Vælg side

Om Aurehøj

På Aurehøj prioriterer vi musikken som et bærende element for fællesskaber på tværs af klasser og årgange 

Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø, der også smitter af på de elever, der ikke udøver musik selv:  vores elever er stærke og selvstændige unge mennesker, der engagerer sig i det, de laver. Både når det handler om at spille violin, men også når det handler om at arrangere indsamlinger til Røde Kors eller at dyste mod andre elever i DM i tysk. Hos os er det positivt at være en nørd – om det så handler om musik, kemi, debat, matematik eller brætspil. Vi værdsætter hinandens forskelligheder, evner og holdninger.

Vi hører hjemme i Gentofte, Nordsjælland, men optager hvert år elever fra op mod 75 forskellige grundskoler. På skolen skaber vi et inkluderende miljø gennem måden vi taler til hinanden på, og måden hvorpå vi er sammen på tværs af klasser og årgange. Vores undervisning er på et højt fagligt niveau i alle fag, der inspirerer til nysgerrighed, fordybelse og dannelse. Vi uddanner nogle af Danmarks dygtigste studenter. 

Læs om vores lange historie her:

Privatskolen 1. maj 1906

I Hellerupområdet opstod der en mængde små privat skoler omkring år 1900, fordi det offentlige skolevæsen slet ikke kunne klare tilflytningen af de mange nye Gentofteborgere, der strømmede til området i disse år. Kommunens sydøstlige hjørne var attraktivt på grund af gode trafikforbindelser og nærheden til skov og strand. Det blev i løbet af få år udbygget med etageejendomme langs Strandvejen og bagvedliggende villakvarterer. Den unge lærerinde Ingeborg Helms startede sin egen skole, som fik navn efter hende, i en villalejlighed på Gruts allé i Hellerup med to klasser, i alt 11 elever i 1906. Vi kender ikke den præcise dato, men eftertiden har fastsat den til 1. maj. Skolen var, som det var almindeligt på den tid, en ren pigeskole. Skolen fik hurtigt et godt ry, fik vokseværk og tog allerede eget skolehus i brug i 1908 på Gersonsvejs vestside ud mod jernbanens areal. I 1914 afholdtes realeksamen for første gang og i 1919 studentereksamen på matematisk linje. Det var således en fuldt udbygget skole med egne bygninger. Den tilbød et ubrudt skoleforløb i de 5 forberedelsesklasser, 4 mellemskoleklasser og enten en etårig real afdeling eller en 3 årig gymnasielinje.

Aurehøj bliver statsskole

1919 overgik mange af Gentoftes privategymnasier til offentlig drift, og Ingeborg Helms´ skole blev statsskole. Man skiftede navn, tog navn efter en kæmpehøj. Aurehøjvej ligger stadigvæk i Hellerup og i en baghave ligger højen der selvfølgelig også.

Gentofte landsbys overdrev: Oren var de udyrkede græs fælleder ned mod Sundet og den statelig bronzealderhøj kaldtes fra gammel tid Orehøjen, et navn der senere udtaltes Aurehøj, måske med reference til morgenrødens gudinde Aurora.

Ved stats overtagelsen blev de 5 underskoleklasser skilt fra og samtidigt fik man dobbelt mellemskolerække. Gymnasiets inspektrice, den magtfulde Antoinette Dickmeiss blev udnævnt til rektor, og Ingeborg Helms måtte trække sig tilbage som skoleleder.

Fra 1924 blev det også muligt at tage en nysproglig studentereksamen.

Bygningen var trods udvidelser for lille og utidssvarende, og man blev i stigende grad generet af larm fra kyst- og nordbanetog. Så i mange år arbejdede man med flytteplaner, skolens eksistens var i virkeligheden truet. Nybyggeri og udflytning var en nødvendighed.

