Vælg side

Love og regler

Studie- og ordensregler

På Aurehøj er der fastsat en række regler for opførsel og studieaktivitet, som man skal være opmærksom på at overholde. De gælder i skoletiden, både i og uden for skolens område. Vær opmærksom på, at studie- og ordensreglerne også er gældende for opførsel, der er relateret til f.eks. mobning UDEN for skoletiden.

Studie- og ordensregler for Aurehøj Gymnasium

På Aurehøj Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie-og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle skolens elever har pligt til at følge studie- og ordensreglerne, både når de er i skole, og når de undervises andre steder enten virtuelt eller i forbindelse med ekskursioner eller studierejser.

Studie- og ordensreglerne præciserer reglerne omkring lektier, koordinering af skriftlige opgaver og opgavernes omfang, som lærerne skal følge.

Aurehøjs elever og ansatte viser hensyn til og respekterer hinanden og andres ejendom. Alle skal medvirke til, at det er rart at være på skolen ved at rydde op og holde orden og således aktivt bidrage til, at der er et godt arbejdsklima på skolen.

Alle skal passe på skolens inventar, på bygninger og lokaler og på bøger, instrumenter og andet af skolens ejendom, som man får lov at låne.

Bemærk, at der gælder særlige ordensregler i Studiecenteret, Musikhuset, i Gul Villa, og at der er et særligt sæt ordensregler, der gælder på studierejser.

 1. Studieregler

På Aurehøj Gymnasium gælder følgende regler om studiemæssige forhold og lektier:

a) Eleverne skal møde til tiden og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Det er derudover forbudt at medvirke til, at andre elever snyder med skriftlige besvarelser eller eksaminer.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne er forpligtede til at følge lærernes anvisninger angående brug af computere og mobiltelefoner, samt at medbringe de skoleredskaber, som er nødvendige til undervisningens gennemførelse.

f) Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om ændringer i skoledagen og til at følge skolens anvisninger, som meddeles på morgensamlinger, ved opslag, læse beskeder på Lectio eller på hjemmesiden.

g) Lektier gives for så tidligt som muligt og skrives i Lectio senest kl. 16.15 skoledagen forinden.

h) Klassens lærere sørger for, at det gennemsnitlige antal fordybelsestimer højst er 10 pr. uge pr. elev. Det maksimale antal fordybelsestimer i en uge er 12 pr. elev.

Aurehøj Gymnasium kan efter skriftlig anmodning, og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktions nedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller syge undervisning.

Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Aurehøj Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

 

 1. Ordensregler

Elever på Aurehøj Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolens ledelse og ansatte giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Aurehøj Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

a) Eleverne skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter, inventar og musikinstrumenter med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

b) Mobning, krænkende eller ringeagtende ytringer eller handlinger tolereres ikke under nogen former, jf. skolens antimobbestrategi.

c) Aurehøj Gymnasium er røgfrit og har røgfri skoletid. Det betyder, at skolens elever og ansatte ikke må ryge hverken på eller uden for skolens matrikel i skoletiden/arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at ryge, hvis man går væk fra skolen i en pause eller er på studietur. Forbuddet mod rygning omfatter alle tobaksprodukter, herunder E-cigaretter og snus.

d) Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler på skolens område, eller på ekskursioner, studierejser m.v. Dette omfatter også eventuelle pauser i løbet af skoledagen. Forbuddet gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolens område, fx på ekskursioner og studierejser. I særlige tilfælde kan Aurehøj Gymnasium anmode en elev om at medvirke i en test for alkohol og andre rusmidler. (Se særlige regler for studieture på www.aurehoej.dk).

Rektor kan tillade udskænkning af alkohol ved særlige arrangementer, som f.eks. fester.

Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer, lægemidler eller dopingmidler på skolens område eller på ekskursioner, studierejser m.v., hvor besiddelse er forbudt i lovgivningen, kan medføre bortvisning fra skolen og evt. politianmeldelse.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, som den anden ikke ønsker optaget eller videreformidlet, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Lyd- og/eller billedoptagelser af undervisningssituationer er ikke tilladt, medmindre læreren har givet tilladelse forud for optagelserne. Eksaminander må gerne foretage lydoptagelser af deres egne mundtlige prøver under forudsætning af, at eksaminator og censor er orienteret om optagelsen.

f) Enhver form for hærværk, herunder graffiti, er forbudt og meldes til politiet.

g) Hærværk mod brandalarmerne eller falsk brandalarm kan medføre krav om dækning af omkostninger forbundet hermed og/eller bortvisning fra skolen.

