Vælg side

Om Aurehøj

På Aurehøj prioriterer vi musikken som et bærende element for fællesskaber på tværs af klasser og årgange 

Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø, der også smitter af på de elever, der ikke udøver musik selv:  vores elever er stærke og selvstændige unge mennesker, der engagerer sig i det, de laver. Både når det handler om at spille violin, men også når det handler om at arrangere indsamlinger til Røde Kors eller at dyste mod andre elever i DM i tysk. Hos os er det positivt at være en nørd – om det så handler om musik, kemi, debat, matematik eller brætspil. Vi værdsætter hinandens forskelligheder, evner og holdninger.

Vi hører hjemme i Gentofte, Nordsjælland, men optager hvert år elever fra op mod 75 forskellige grundskoler. På skolen skaber vi et inkluderende miljø gennem måden vi taler til hinanden på, og måden hvorpå vi er sammen på tværs af klasser og årgange. Vores undervisning er på et højt fagligt niveau i alle fag, der inspirerer til nysgerrighed, fordybelse og dannelse. Vi uddanner nogle af Danmarks dygtigste studenter. 

Læs om vores lange historie her:

Privatskolen 1. maj 1906

I Hellerupområdet opstod der en mængde små privat skoler omkring år 1900, fordi det offentlige skolevæsen slet ikke kunne klare tilflytningen af de mange nye Gentofteborgere, der strømmede til området i disse år. Kommunens sydøstlige hjørne var attraktivt på grund af gode trafikforbindelser og nærheden til skov og strand. Det blev i løbet af få år udbygget med etageejendomme langs Strandvejen og bagvedliggende villakvarterer. Den unge lærerinde Ingeborg Helms startede sin egen skole, som fik navn efter hende, i en villalejlighed på Gruts allé i Hellerup med to klasser, i alt 11 elever i 1906. Vi kender ikke den præcise dato, men eftertiden har fastsat den til 1. maj. Skolen var, som det var almindeligt på den tid, en ren pigeskole. Skolen fik hurtigt et godt ry, fik vokseværk og tog allerede eget skolehus i brug i 1908 på Gersonsvejs vestside ud mod jernbanens areal. I 1914 afholdtes realeksamen for første gang og i 1919 studentereksamen på matematisk linje. Det var således en fuldt udbygget skole med egne bygninger. Den tilbød et ubrudt skoleforløb i de 5 forberedelsesklasser, 4 mellemskoleklasser og enten en etårig real afdeling eller en 3 årig gymnasielinje.

Aurehøj bliver statsskole

1919 overgik mange af Gentoftes privategymnasier til offentlig drift, og Ingeborg Helms´ skole blev statsskole. Man skiftede navn, tog navn efter en kæmpehøj. Aurehøjvej ligger stadigvæk i Hellerup og i en baghave ligger højen der selvfølgelig også.

Gentofte landsbys overdrev: Oren var de udyrkede græs fælleder ned mod Sundet og den statelig bronzealderhøj kaldtes fra gammel tid Orehøjen, et navn der senere udtaltes Aurehøj, måske med reference til morgenrødens gudinde Aurora.

Ved stats overtagelsen blev de 5 underskoleklasser skilt fra og samtidigt fik man dobbelt mellemskolerække. Gymnasiets inspektrice, den magtfulde Antoinette Dickmeiss blev udnævnt til rektor, og Ingeborg Helms måtte trække sig tilbage som skoleleder.

Fra 1924 blev det også muligt at tage en nysproglig studentereksamen.

Bygningen var trods udvidelser for lille og utidssvarende, og man blev i stigende grad generet af larm fra kyst- og nordbanetog. Så i mange år arbejdede man med flytteplaner, skolens eksistens var i virkeligheden truet. Nybyggeri og udflytning var en nødvendighed.