Skolebygningen i Gentofte

Gentofte landsby havde siden 1721 været sæde for danmarks første rytterskole. Den lå i sydenden af Gentofte Torv og var for længst blevet overhalet af udviklingen. Fra 1904 til 1906 byggedes et fremsynet skolehus under ledelse af kommunens bygningsinspektør arkitekt Andreas Thejll på en lille allé nær Baunegårdsvej, siden kaldet Skolevej, med 6 klasseværelser og en gymnastiksal. I 1919 udvidedes bygningen med yderligere 12 klasseværelser og faglokaler symmetrisk omkring syd fløjen. Den rige Gentofte kommune syntes, at bygningen var utidssvarende og byggede en ny aulaskole på Baunegårdsvej tæt ved. Den fattige stat øjnede nu muligheden for at løse Aurehøjs problemer, og fra 1941-44 ombyggedes skolen med nye fløje med faglokaler og gymnastiksal omkring Grønnegård.

Aurehøj flytter til Gentofte

I sommeren 1944 marcherede skolens elever og lærere under ledelse af rektor Dickmeiss efter skolens fane fra det gamle skolehus til det nye domicil i Gentofte. De forlod for stedse det gamle skolehus i Hellerup. Bygningen blev senere overtaget af den private Gunnar Jørgensen Skole, senere af en arabisk skole og blev nedrevet sommeren 1997.

I Gentofte fik skolen nye muligheder, og skolen blev fællesskole., dvs at der nu også kom drenge i klasserne. Skolen udviklede sig støt og roligt i takt med tidens ånd og de pædagogiske strømninger. Antoinette Dickmeiss, der havde været lærer på skolen siden 1911 og ledet den fra 1919 gik af i 1956 og blev afløst af mandlige rektorer. Hun satte sig en mindeplade,  og med tiden forsvandt pigeskoleånden. Se mindepladen ved nordre trappe.

Rektor Thure Hastrup ledede skolen fra 1956-64, han var klassisk filolog og moderniserede skolens fagudbud med klassisksproglig linje og med musikspeciale for de ny sproglige.

Rektor Erik Bruun ledede skolen fra 1964-75, hvor grendelingen blev indført. Her blev der plads til den naturfaglige gren med biologi og senere til musikmatematikere. Endvidere indførtes faget russisk som alternativ til fransk i denne periode. Først afvikledes mellemskolen senere real afdelingen således, at Aurehøj fra at være en skole for piger fra 6-19 år,  nu var en blandet skole med 16-19 årige.

Aurehøjs profil i lokalsamfundet har vel altid været blandt de mere stabile gymnasier, hvor solide kundskaber og dannelses idealer har været i højsædet. Musikken blev et kendemærke for skolen og den tiltrak elever med bopæl langt fra nær området.

Rektor Søren Brogaard tiltrådte i 1975. Han demokratiserede skolens liv og fik i løbet af få år elevtallet til at vokse fra 12 til 18 klasser. Musikken udvikledes, så Aurehøj blev et af Danmarks stærkeste musikgymnasier med mange kor og orkestre. Det har vist sig, at et rigt musikliv giver et stærkt og kreativt miljø blandt alle elever.

Amtsgymnasium fra 1986

I 1986 blev Aurehøj overtaget af Københavns amt lige efter, at bygningen har været 40 år i kommunens tjeneste og 40 år i statens: som en konsekvens heraf skiftede man navn til Aurehøj Amtsgymnasium.

Grengymnasiet afløstes af et valggymnasium med friere valg. Det blev blandt andet muligt at læse kemi på højt niveau, og en række nye mellemniveaufag som drama, idræt, filosofi, psykologi og senere astronomi indførtes.

I 1993 fik Aurehøj efter 37 år med mandlige rektorer atter en kvindelig rektor, idet Marianne Zibrandtsen tiltrådte posten og førte skolens linje ind i det nye årtusinde. Fra 2005 startede studieretninggymnasiet, hvor eleverne vælger en studieretning ved optagelsen og efterfølgende har forholdsvis få valg.

Selvejende institution

Fra nytår 2007 blev amterne nedlagt og gymnasierne blev selvejende institutioner. Søgningen er god, elevtallet er vokset og der er nu syv spor fordelt på de udbudte studieretninger.

Aurehøjs klassiske bygninger, gode faglokaler og den udefinerlige ånd, der svæver over skolen har været med til at give skolen medvind i dens over 100-årige historie, og skolen hedder igen Aurehøj Gymnasium.

100 års jubilæum

I 2007 fejrede vi vores 100 års jubilæum, hvor den udvidede store sal rigtigt viste sin berettigelse. I den anledning lavede vi jubilæums bogen: “Aurehøj gennem 100 år“.