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Aurehøj Gymnasium.

 1. Fraværsprocedure

Aurehøj Gymnasium registrerer løbende elevens deltagelse i undervisningen i Lectio, herunder også afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for og opfordres til så vidt muligt at kommentere fraværsregistreringen, herunder oplyse årsager til fraværet.

Elevernes fravær følges løbende af både studievejledere og fraværs inspektorer. Hvis tilstedeværelsesfraværet eller det skriftlige fravær vurderes til at være for højt, så vil eleven indledningsvist indkaldes til en samtale med studievejlederen med henblik på at afklare årsagerne til fraværet, samt at nedbringe fraværet. Hvis fraværet fortsat vurderes for højt, vil fraværsinspektor sanktionere med udgangspunkt i nedenstående sanktioner, i første omgang med en mundtlig advarsel. Såfremt fraværet ikke bringes ned på et acceptabelt niveau med en skriftlig advarsel, herefter kan eleven henvises til prøve i flere fag, erklæres studieinaktiv eller bortvises fra uddannelsen.

 

 1. Sanktioner

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Aurehøj Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved afslutningen af et skoleår, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Ved overtrædelse af Aurehøj Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en mundtlig eller skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

a) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

b) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Fraværet bliver registreret som fravær.

c) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagende snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

d) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

e) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Ved manglende deltagelse i prøver og eksamener eller ved for højt fravær enten fysisk eller skriftligt kan elever blive erklæret studieinaktive, hvilket medfører, at SU stoppes.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles. Som led i behandlingen af en sag efter studie- og ordensreglerne kan Aurehøj Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer;

1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på Aurehøj om overholdelse af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Aurehøj Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Aurehøj Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne af overtrædelsen af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager overtrædelsen af studie- og ordensreglerne, eller egnede til at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet.

 1. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Aurehøj Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Fraværspolitik

 

Skriftlige opgaver

Den enkelte lærer er i første omgang ansvarlig for at eleverne afleverer opgaver i eget fag.

Hvis elever ikke afleverer rettidigt eller laver en aftale om udsættelse, så kan læreren i det kommende modul sende ud for at skrive opgaven (eller dele af opgaven hvis det er pædagogisk mere hensigtsmæssigt). Opgaven skal enten afleveres ved afslutningen af modulet eller på af læreren fastsat tidspunkt.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at læreren i den forbindelse udvælger enkelte delelementer/delopgaver, som den særligt udfordrede elev (undtagelsesvist) kan nøjes med at aflevere, så opgaven gøres mere overskuelig.

 

Registrering af fravær

 • Ved rettidig aflevering gives 0% fravær
 • Ved manglende aflevering gives 100% fravær og eleven kontaktes skriftligt eller mundtligt hurtigst muligt af læreren
 • Ved for sen aflevering uden forudgående aftale gives 50% fravær
 • Ved for sen aflevering med forudgående aftale gives 0% fravær
 • Besvarelsen skal afleveres i det filformat, der er angivet (.pdf, .docx osv.)

Hvis opgaven ikke afleveres som aftalt, så er læreren ikke forpligtet til at give feedback eller karakter for opgaven.

 

Eleverne som mangler at aflevere flere opgaver og typisk i flere fag til studievejleder for samtale. Studievejlederen taler generelt om trivsel og studieteknik og laver aftale med eleven om en afleveringsplan. Studievejleder kan af pædagogiske eller sociale årsager beslutte at eleven ikke nødvendigvis skal aflevere alle opgaver. En afleveringsplan vil altid tage udgangspunkt i at eleven skal aflevere de mest aktuelle opgaver.

Hvis eleven fortsat har et for højt skriftligt fravær sendes eleven til fraværsinspektor med henblik med sanktioner iht. Studie- og ordensreglerne (mundtligt varsel, skriftligt varsel og særlige vilkår).

Hvis faglæreren mangler grundlag for bedømmelsen af skriftligt standpunkt, så skal fraværsinspektor adviseres senest ved afgivelse af standpunktskarakterer i marts måned. Fraværsinspektor kan herefter tage eleven ud af undervisningen og skemalægge en skrivedag for eleven.

 

Gode råd om skriftlighed og aflevering

Særligt i det første halve år er det en god ide at lægge en fælles opstart af afleveringsopgaver ind i skemaet. Dette ansporer eleverne til at komme i gang med opgaverne i god tid og at få inspiration gennem dialog med klassen og læreren.

