiecafeen, både elever med udforfordringer i ét eller flere fag, men også elever, der bare lige skal have hjælp til nogle enkelte faglige områder eller en enkelt opgave.

Særligt kan man få hjælp til musik og matematik i studiecafeen, men også til biotek, fysikrapporter, danske stile, franske verber og genrer i samfundsfag. Studiecafeen forsøger at ramme dage tidspunkter, hvor der ikke er frivillig musik.

Talentaktiviteter

Talentudvikling

Vi har mange dygtige elever på Aurehøj. Det er vi meget glade for, og vi er klar over, at det forpligter. Alle skal have de udfordringer, de har behov for, så deres potentiale kan komme bedst muligt til udfoldelse. Derfor har vi også en række tilbud og programmer ud over skoletiden, der kan hjælpe den enkelte elev hen til det sted, hvor der kan ske noget ekstra læring, og hvor også den særligt stærke elev kan føle sig udfordret.

Talentudvikling handler om at hjælpe den enkelte til faglige aktiviteter, der kan være med til at skabe ”Det gode liv” i alle dets former og optimalt set at give eleven en vision om at række det videre til andre. Det sker ved, at eleverne matches med ligesindede i en glad og smittende læringskultur, hvor den naturlige nysgerrighed stilles over for faglige udfordringer, og hvor skolens ansatte er med til at skabe miljøer, der fremmer et ”growth mindset” hos eleverne. Målgruppen for talentudviklingen er det brede talentbegreb, og intentionen er, at ca. 10-15 procent af skolens elever deltager i talenttilbud. Det lever vi op til hvert år.

Science Talenter

Aurehøj sender hvert år et antal 1g-ere på Bootcamp i talentudvikling i Sorø. Denne camp er, eller kan i hvert fald være, en optakt til et længere talentforløb i 2.g, hvor nogle af skolens elever får mulighed for at prøve kræfter med ét eller flere af de naturvidenskabelige fag. Emnerne for forløbene i 2g er: biotek, fremtidstek, matematik-fysik, kemi, rumteknologi eller klima. I 3g tilbydes sciencetalenterne at deltage i 2 camps under overskriften Science Talent Forsker.

Mere information om Science Talenter kan findes på hjemmesiden: sciencetalenter.dk/st/gymnasie

Science gymnasium

Aurehøj Gymnasium er certificeret med betegnelsen ‘Certifikat i Science og Talent’. Denne certificering opnås gennem en ansøgningsproces og en årlig afrapportering, hvor skolen skal bevidne et varieret udbud af talentaktiviteter inden for sciencefagene. Aktiviterne kan være mange, f.eks. flerårigt arbejde med sciencetalenter, Forskerspirer, olympiader i fagene, Videnskabsklubben (hvor vores elever underviser folkeskolelever i naturvidenskab) osv.

ATU Fokus:

Akademiet for talentfulde unge er for den engagerede og ekstraordinært dygtige elev, der har talent inden for alle fag. På Aurehøj er det primært lærerne, der indstiller 1.g-eleverne til at kunne søge om optagelse, men har man et stort ønske om at søge, er det også muligt at tale med skolens talentkoordinator om sagen. For at komme i betragtning, skal man skrive en individuel ansøgning, og bliver man derefter optaget, kommer man med i et 1-årigt akademisk program, der ligger ud over skoletiden. Aktiviteterne spænder meget vidt lige fra seminarer om entrepenørskab over virksomhedsbesøg til akademiske foredrag og går på tværs af fakulteterne. Ønsker man at vide mere om ATU Fokus, kan man besøge hjemmesiden ungetalenter.dk

MasterClass

Aurehøj samarbejder med de øvrige Gentofte-gymnasier om at udbyde en række MasterClasses for særligt interesserede og dygtige 2. og 3.g elever. Undervisningen ligger ud over læreplanerne for fagene og varetages af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Emnerne spænder vidt, så der er noget for enhver smag. Forløbene finder sted om efteråret, og man bliver informeret i klasserne om ansøgningsprocedure og frister. Programmet kan du se her. Efter endt forløb, får man et diplom.

Forskerspirer

Forskerspirer er et 1-årigt program under Københavns universitet, der henvender sig til den nysgerrige 2.g elev, der brænder for at udforske et emne eller en idé akademisk. Det er muligt at lave projekter inden for alle fagområder (humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab). Undervejs i forløbet samles alle landets spirer til to arrangementer, hvor man på forskellig vis skoles i at arbejde og formulere sig akademisk. Desuden kobles alle spirer på en forsker inden for deres respektive problemfelt, der kan vejlede i processen hen i mod at udarbejde en synopsis om det valgte emne. Man kan få en detaljeret beskrivelse af projektet ved at kontakte sin talentkoordinator eller ved at gå ind under forskerspirer.ku.dk 

OL

Mange af gymnasiets fag giver mulighed for at deltage i landsdækkende og internationale olympiader. Her kan man dyste om at være bedst til sprog, fysik eller filosofi og kvalificere sig til at kæmpe mod gymnasieelever fra andre nationer. Konkurrencerne foregår på forskellig måde fra fag til fag. Spørg din faglærer om yderligere oplysninger, og om din klasse deltager.