Niels Ulrik Kampmann Hansen
Lektor 1977-2013

Aurehøj i tal

ANTAL ELEVER

%

Afbrød 1. skoleår

nyeste tal 2022 (landsgennemsnit 7.6%)

studenter 2022

Karaktergennemsnit

samlet nyeste tal 2022 (landsgennemsnit 7.7)

Antal studenter siden år 2000

%

Gennemsnitlig fraværsprocent 2020/21

ANTAL lærere

studenter 2022 med musik A-niveau

Vores
bestyrelse

Troels Mylenberg
Troels Mylenberg

Bestyrelsesformand

Troels Mylenberg er student fra Aurehøj Gymnasium (1988) og er uddannet journalist. Han er i dag politisk redaktør på TV2 NEWS. Tidligere har han været mangeårig ansvarshavende chefredaktør og direktør i Jysk Fynske Medier og Fynske Medier. Han er forfatter til en række bøger om politik, sport og medier.

Christina Wex

Journalist og forfatter

Næstformand

Eksternt medlem indstillet af Gentofte Kommune

Peter Hartvig

Skoleleder

Skoleinspektør på Gentofte Skole, som er vores folkeskolenabo.

Eksternt medlem indstillet af Region Hovedstaden.

Henrik Brendstrup

Celloprofessor

Eksternt medlem udpeget ved selvsupplering.

Anette Hestbæk Jørgensen

Rektor

Tilforordnet

Sine Zambach

Adjunkt

Eksternt medlem

Monica Garrido

Lektor

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Sonja Grønbæk

Lektor

Medarbejderrepræsentant
indstillet af medarbejderne.

Veronica Viskum

3c

Elevrepræsentant
indstillet af eleverne.

Joachim Federspiel

2x

Elevrepræsentant
indstillet af eleverne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
• Overordnet at lede den selvejende institution
• At være ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og for forvaltningen af det statslige tilskud.
• At forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Bestyrelsens forretningsorden

Vedtægter for Aurehøj Gymnasium

Styredokument for bestyrelsen 2022/2023

Styringsdokument for Aurehøj 2022/2023

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

En bæredygtig og grøn skole:
Vi arbejder med bæredygtighed og for at Aurehøj skal være en grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udbygges og understøttes med mere fokus på elevadfærd.

 • Aurehøj har i 2022 klimafolkemøde den 1. september, hvor alle årgange involveres hele dagen
 • Vi skal forberede os til den nye lovgivning omkring affaldssortering. Herunder skal vi hjælpe eleverne til at anvende affaldssortering rigtigt samt understøtte en bevidsthed omkring forbrug, hvornår kan man genbruge plast, hvordan sparer vi på vores ressourcer
 • Klima- og miljøudvalg arbejder det kommende år med ”Energi” med fokus på transport, el-forbrug, varme og vand
 • Studierejse for alle medarbejdere med fokus på Verdensmål og bæredygtighed
 • Udvikling af undervisningsforløb i dansk og naturgeografi – bæredygtighed ind i undervisningen i samarbejde med Middelfart og Alsund gymnasier, som derudover arbejder med fysik, biologi og samfundsfag. Projektet er finansieret af projektmidler fra Villumfonden

Skolekultur:

Vi har i forlængelse af Corona-nedlukninger arbejdet en del med trivsel på skolen. Det kommende år vil vi gerne sætte fokus på skolekultur og dannelse. Vi vil gerne sikre vores høje faglighed ved et generelt fokus på lektielæsning, aflevering af opgaver, reduktion af fysisk og skriftligt fravær og kultur i klasseværelset såvel som på skolens øvrige arealer.