Tilsvarende kan man lave fælles slutspurt i et modul, f.eks. i en halv time op mod afleveringsfristen. Forud kan læreren (eller elever) foreslå nye perspektiver, metoder eller lignende, som andre kan indarbejde og dermed forbedre deres besvarelse, imens endnu andre bare sørger for at blive færdige til aflevering.

Afleveringsfristen kan lægges i eget fagmodul (uanset om det er fysisk eller elektronisk aflevering). Dette sikrer en mere personlig og forpligtende atmosfære om det at aflevere, i modsætning til det upersonlige i at aflevere elektronisk om aftenen.

Undgå at lægge afleveringsfristen sent om aftenen. Hvis fristen sættes til kl. 20, så har eleverne mulighed for at færdiggøre opgaven på afleveringsdagen efter skoletid uden af arbejde hele aftenen.

Undgå afleveringsfrister i weekenden og mandag morgen.

 

Fysisk fravær

Ved fysisk fravær samlet for perioden over 10 % kontaktes eleven af studievejleder (kan tidligst opgøres medio september), som afdækker eventuelle trivselsproblematikker og eleven gøres opmærksom på krav om fremmøde og mulighed for eventuelle sanktioner.

Ved systematisk højt fravær henvises eleven til fraværsinspektor med henblik på sanktioner.

Studievejleder og ledelse holder møde i starten af oktober, inden jul og efter vinterferien.

Lærerforsamling med deltagelse af alle klassens lærere, studievejleder og leder afholdes efter karaktergivningen i marts måned.

Ledelsen introducerer alle 1.g-klasser om fraværsregler og studie- og ordensregler i august.

Regler på rejse

Når du rejser/tager ud med Aurehøj, er du vores ambassadør.

Det er vigtigt, at du respekterer og efterlever de regler vi har for skolen. Reglerne er primært for at sikre et højt fagligt niveau, samt sikre din sikkerhed bedst muligt.

Rejsebrev til elever og lærere

Elever, der rejser ud i grupper her fra skolen, repræsenterer både Aurehøj og Danmark.
Det er derfor vigtigt, at alle gør en indsats for at opføre sig ordentligt, være åbne, venlige og hjælpsomme, og altid rette sig efter de regler, der gælder under rejsen (bus, tog, fly) og på destinationen.

Husk at Danmark er et af de lande i verden, hvor unge får lov til mest! Det gælder påklædning, spisevaner, forholdet til de voksne/lærerne, omgang med alkohol – og med det andet køn.

Sker det, at man under rejser kommer i kontakt med myndigheder eller autoriteter, må man forstå, at holdningen til dem i andre lande er langt mere respektfuld og autoritetstro end herhjemme. Politi kan ikke afvises med en kvik bemærkning.

Alle elever skal have en privat rejseforsikring, det blå sundhedskort er ikke nok. Kommer elever til skade under rejsen er det deres egen forsikring, der dækker eventuelle udgifter, herunder sørger for evt. hjemtransport og/eller transport af forældre til destinationen. Skolen må og kan som statsinstitution ikke tegne forsikringer.

Elever, der overtræder ordensreglerne, sendes på egen regning alene hjem med den første mulige forbindelse. Skolen tager efterfølgende stilling til hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have (bortvisning fra skolen, midlertidig bortvisning, inddragelse af rejsemuligheder i fremtiden el.)

Rejseordensregler:

Gå aldrig alene – hverken ud eller hjem. Gå altid i grupper 3-4 sammen.

Deltagelse i dagens program er obligatorisk, og alle SKAL møde præcist til alle aftaler.

Alle skal være hjemme på hotellet senest kl. 24.00. Tidligere hjemkomsttider kan bestemmes af lærerne på rejsen.

Hotellets ordensregler skal ALTID overholdes, og der SKAL være ro på hotellet om aftenen.

Det er forbudt at leje, låne eller på anden måde få adgang til knallert, bil, motorcykel el.lign.

Alkohol og rygeregler. Under afviklingen af studierejseprogrammet er enhver indtagelse af øl, vin eller spiritus forbudt. Rygning er forbudt på studierejser. Om aftenen efter programmet er afsluttet må I  indtage et begrænset antal genstande, I må ikke være beruset. Elever der efter lærernes skøn har indtaget for meget alkohol, kan hjemsendes på egen regning. Skolen vil efterfølgende tage stilling til, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have.

At indføre hash eller euforiserende stoffer til et andet land er strafbart; i de fleste europæiske lande giver det lange fængselsstraffe. Hash og euforiserende stoffer er også forbudt i Danmark. Det er derfor på det strengeste forbudt at medtage, indkøbe eller indtage hash eller euforiserende stoffer. Overtrædelse af dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen.