Skolebygningen i Gentofte

Gentofte landsby havde siden 1721 været sæde for danmarks første rytterskole. Den lå i sydenden af Gentofte Torv og var for længst blevet overhalet af udviklingen. Fra 1904 til 1906 byggedes et fremsynet skolehus under ledelse af kommunens bygningsinspektør arkitekt Andreas Thejll på en lille allé nær Baunegårdsvej, siden kaldet Skolevej, med 6 klasseværelser og en gymnastiksal. I 1919 udvidedes bygningen med yderligere 12 klasseværelser og faglokaler symmetrisk omkring syd fløjen. Den rige Gentofte kommune syntes, at bygningen var utidssvarende og byggede en ny aulaskole på Baunegårdsvej tæt ved. Den fattige stat øjnede nu muligheden for at løse Aurehøjs problemer, og fra 1941-44 ombyggedes skolen med nye fløje med faglokaler og gymnastiksal omkring Grønnegård.

Aurehøj flytter til Gentofte

I sommeren 1944 marcherede skolens elever og lærere under ledelse af rektor Dickmeiss efter skolens fane fra det gamle skolehus til det nye domicil i Gentofte. De forlod for stedse det gamle skolehus i Hellerup. Bygningen blev senere overtaget af den private Gunnar Jørgensen Skole, senere af en arabisk skole og blev nedrevet sommeren 1997.

I Gentofte fik skolen nye muligheder, og skolen blev fællesskole., dvs at der nu også kom drenge i klasserne. Skolen udviklede sig støt og roligt i takt med tidens ånd og de pædagogiske strømninger. Antoinette Dickmeiss, der havde været lærer på skolen siden 1911 og ledet den fra 1919 gik af i 1956 og blev afløst af mandlige rektorer. Hun satte sig en mindeplade,  og med tiden forsvandt pigeskoleånden. Se mindepladen ved nordre trappe.

Rektor Thure Hastrup ledede skolen fra 1956-64, han var klassisk filolog og moderniserede skolens fagudbud med klassisksproglig linje og med musikspeciale for de ny sproglige.

Rektor Erik Bruun ledede skolen fra 1964-75, hvor grendelingen blev indført. Her blev der plads til den naturfaglige gren med biologi og senere til musikmatematikere. Endvidere indførtes faget russisk som alternativ til fransk i denne periode. Først afvikledes mellemskolen senere real afdelingen således, at Aurehøj fra at være en skole for piger fra 6-19 år,  nu var en blandet skole med 16-19 årige.

Aurehøjs profil i lokalsamfundet har vel altid været blandt de mere stabile gymnasier, hvor solide kundskaber og dannelses idealer har været i højsædet. Musikken blev et kendemærke for skolen og den tiltrak elever med bopæl langt fra nær området.

Rektor Søren Brogaard tiltrådte i 1975. Han demokratiserede skolens liv og fik i løbet af få år elevtallet til at vokse fra 12 til 18 klasser. Musikken udvikledes, så Aurehøj blev et af Danmarks stærkeste musikgymnasier med mange kor og orkestre. Det har vist sig, at et rigt musikliv giver et stærkt og kreativt miljø blandt alle elever.

Amtsgymnasium fra 1986

I 1986 blev Aurehøj overtaget af Københavns amt lige efter, at bygningen har været 40 år i kommunens tjeneste og 40 år i statens: som en konsekvens heraf skiftede man navn til Aurehøj Amtsgymnasium.

Grengymnasiet afløstes af et valggymnasium med friere valg. Det blev blandt andet muligt at læse kemi på højt niveau, og en række nye mellemniveaufag som drama, idræt, filosofi, psykologi og senere astronomi indførtes.

I 1993 fik Aurehøj efter 37 år med mandlige rektorer atter en kvindelig rektor, idet Marianne Zibrandtsen tiltrådte posten og førte skolens linje ind i det nye årtusinde. Fra 2005 startede studieretninggymnasiet, hvor eleverne vælger en studieretning ved optagelsen og efterfølgende har forholdsvis få valg.

Selvejende institution

Fra nytår 2007 blev amterne nedlagt og gymnasierne blev selvejende institutioner. Søgningen er god, elevtallet er vokset og der er nu syv spor fordelt på de udbudte studieretninger.