Vi skal arbejde med skolekultur som et hel-skole-projekt, hvor alle ansatte, elever og forældre involveres

 • Læsefordybelse fastholdes i det kommende skoleår for at træne læsefærdigheder og hastighed
 • Forældrekommunikation øges med hjemmesidedel og kvartalsvise nyhedsbreve
 • Elevgruppe nedsættes for at lave plakat for ”god” adfærd i klasselokalerne – hvordan passer vi bedst på skolen, så her er rart at være
 • Grundforløbets Netwerksarbejde har fokus på at klæde de nye 1g elever på i forhold til gymnasiet – forventninger til lektier, skriftlige afleveringer, noter osv.
 • Særligt fokus på at nedbringe fravær fra ledelse og studievejledere
 • Aurehøj skriver gentages fra januar til påske med fokus på forskellige skrivegenre
 • Fokus på kommunikation, lærere-elever, elever-elever, ledelse-elever/lærere
 • Fokus på læringsmiljø frem for præstationsmiljø herunder arbejde med lektier, skriftlige opgaver og fastholdelse af faglighed og dannelse
 • PR-møder har fokus på Aurehøjs skolekultur, herunder karaktergivning, præstationskultur
 • Arbejde med alkoholkultur ved at gennemgå skolens alkoholpolitik sammen med elever og medarbejdere

Skolens musikmiljø

Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø. Et musikmiljø, som skal plejes og udvikles. Vi fortsætter arbejdet med den faglige udvikling af musik med fokus på den digitale side af musikken. Dertil kommer udvikling af netværk, som knytter Aurehøjs musikprofil til det omkringliggende musikmiljø.

 • Udvikling af kompetencer til undervisning i faget ”Musik og lydproduktion” som vil kunne fungere som et supplement, hvor de musikelever, der i særlig grad interesserer sig for fx produktion kunne have mulighed for at fordybe sig i dette. Dertil kommer investering i udstyr.
 • Workshop med SULKA for at give Aurehøjs elever et supplement til den frivillige musikundervisning
 • Samarbejde lokalt – musikskoler, efterskoler og lokale folkeskoler

Styredokument for bestyrelsen 2021/22

Styringsdokument for Aurehøj 2021/2022

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

En bæredygtig og grøn skole: Vi arbejder med bæredygtighed og for at Aurehøj skal være en grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udbygges og understøttes med mere fokus på elevadfærd.

– Aurehøj er medarrangør af årets klimafolkemøde den 2. og 3. september, hvor alle
årgange involveres
– Opbygning af et udeskoleareal i rektorhaven med bevilling fra LB-fonde til at lave et ”sejl”
til overdækning om taburetter til eleverne. Dertil kommer opbygning af håndvask til
biologi, biodiversitetsområder og solceller til fysik
– Øget grad af affaldssortering og bevidsthed omkring forbrug

 Klima- og miljøudvalg arbejder det kommende år med ”forbrug” med fokus på transport,
mad og tøj

– Udearealer har fokus i forhold til hegn mod skolevej og beplantning (Grøn skole) og videreførsel af arbejde med planter som understøtter biodiversitet

Trivsel:

Efter lang periode med nedlukning grundet Corona er der behov for at arbejde med trivsel for såvel elever som medarbejdere. Det gode undervisnings- og arbejdsmiljø er i fokus. På organisatorisk plan arbejdes der i forlængelse af professionel kapitalundersøgelsen på det psykiske arbejdsmiljø herunder organisationskultur, som kommer i fokus på internat i november. På PR-møderne vil der være fokus på vores elevtype og hvordan vi bedst hjælper og rammesætter.

For vores elever vil der blive iværksat en række trivselsarrangementer. Både for nye elever, men også for de kommende 2g elever, som har haft et svært år for etablering af klassefællesskabet. Dertil kommer, at der i samarbejde med Gentofte kommune er fokus på trivsel det kommende skoleår med flere fælles projekter.

– Læsefordybelse forlænges i det kommende skoleår
– Særlige trivselstiltag i løbet af efteråret 2021
– Samarbejde med Gentofte kommune om sundhed og trivsel
– Internat med fokus på organisationskultur og samarbejde
– PR-møder med fokus på Aurehøjs elevtype

Skolens musikmiljø

Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø. Et musikmiljø, som skal plejes og udvikles. Vi arbejder det kommende år med den faglige udvikling af musik med fokus på den digitale side af musikken. Dertil kommer udvikling af netværk, som knytter Aurehøjs musikprofil til det omkringliggende musikmiljø.