WSDC

Hvis du er glad for at debattere, er World Schools Debating Championships måske noget for dig. WSDC er en international debatkonkurrence for gymnasieelever, hvor man får trænet sine evner i research, analyse, argumentation og præsentation. Hvert år udtages fem elever fra Danmark, der skal kæmpe mod resten af verden, hvorfor engelskkundskaberne selvfølgelig skal være fremragende for at kunne deltage. Hvis din interesse er vakt, kan du kontakte skolens talentkoordinator eller gå ind under dodebate.dk

Studierejser

Obligatoriske rejser:

1g.
Introture foregår i ugerne 48-50. En overnatning pr. klasse, masser af sociale aktiviteter både indendørs og udendørs.  

Prisen for turen er ca. 300 kr. Beløbet går til mad, ophold og aktiviteter.

3g.
I løbet af efteråret i 3g kommer alle klasser på studietur. Turens varighed er maksimalt en skoleuge. Destinationen for rejsen aftales mellem klassen og rejselærerne.

Prisen for studieturen er maksimum 6.000 kr., hertil kommer udgifter til frokoster og middage samt lommepenge. Depositum betales i november i 2g og restbeløbet i april.

Eleven skal selv tegne en ansvarsforsikring, da Aurehøj Gymnasium er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og derfor ikke må tegne forsikringer for eleverne.

Frivillige rejser:

Der er hvert år et antal frivillige rejser, som besluttes fra år til år.

Musik
 – Kor- og orkestertur. Nærmere info fra kor- og orkesterlederne.
 – Big Band og Keepi Lefti Tour. Nærmere info fra musiklærerne.

Fransk udveksling
Fransk valghold har i 2.g mulighed for at komme på udveksling til Lycée Douanier-Rousseau med indkvartering hos eleverne. Det forventes, at du har en fransk elev boende i den uge, de besøger Aurehøj.

Rejsen finder sted i uge 41, nærmere info fra fransklærerne.

Sprogkurser
Tysk valghold har i 2.g mulighed for at komme til blandt andet Berlin på et intensivt sprogkursus kombineret med et kulturelt og historisk program.

Rejsen finder sted i uge 43, nærmere info fra tysklærerne.

Eksamen

 

Eksamen – censorer

Velkommen som censor på Aurehøj Gymnasium.

Eksamen begynder alle dage ml. 08.00 og 09.00, det præcise starttidspunkt fremgår af den eksamensplan vi har sendt til din mail og vi beder om, at du møder i god tid inden eksamens start. Skolen vil sørge for forplejning i løbet af dagen, herunder morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

I forbindelse med eksamen skal elevernes undervisningsbeskrivelser anvendes. Dem får du adgang til via linket i mailen. Vi har desuden samlet en række andre oplysninger på nedenstående links, der kan blive brug for under eksamensforløbet.

Alle Studieretningsprojekter (SRP) er tilgængelige via www.netprover.dk. Hvis der er problemer med at finde disse, bedes du hurtigst muligt kontakte os herom.

Måtte der være oplysninger, du ikke finder svar på, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

En karakterliste og rækkefølgeliste udleveres på dagen, når du kommer.

På gensyn til eksamen.

Links til andre eksamensinformationer:
Eksamensbekendtgørelsen
Karakterskala og anden bedømmelse
Klageprocedure

Særligt vedr. SRP:
Det er i læreplanen for SRP fremhævet, at censor og eksaminator inden eksaminationen drøfter, hvilke områder og problemstillinger i relation til det skriftlige produkt eksaminanden skal uddybe. Det forventes derfor, at censor i god tid før eksaminationen og senest 3 hverdage før, kontakter eksaminator med henblik på dette – telefonnumre og mailadresser findes i Netprøver.

 

Eksamen – elever

 

 

 

Der er frigivet en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamen er i år planlagt i perioden fra 23. maj – 26. juni 2024.

Den 17-18. juni 2024 er der møde om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Ud over eksamensplanen på din forside i Lectio har vi samlet den information, vi mener, der også kan blive brug for under eksamensforløbet.

Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

Karakterskala og anden bedømmelse
Stx-eksamensbekendtgørelsen
Klagevejledning
ExamCookie