Aurehøjs klassiske bygninger, gode faglokaler og den udefinerlige ånd, der svæver over skolen har været med til at give skolen medvind i dens over 100-årige historie, og skolen hedder igen Aurehøj Gymnasium.

100 års jubilæum

I 2007 fejrede vi vores 100 års jubilæum, hvor den udvidede store sal rigtigt viste sin berettigelse. I den anledning lavede vi jubilæums bogen: “Aurehøj gennem 100 år“.

Niels Ulrik Kampmann Hansen
Lektor 1977-2013

Aurehøj i tal

ANTAL ELEVER

%

Gennemførelsesprocent

nyeste tal 2018 (landsgennemsnit 85%)

studenter 2021

Karaktergennemsnit

samlet nyeste tal 2020 (landsgennemsnit 7.6)

Antal studenter siden år 2000

%

Gennemsnitlig fraværsprocent 2020/21

ANTAL lærere

studenter 2021 med musik A-niveau

Vores
bestyrelse

Troels Mylenberg
Troels Mylenberg

bestyrelsesformand

Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Han er i dag politisk reaktør på TV2 NEWS. Tidligere har han været mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier. Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

Ulrik Borch

Næstformand

Cand.scient. i fysik (biofysik)
ansat ved Danmarks Meteorologiske Institut

Eksternt medlem indstillet af Gentofte Kommune

Peter Hartvig

Skoleleder

Skoleinspektør på Gentofte Skole, som er vores folkeskolenabo.

Eksternt medlem indstillet af Region Hovedstaden.

Henrik Brendstrup

Celloprofessor

 

Eksternt medlem udpeget ved selv supplering.

Anette Hestbæk Jørgensen

Rektor

Tilforordnet

Mona Knudsen

Kontorleder

Bestyrelsens sekretær

Christina Specht

Lektor

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Sonja Grønbæk

Lektor

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Maja Steenstrup Hannibal

3c

Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.

Sebastian Fürstnow

3x

Elevrepræsentanter
indstillet af eleverne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium

Årets planlagte møder:

Torsdag den 23. september 2021 kl. 14.15-16.00
Tirsdag den 30. november 2021 kl. 16.00-18.00
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 14.15-16.00
Mandag den 7. juni 2022 kl. 14.15-16.00

Dagsorden og mødereferater:
Dagsorden / referat juni 2021 
Dagsorden / referat marts 2021
Dagsorden / referat november 2020
Dagsorden / referat september 2020

Styredokument for bestyrelsen 2020/21

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole:

Vi arbejder med bæredygtighed og grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Herunder sikres bedre indeklima og energibesparelser i klasseværelser ved udskiftning af vinduer ud mod Skolevej. Affaldssortering udbygges og understøttes med mere fokus på elevadfærd. Skolen skal være et rart sted at opholde sig. Derfor arbejdes der med det æstetiske miljø i forhold til farvevalg på gangarealer samt ophængning af egne kunstværker og udlånsværker fra Statens kunstfond. For at understøtte den grønne og bæredygtige skole nedsættes der et klima- og miljøudvalg med elever, lærere, pedelansvarlig og rektor.

 • Vinduer udskiftes mod skolevej
 • Øget grad af affaldssortering og bevidsthed omkring forbrug
 • Maling af gangareal på 1. sal i hovedbygning
 • Kunstophængning i hovedbygning og kunstprojekt etableres musikbygning
 • Klima- og miljøudvalg nedsættes
 • Udearealer har fokus i forhold til hegn mod skolevej og beplantning (Grøn skole)

 Globalisering og verdensborgerskab:

Aurehøj er blevet en del af UNESCO-skole samarbejdet. Der er særligt fokus på mål 4 om kvalitetsuddannelse og herunder delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO-Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling, hvor undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Både lærere og elever forpligtes til at tage ansvar og handle, da de bedste resultater opnås i fællesskab. Vi arbejder innovativt med verdensmålene på tværs af alle årgange.