– Udvikling af kompetencer til undervisning i faget ”Musik og lydproduktion” som vil
kunne fungere som et supplement, hvor de musikelever, der i særlig grad interesserer sig
for fx produktion kunne have mulighed for at fordybe sig i dette. Dertil kommer
investering i udstyr.
– Deltagelse i orkesterfestival 2022
– Korsamarbejde med Københavns Professionshøjskole
– Samarbejde lokalt – musikskoler, efterskoler og lokale folkeskoler

AFRAPPORTERING AF STYREDOKUMENT FOR BESTYRELSEN 2020/21

Styredokument 2020/2021 – Afrapportering

Strategisk har Aurehøj arbejdet med følgende temaer i det forgangne skoleår (udover er stort og komplekst arbejde med håndtering af Corona):

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole: Vi arbejder med bæredygtighed og grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Herunder sikres bedre indeklima og energibesparelser i klasseværelser ved udskiftning af vinduer ud mod Skolevej. Affaldssortering udbygges og understøttes med mere fokus på elevadfærd. Skolen skal være et rart sted at opholde sig. Derfor arbejdes der med det æstetiske miljø i forhold til farvevalg på gangarealer samt ophængning af egne kunstværker og udlånsværker fra Statens kunstfond. For at understøtte den grønne og bæredygtige skole nedsættes der et klima- og miljøudvalg med elever, lærere, pedelansvarlig og rektor.

– Vinduer er nu udskiftet mod skolevej og nordsidens vinduer mod gården er malet

– Der er opsat nye skraldespande til affaldssortering

– Maling af gangareal på 1. sal i hovedbygning er gennemført

– Kunstophængning i hovedbygning og kunstprojekt etableret i musikbygning. En del af skolens eksisterende kunst er hentet frem fra loftet og dette er suppleret med udlån fra Statens Kunstfond. Hele projektet er støttet med midler fra Statens Kunstfond. Fernisering er planlagt til 7. oktober 2021.

– Klima- og miljøudvalg er nedsat med repræsentanter fra elever, lærere, pedel og ledelse. Udvalget arbejder med et årligt tema (sidste års tema var biodiversitet). Udvalget har bl.a. være medplanlæggende på klimafolkemødet den 2. og 3. september 2021.

– Udearealer har fokus i forhold til hegn mod skolevej og beplantning (Grøn skole). Anlægsgartner har påbegyndt arbejdet med skolens udearealer. Elever fra klimaudvalget var med til at plante en bi-venlig have foran Gul Villa i november 2020.

 

Globalisering og verdensborgerskab: Aurehøj er blevet en del af UNESCO-skole samarbejdet. Der er særligt fokus på mål 4 om kvalitetsuddannelse og herunder delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO-Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling, hvor undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Både lærere og elever forpligtes til at tage ansvar og handle, da de bedste resultater opnås i fællesskab. Vi arbejder innovativt med verdensmålene på tværs af alle årgange.

Grundet Corona var alle aktiviteter på tværs af klasser og årgange indstillet i undervisningsåret 20/21. Derfor var det ikke muligt at gennemføre en stor del af de planlagte aktiviteter.

Vi fik gennemført en virtuel fællestime i januar 2021. Gennem hele skoleåret var klima- og miljøudvalget meget aktivt og gennemførte bl.a. ”Fem fede dage” i november og et projekt omkring biodiversitet i fælledparken på tværs af landegrænser.

Trivsel:

Aurehøj arbejder fortsat med fokus på trivsel for såvel elever som medarbejdere. Det gode undervisnings- og arbejdsmiljø er i fokus. Der arbejdes både internt og eksternt med projekter, som understøtter trivsel.

 

– Læsefordybelse blev gennemført med opstart i uge 46 2020, et forfatteroplæg af Olga Ravn i december og fortsættelse af 30 minutters læsning i nedlukningsperioden indtil uge 7.

– Professionel Kapitalundersøgelse blev gennemført. Resultatet er præsenteret for bestyrelse, SU og medarbejdergruppen og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som samlede op på input fra lærergruppen. Opsamlingen mundede ud i to fokusområder som behandles på henholdsvis årets PR-møder og på det planlagte internat.

– Røgfri skoletid i samarbejde med regionen og de øvrige gymnasier i Gentofte blev gennemført fra 1. august 2020. Der blev indkøbt bordtennisborde, som har været meget populære og der har været periodiske rygevagtordninger.