Aurehøjs rejsefond

Skolen har sin egen rejsefond. Fonden har vist sig at kunne give et overskud, som udgør kapitalen i Aurehøjs Rejsefond. Fondens formål er at støtte elevers deltagelse i de udlandsrejser, skolen arrangerer. Rejsefonden administreres af Administrationen/su. Ansøgning om lån eller legat sendes via Lectio til su og behandles naturligvis fortroligt.

Alle elever skal betale 50.- kr. til rejsefonden i forbindelse med rejser sammen med Aurehøj Gymnasium.

Rejseforsikring

I forbindelse med studierejser skal man have en privat rejseforsikring – det blå sundhedskort er IKKE nok. Skolen har IKKE en forsikring der dækker elever.

Nedenstående talon skal underskrives og returneres til din rejselærer senest 8 dage inden afrejsen.

 

TALON:

FORÆLDRE til_______________________________________ i klasse:_____________________

erklærer sig indforstået med ovenstående rejseregler, herunder reglen om hjemsendelse på egen regning.

Dato:_________________Underskrift:_______________________________________________

Undertegnede elev________________________________________ erklærer sig ligeledes indforstået med ovenstående rejseregler.

 

 

Antimobbestrategi – Grundlæggende værdier på Aurehøj Gymnasium:

– Fællesskaber på tværs af klasser og årgange
– Gensidig respekt, åbenhed og samtale
– Medindflydelse, demokratisk debat
– Alle skal behandles ligeværdigt
– Respekt for forskellighed, tolerance
– Fælles ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø

 

Vi lægger vægt på at skabe inkluderende fællesskaber på hele skolen og anser trivsel, fællesskab og tryghed som grundlæggende forudsætninger for faglig udvikling og læring.

Vi arbejder derfor aktivt på at integrere nye elever i skolens ånd og kultur og skabe gode klassefællesskaber og trivsel gennem en målrettet indsats i særligt 1.g.

Alle har et ansvar for at forebygge mobning. Det gælder såvel elever, forældre og ansatte. På Aurehøj Gymnasium udmønter det sig i disse aktiviteter:

 • Kontinuerligt fokus på det fysiske og psykiske undervisningsmiljø
 • Løbende understregning af skolens værdigrundlag om faglighed, respekt for forskellighed og tolerance
 • Et højt prioriteret samarbejde mellem lærere, elever og ledelse gennem udvalg og elevråd
 • Årlige elevtrivselsundersøgelser, som følges op med indsatsområder og handlingsplaner
 • Let adgang for elever hos studievejledere og ledelse
  Mobning
 • Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller udelukkes fra et socialt fællesskab.

 

Mobning omfatter således:
Krænkende eller ringeagtende handlinger og ytringer
Udelukkelse fra fællesskaber – både i det fysiske og virtuelle rum.

Deling af uønsket materiale eller billeder på sociale medier
Reglerne gælder også digital mobning, som i visse tilfælde gælder elevernes fritid, nemlig når ” deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen”[1]

Procedure i forbindelse med mobning:
Hvis en elev eller ansat oplever eller får kendskab til mobning, så skal vedkommende umiddelbart kontakte en ansat på skolen. Det kan være en lærer, teamleder, studievejleder eller en fra ledelsen.

Handleplan i forbindelse med mobning:

 • Samtale med den eller dem, der er udsat for mobning for at afklare form og omfang (evt. med inddragelse af forældre)
 • Samtale med den eller dem, der beskyldes for mobning. Samtalerne kan afholdes af lærerteamet, studievejledere og med deltagelse af ledelsen.
 • Forældre kan også inddrages, hvis eleven er under 18 år

Hvis det viser sig, at der faktisk er tale om mobning, har skolen følgende sanktionsmuligheder:

 • En mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning ved overtrædelser af mindre alvorlig karakter
 • En skriftlig advarsel
 • Midlertidig udelukkelse af fra undervisningen i indtil 10 skoledage
 • Bortvisning
 • Studievejleder og klasseteamet følger i samarbejde med ledelsen op på den generelle trivsel i den involverede elevgruppe eller klasse, hvor mobning har fundet sted.

Klageadgang
En elev eller forældremyndighedsindehaver kan indgive en begrundet klage over gymnasiets håndtering af en sag. Rektor vurderer om klageren skal have helt eller delvist medhold. Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, sender rektor klagen samt begrundelsen for vurderingen til Dansk Center for Undervisningsmiljø. Jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 316 af 05/04/2017.

[1] Bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale uddannelser §4, stk 2.