 • Alle 1.g-klasser vælger et verdensmål, som de vil have fokus på igennem deres gymnasietid
 • Der arbejdes innovativt med verdensmålene i 2.g i uge 41
 • Aurehøj verdensmålsdag for 3.g
 • Fællestime med fokus på klima

 Trivsel:

Aurehøj arbejder fortsat med fokus på trivsel for såvel elever som medarbejdere. Det gode undervisnings- og arbejdsmiljø er i fokus. Der arbejdes både internt og eksternt med projekter, som understøtter trivsel.

 • Læsefordybelse
 • Professionel Kapitalundersøgelse
 • Røgfri skoletid i samarbejde med regionen
 • Samarbejde med Gentofte kommune om sundhed og trivsel
AFRAPPORTERING AF STYREDOKUMENT FOR BESTYRELSEN 2019/2020

Strategisk har Aurehøj arbejdet med følgende temaer i skoleåret 2019/2020:

Ligeværdighed
Vi vil have fokus på elevtrivsel herunder arrangementer og tiltag som skaber mulighed for sociale fællesskaber uden alkohol. Mangfoldighed og plads til alle vil fortsat være bærende værdier for Aurehøj. Vi arbejder med gennemsigtighed i dagligdagen. Gennemsigtighed for lærerne i forhold til beslutninger og porteføljer. Gennemsigtighed og dialog med vores elever i kraft at stærk elevinvolvering i nye projekter.

 • Kaffebar etableres i gul villa

Vi fik etableret en velfungerende og samlende kaffebar i gul villa med flere forskellige aktiviteter. Eksempelvis origami, spil og generel hygge. Desværre lukkede Corona ned for initiativet. For nuværende kan klasser låne Gul Villa og musik-elever bruger Gul Villa, når de venter på eksempelvis koret.

 • Porteføljer for lærerne gøres gennemsigtige

Der blev skabt gennemsigtighed i porteføljerne, så alle lærere kunne tilgå egen portefølje med større detaljeringsgrad.

 • Elev involvering i strategiproces

Alle klasser blev involveret i udarbejdelse af nyt værdigrundlag, idet teamlæreren lavede en fælles planlagt øvelse, som bidrog med input til det videre arbejde med værdigrundlaget.

 • Alle medarbejdere involveres i strategiproces

Alle medarbejdere blev inddraget. Samme værdiøvelse, som blev brugt til eleverne, var også i spil for alle medarbejderne. Herefter blev input fra elever og lærere grupperet under en række overskrifter. Disse blev anvendt, således at alle medarbejder i grupper arbejdede videre med en overskrift og formulerede to sætninger til værdigrundlaget. Det endelige værdigrundlag blev udarbejdet ud fra disse input, hvor to lærere og to fra ledelsen indgik i formuleringsgruppen.

 • Elevernes frivillige arbejde understøttes

Alle elevinitiativer i forhold til at gøre en forskel for andre er blevet understøttet og har fået tid på morgensamlinger samt fået ledelsesopbakning.

 

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole,
Vi arbejder med bæredygtighed og grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udvides med papiropsamling i alle klasseværelser, der arbejdes med opsamling af biologisk affald. Som en del af grøn skole arbejdes der med et pilotprojekt – grønt klasseværelse, hvor eleverne involveres i at indrette et klasseværelse med grønne planter, som de selv passer. I forlængelse af fokus på det fysiske arbejdsmiljø arbejdes der med forskønnelse af skolens fysiske områder. Der nedsættes et æstetisk udvalg med ledelse, lærere og elever, som arbejder med udvikling af de fysiske rammer. Dertil kommer kreativ udvikling af trapperummet med nyt kunstprojekt, som er under etablering.

 • Grønt klasseværelse etableres

Lokale 21 blev omdannet til grønt klasseværelse med planter på vægge og i vindueskarme.

 • Øget grad af affaldssortering og bevidsthed omkring forbrug

Der er opsat papirindsamling i alle klasseværelser, der er lavet opsamling af bioaffald i kantine og på lærerværelset. Der er indført vegetardag i kantinen og der blev afviklet en fællestime omkring klima, miljø og bæredygtighed.

 • Bæredygtighed indtænkes pædagogisk på alle årgange

Der arbejdes med verdensmål på alle årgange.