– Samarbejde med Gentofte kommune om sundhed og trivsel er mundet ud i en lang række tiltag, som er planlagt til undervisningsåret 21/22. Dette er eksempelvis en ordning med et ugentligt besøg af en sundhedsplejerske, et nyt kursus i psykisk førstehjælp, et særskilt kursus for studievejlederne omkring psykisk sårbarhed, søvnforløb i 1g, fokus på digital dannelse med foredrag til lærere, forældre og elever.

 

September 2021 (AH)

 

STYREDOKUMENT FOR BESTYRELSEN 2019/2020

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

Ligeværdighed
Vi vil have fokus på elevtrivsel herunder arrangementer og tiltag som skaber mulighed for sociale fællesskaber uden alkohol. Mangfoldighed og plads til alle vil fortsat være bærende værdier for Aurehøj. Vi arbejder med gennemsigtighed i dagligdagen. Gennemsigtighed for lærerne i forhold til beslutninger og porteføljer. Gennemsigtighed og dialog med vores elever i kraft at stærk elevinvolvering i nye projekter.

 • Kaffebar etableres i gul villa
 • Portefølger for lærerne gøres gennemsigtige
 • Elev involvering i strategiproces
 • Alle medarbejdere involveres i strategiproces
 • Elevernes frivillige arbejde understøttes

 

Fysisk arbejdsmiljø – grøn skole,
Vi arbejder med bæredygtighed og grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udvides med papiropsamling i alle klasseværelser, der arbejdes med opsamling af biologisk affald. Som en del af grøn skole arbejdes der med et pilotprojekt – grønt klasseværelse, hvor eleverne involveres i at indrette et klasseværelse med grønne planter, som de selv passer. I forlængelse af fokus på det fysiske arbejdsmiljø arbejdes der med forskønnelse af skolens fysiske områder. Der nedsættes et æstetisk udvalg med ledelse, lærere og elever, som arbejder med udvikling af de fysiske rammer. Dertil kommer kreativ udvikling af trapperummet med nyt kunstprojekt, som er under etablering.

 • Grønt klasseværelse etableres
 • Øget grad af affaldssortering og bevidsthed omkring forbrug
 • Bæredygtighed indtænkes pædagogisk på alle årgange
 • Kunstprojekt etableres i trappeopgang
 • Æstetisk udvalg nedsættes

Globalisering og verdensborgerskab,

Aurehøj er blevet en del af UNESCO-skole samarbejdet. Der er særligt fokus på mål 4 om kvalitetsuddannelse og herunder delmål 4.7. Det betyder, at man som UNESCO-Verdensmålsskole deltager i en global agenda for bæredygtig udvikling, hvor undervisningen skal fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab. Både lærere og elever forpligtes til at tage ansvar og handle, da de bedste resultater opnås i fællesskab. Vi arbejder innovativt med verdensmålene på tværs af alle årgange.

 • Alle 1.g-klasser vælger et verdensmål, som de vil have fokus på igennem deres gymnasietid
 • Der arbejdes innovativt med verdensmålene i 2.g i uge 41
 • Menneskerettigheds UNESCO-dag planlægges for 1.g og 3.g

 

Der vil det kommende år blive arbejdet med en ny strategi for Aurehøj med involvering af elever og lærere i udvikling af skolens vision, mission og værdier.

FINANSIEL POLITIK

Aurehøj Gymnasium,
Finansielle politik
januar 2021

AG’s finansielle strategi og risikopolitik
Økonomichefen revurderer årligt vores strategi og risikopolitik. Politikken bliver forelagt til og godkendt af bestyrelsen.

Formålet med den finansielle strategi og risikopolitik er at fastlægge rammer for den finansielle håndtering, hvorved risikoen overfor manglende betalingsevne og rente- og kursudsving samt kredit-/modpartsrisiko afgrænses og reduceres. 

Udviklingen på de finansielle markeder
Ovenpå finanskrisen, der kulminerede i efteråret 2008, har der generelt været faldende renter. Siden 2015 har der været negativ rente på en del indlån m.v.