 • Kunstprojekt etableres i trappeopgang

Desværre blev projektet afvist af brandmyndighederne. Men projektet om omdirigeret til de store vinduespartier i Musikhuset (forventet opsætning november 2020)

 • Æstetisk udvalg nedsættes

Æstetisk udvalg er nedsat bestående af lærere, elever og ledelse. Udvalget har forholdt sig til maling i klasseværelser, kunstprojekt med ”Vinyl, terror and horror” og et nyt projekt med kunstophængning på gangene på 1. sal.

Globalisering og verdensborgerskab,

Aurehøj er blevet en del af UNESCO-skole samarbejdet. Der er særligt fokus på mål 4 om kvalitetsuddannelse og herunder delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO-Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling, hvor undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Både lærere og elever forpligtes til at tage ansvar og handle, da de bedste resultater opnås i fællesskab. Vi arbejder innovativt med verdensmålene på tværs af alle årgange.

Alle 1.g-klasser vælger et verdensmål, som de vil have fokus på igennem deres gymnasietid

Alle 1.g klasserne valgte verdensmål, men fik ikke fremlagt i foråret som planlagt grundet Corona-nedlukning.

 • Der arbejdes innovativt med verdensmålene i 2.g i uge 41

Verdensmålene var omdrejningspunktet for uge 41 i efteråret 2019.

 • Menneskerettigheds UNESCO-dag planlægges for 1.g og 3.g

Fastholdelse og udvikling af musikprofilen

Aurehøj har lang tradition for musikprofil. Musikken går helt tilbage til 1930erne og Aurehøj var blandt de første gymnasier som arbejdede med forsøg, hvor musik indgik i en musiksproglig linje tilbage i 1953. Musikprofilen er med til at skabe den særligt kreative og mangfoldige stemning, som kendetegner skolen. Ca. 50% af eleverne er optaget med en musisk baggrund. Elevgrundlaget stammer fra omkring 70 forskellige grundskoler. Det særlige ved musikprofilen er, at vi spænder bredt fra klassisk orkester, Phil, og klassisk (Classic) og rytmisk kor (Vox) over Big Band til verdensmusik med Keepi Lefti. Vi ønsker at videreudvikle og fastholde den stærke musikprofil. I den forbindelse arbejdes der med rekruttering af elever, særligt med klassisk baggrund. I 19/20 er der særligt fokus på det klassiske orkester, Phil, hvor vi ønsker, at en større andel af vores elever er engageret i dette.

 • Materiale, som anvendes i forbindelse med rekruttering udvikles og anvendes i forbindelse med fortsættelse af efterskolebesøg og besøg på musikskoler

Der blev udarbejdet en plakat til profilering af musikken på efterskoler og musikskoler.

 • Skolens musikprofil som musikgymnasium synliggøres i højere omfang på hjemmesiden

Der er en ny hjemmeside på vej, hvor musikgymnasiet profileres meget stærkere. Både i billeder, tekst og videomateriale.

 • Der udarbejdes interviews med tidligere Aurehøj-elever, som præsenteres på hjemmesiden

Der er udarbejdet interviews med eksempelvis Philip Faber og Louise McClelland

 • Aurehøj Phil har særlig opmærksomhed i forhold til at rekruttere og fastholde elever. Herunder spiller Phil ved en morgensamling for at synliggøre Phil overfor de øvrige elever. Der nedsættes et udvalg, som iværksætter særlige sociale aktiviteter

Aurehøj Phil spillede på første morgensamling for 1g-eleverne 2020. Det resulterede i stor tilslutning og samlet 40 interesserede elever, så Phil nu må spille opdelt.

Skolens værdigrundlag – vision, mission og værdier

Skolens nuværende værdigrundlag blev udarbejdet i 2006. Vi ønsker derfor at genbesøge værdierne, for at undersøge, hvilke vi vil fastholde og hvilke der skal fornyes. Vi vil planlægge en proces, hvor vi involverer skolens elever og lærere i udvikling af vision, mission og værdier for Aurehøj.

 • Der arbejdes med en lærer- og elevinvolverende proces
 • I slutningen af undervisningsåret vil et nyt værdigrundlag blive præsenteret for bestyrelsen
 • Værdigrundlaget skal både afspejle tradition og fornyelse

Nyt værdigrundlag er udarbejdet, godkendt i bestyrelsen og lagt op på vores hjemmeside.

STYREDOKUMENT FOR BESTYRELSEN 2019/2020

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

Ligeværdighed
Vi vil have fokus på elevtrivsel herunder arrangementer og tiltag som skaber mulighed for sociale fællesskaber uden alkohol. Mangfoldighed og plads til alle vil fortsat være bærende værdier for Aurehøj. Vi arbejder med gennemsigtighed i dagligdagen. Gennemsigtighed for lærerne i forhold til beslutninger og porteføljer. Gennemsigtighed og dialog med vores elever i kraft at stærk elevinvolvering i nye projekter.

 • Kaffebar etableres i gul villa
 • Portefølger for lærerne gøres gennemsigtige
 • Elev involvering i strategiproces
 • Alle medarbejdere involveres i strategiproces
 • Elevernes frivillige arbejde understøttes

 

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole,
Vi arbejder med bæredygtighed og grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udvides med papiropsamling i alle klasseværelser, der arbejdes med opsamling af biologisk affald. Som en del af grøn skole arbejdes der med et pilotprojekt – grønt klasseværelse, hvor eleverne involveres i at indrette et klasseværelse med grønne planter, som de selv passer. I forlængelse af fokus på det fysiske arbejdsmiljø arbejdes der med forskønnelse af skolens fysiske områder. Der nedsættes et æstetisk udvalg med ledelse, lærere og elever, som arbejder med udvikling af de fysiske rammer. Dertil kommer kreativ udvikling af trapperummet med nyt kunstprojekt, som er under etablering.

 • Grønt klasseværelse etableres
 • Øget grad af affaldssortering og bevidsthed omkring forbrug
 • Bæredygtighed indtænkes pædagogisk på alle årgange
 • Kunstprojekt etableres i trappeopgang
 • Æstetisk udvalg nedsættes

Globalisering og verdensborgerskab,

Aurehøj er blevet en del af UNESCO-skole samarbejdet. Der er særligt fokus på mål 4 om kvalitetsuddannelse og herunder delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO-Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling, hvor undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Både lærere og elever forpligtes til at tage ansvar og handle, da de bedste resultater opnås i fællesskab. Vi arbejder innovativt med verdensmålene på tværs af alle årgange.

 • Alle 1.g-klasser vælger et verdensmål, som de vil have fokus på igennem deres gymnasietid
 • Der arbejdes innovativt med verdensmålene i 2.g i uge 41
 • Menneskerettigheds UNESCO-dag planlægges for 1.g og 3.g

 

Der vil det kommende år blive arbejdet med en ny strategi for Aurehøj med involvering af elever og lærere i udvikling af skolens vision, mission og værdier.

FINANSIEL POLITIK

Aurehøj Gymnasium,
Finansielle politik
januar 2021

AG’s finansielle strategi og risikopolitik
Økonomichefen revurderer årligt vores strategi og risikopolitik. Politikken bliver forelagt til og godkendt af bestyrelsen.

Formålet med den finansielle strategi og risikopolitik er at fastlægge rammer for den finansielle håndtering, hvorved risikoen overfor manglende betalingsevne og rente- og kursudsving samt kredit-/modpartsrisiko afgrænses og reduceres. 

Udviklingen på de finansielle markeder
Ovenpå finanskrisen, der kulminerede i efteråret 2008, har der generelt været faldende renter. Siden 2015 har der været negativ rente på en del indlån m.v.

Bemyndigelser
Økonomifunktionen sammen med rektor kan ifølge bemyndigelserne bl.a.:

 • Omlægge lån under visse forudsætninger
 • Placere likviditet ved aftaleindskud
 • Optage kreditter med sikkerhed i bygninger
 • Sikre at vi har adgang til den fornødne likviditet gennem en kassekredit hos Danske Bank.