Bemyndigelser
Økonomifunktionen sammen med rektor kan ifølge bemyndigelserne bl.a.:

 • Omlægge lån under visse forudsætninger
 • Placere likviditet ved aftaleindskud
 • Optage kreditter med sikkerhed i bygninger
 • Sikre at vi har adgang til den fornødne likviditet gennem en kassekredit hos Danske Bank.

Nærværende risikopolitik præciserer rammerne for styringen af vores finansielle risikopolitik.

Overordnet risikopolitik
AG skal drive uddannelses virksomhed og har ikke umiddelbart kompetencer til at drive spekulation, derfor skal alle handlinger være konservative i sin udførsel.

Likviditet
AG skal på et givet tidspunkt have adgang til likviditet på mindst 1,5 måneders omkostninger ca. 8,7 mio. kr.

Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer. Vi vurderer imidlertid at have en relativt kort investeringshorisont, hvilket tilsiger en risikovillighed i den lave ende, for at undgå kurstab.

AG’s likviditetsstyring og finansielle placeringer håndteres i hovedtræk på følgende måde:

 • På baggrund af løbende likviditetsprognoser sikres det, at der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet til at dække de løbende udgifter, via indestående eller trækningsret på vores bankkonti.
 • I længere perioder med overskudslikviditet kan midler placeres i realkreditobligationer, eller eventuelt afdrages på gælden.

Elementer i den finansielle politik
AG afdrager årligt på den langfristede gæld og optager ikke afdragsfrie lån.

Der optages kun yderligere gæld ved større anlægsopgaver, og kun i ekstraordinære tilfælde kan driften lånefinansieres. 

Styring af disponibel likviditet er væsentlig. Det skal sikres, at der til enhver tid er likvider nok til løbende at betale forfaldne renter samt afdrage på gælden og honorere øvrige kortsigtede forpligtelser.

Den finansielle politik skal ligeledes sikre, at der opnås tilfredsstillende regnskabsmæssige resultater. Her er forholdet mellem den faste og den variable rente essentiel. En højere fast rente i forhold til en variabel rente vil have en større negativ effekt på resultatet, men samtidig have en positiv effekt på budgetsikkerheden og den finansielle risiko generelt.

Som det fremgår ovenfor, er de tre elementer tæt forbundet. Det er derfor afgørende for den finansielle politik, at der ikke udelukkende fokuseres på et element, men at der til enhver tid er sammenhæng mellem budgetsikkerhed, likviditetsstyring og de regnskabsmæssige resultater.

Det gælder generelt, at langfristet gæld skal optages i danske kroner og i låne typer under realkredit.

Desuden gælder det, at maksimalt 50 % af gælden må være i variabel rente (variabel under et år). Dette gælder også ved låneomlægning.

Samlet realkreditgæld
AG har 1 kontantlån (1% lån), 1 CIBOR3 lån med kvartårlig rentetilpasning samt 1 rentetilpasningslån (F5).

Den samlede realkreditgæld var pr. 30 september 2020 på 41 mio. kr.

Finansielle instrumenter
I forbindelse med optagelse af CIBOR3 lånet i 2010 indgik AG i et renteloft, der sikrer at renten på de 3 CIBOR3 i hele løbetiden ikke kan stige til over 5% og på den måde begrænsede vores fremtidige risiko for rentestigninger. 

Ændringer i værdien på renteloftet bogføres over egenkapitalen og har derfor ingen likviditetsmæssige eller resultatmæssige konsekvenser.

Konverterings mulighed
AG kan til enhver tid ændre 1 eller flere af de 3 lån til andre låne typer indenfor realkreditten. Dog skal renteloftet betales løbende frem til 2040 eller indfries kontant.

Med den nuværende finansiering baseret på de 3 lån, er der skabt det bedst mulige grundlag for at reducere renteomkostningerne og dermed bidrage positivt til de regnskabsmæssige resultater.

 

Kontakt os gerne via nedenstående

Aurehøj Gymnasium
Skolevej 7
2820 Gentofte

Tlf.: +45 3965 4545
Mail: kontakt@aurehoej.dk

Du er velkommen til at komme forbi i kontorets åbningstid: Mandag til fredag 8.00-14.30.

Ring gerne inden så du er sikker på, at den du skal træffe er tilstede.

Eller via Sikkermail

6 + 5 =

EAN: 579 8000 557 123
CVR/SE: 2954 6746