Nærværende risikopolitik præciserer rammerne for styringen af vores finansielle risikopolitik.

Overordnet risikopolitik
AG skal drive uddannelses virksomhed og har ikke umiddelbart kompetencer til at drive spekulation, derfor skal alle handlinger være konservative i sin udførsel.

Likviditet
AG skal på et givet tidspunkt have adgang til likviditet på mindst 1,5 måneders omkostninger ca. 8,7 mio. kr.

Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer. Vi vurderer imidlertid at have en relativt kort investeringshorisont, hvilket tilsiger en risikovillighed i den lave ende, for at undgå kurstab.

AG’s likviditetsstyring og finansielle placeringer håndteres i hovedtræk på følgende måde:

 • På baggrund af løbende likviditetsprognoser sikres det, at der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet til at dække de løbende udgifter, via indestående eller trækningsret på vores bankkonti.
 • I længere perioder med overskudslikviditet kan midler placeres i realkreditobligationer, eller eventuelt afdrages på gælden.

Elementer i den finansielle politik
AG afdrager årligt på den langfristede gæld og optager ikke afdragsfrie lån.

Der optages kun yderligere gæld ved større anlægsopgaver, og kun i ekstraordinære tilfælde kan driften lånefinansieres. 

Styring af disponibel likviditet er væsentlig. Det skal sikres, at der til enhver tid er likvider nok til løbende at betale forfaldne renter samt afdrage på gælden og honorere øvrige kortsigtede forpligtelser.

Den finansielle politik skal ligeledes sikre, at der opnås tilfredsstillende regnskabsmæssige resultater. Her er forholdet mellem den faste og den variable rente essentiel. En højere fast rente i forhold til en variabel rente vil have en større negativ effekt på resultatet, men samtidig have en positiv effekt på budgetsikkerheden og den finansielle risiko generelt.

Som det fremgår ovenfor, er de tre elementer tæt forbundet. Det er derfor afgørende for den finansielle politik, at der ikke udelukkende fokuseres på et element, men at der til enhver tid er sammenhæng mellem budgetsikkerhed, likviditetsstyring og de regnskabsmæssige resultater.

Det gælder generelt, at langfristet gæld skal optages i danske kroner og i låne typer under realkredit.

Desuden gælder det, at maksimalt 50 % af gælden må være i variabel rente (variabel under et år). Dette gælder også ved låneomlægning.

Samlet realkreditgæld
AG har 1 kontantlån (1% lån), 1 CIBOR3 lån med kvartårlig rentetilpasning samt 1 rentetilpasningslån (F5).

Den samlede realkreditgæld var pr. 30 september 2020 på 41 mio. kr.

Finansielle instrumenter
I forbindelse med optagelse af CIBOR3 lånet i 2010 indgik AG i et renteloft, der sikrer at renten på de 3 CIBOR3 i hele løbetiden ikke kan stige til over 5% og på den måde begrænsede vores fremtidige risiko for rentestigninger. 

Ændringer i værdien på renteloftet bogføres over egenkapitalen og har derfor ingen likviditetsmæssige eller resultatmæssige konsekvenser.

Konverterings mulighed
AG kan til enhver tid ændre 1 eller flere af de 3 lån til andre låne typer indenfor realkreditten. Dog skal renteloftet betales løbende frem til 2040 eller indfries kontant.

Med den nuværende finansiering baseret på de 3 lån, er der skabt det bedst mulige grundlag for at reducere renteomkostningerne og dermed bidrage positivt til de regnskabsmæssige resultater.

 

Kontakt os gerne via nedenstående

Aurehøj Gymnasium
Skolevej 7
2820 Gentofte

Tlf.: +45 3965 4545
Mail: kontakt@aurehoej.dk

Du er velkommen til at komme forbi i kontorets åbningstid: Mandag til fredag 8.00-15.00.

Ring gerne inden så du er sikker på, at den du skal træffe er tilstede.

Eller via Sikkermail

6 + 4 =

EAN: 579 8000 557 123
CVR/SE: 2954 6746