GDPR på aurehøj

 

Baggrund for persondatapolitikken
Denne persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Persondatapolitikken gælder for alle ansatte på Aurehøj Gymnasium, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører arbejde på vegne af Aurehøj Gymnasium.

Persondatapolitikken er godkendt på Aurehøj Gymnasiums bestyrelsesmøde den 18.6.2019.

Formål
Formålet med persondatapolitikken er at fastlægge rammerne for behandling af personoplysninger på Aurehøj Gymnasium.

DEFINITIONER
 • Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Den registrerede er den fysiske person, som personoplysningerne vedrører, fx kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og andre.
 • Behandling af personoplysninger skal fortolkes bredt. Begrebet ”behandling” dækker over enhver aktivitet eller en række af aktiviteter, som personoplysninger gøres til genstand for. Det kan fx være indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, formidling og sletning.
 • Dataansvarlig er den person eller myndighed/organisation, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
 • Databehandler er den, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne – dvs. arbejder under instruks af den dataansvarlige. Databehandler er i henhold til forordningen forpligtet til at føre fortegnelse over behandlingskategorier, der føres på vegne af den dataansvarlige.
 • Risiko for den registrerede er risikoen for, at den registrerede bliver udsat for en fysisk, materiel eller immateriel skade, herunder tab af kontrol over sine personoplysninger, begrænsning af sine rettigheder, forskelsbehandling, identitetstyveri, finansielle tab og sociale konsekvenser, så som skade på omdømme.
 • GDPR-rådgiveren er en uafhængig person med ekspertise i databeskyttelsesret og –praksis, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler hos Aurehøj Gymnasium. Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at understøtte, at Aurehøj Gymnasium overholder reglerne i forordningen. Databeskyttelsesrådgiveren er en integreret del af Aurehøj Gymnasium, og kan efter omstændighederne have andre arbejdsopgaver.
 • Brud på persondatasikkerheden dækker over alle tilfælde, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, eller ændring af personoplysninger såvel som uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.
 • Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal vurderes ved en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er blandt andet antivirusprogrammer og firewalls, som sikrer, at uvedkommende ikke kan få adgang til it-systemer med personoplysninger. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger består blandt andet i, at vores medarbejdere er instrueret i og uddannet til at håndtere behandlingen af personoplysningerne korrekt og sikkert.
ANSVARSFORDELING

Ledelse og medarbejdere er forpligtede til at overholde forordningens krav og regler. 

Øverste ledelse (bestyrelsen)
Det er den øverste ledelse, der har det endelige ansvar for at Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bestyrelsens rolle er at foretage dokumenterede ledelsesmæssige beslutninger i relation til beskyttelsen af personoplysninger på Aurehøj Gymnasium.

Den ledelsesmæssige forankring er reguleret i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2.

Daglig ledelse (Rektor)
Rektor er ansvarlig for, at formålene med behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at retningslinjerne til understøttelse af politikken, er kommunikeret klart og tydeligt til medarbejderne.

GDPR-rådgiver
Rådgiverens rolle er at kontrollere, at Aurehøj Gymnasium overholder gældende regler for beskyttelse af personoplysninger, herunder at stå til rådighed for hele skolen i forhold til rådgivning på området. Rådgiveren er desuden Aurehøj Gymnasiums kontaktperson udadtil – både i forhold til de registrerede og i forhold til Datatilsynet eller andre parter. Rådgiveren rapporterer til det øverste ledelsesniveau.

Medarbejdere
Medarbejdere, der behandler personoplysninger, er ansvarlige for at gøre sig bekendt med formålene med behandlingen og de retningslinjer, der er relevante for udførelsen af deres arbejde.

ANSVARLIGHED

Når Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger, udviser vi altid ansvarlighed. Det gøres bl.a. ved at dokumentere de beslutninger, vi træffer, de organisatoriske og tekniske foranstaltninger vi udfører, samt de retningslinjer og kontroller, vi implementerer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

Medarbejdere og ledelse er ansvarlige for at gøre sig bekendte med Aurehøj Gymnasiums retningslinjer om behandling af personoplysninger, der er relevante for udførslen af arbejdet.

LOVLIGHED, RIMELIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

Formålet er at sætte rammerne, således Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Det indebærer bl.a. at Aurehøj Gymnasium kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål, som kan dokumenteres.

Aurehøj Gymnasium indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen til det nødvendige.

 Aurehøj Gymnasium begrænser behandlingen af personoplysninger, så behandlingen ikke er uforenelig med det oprindelig formål. Desuden sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller at der træffes andre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, f.eks. anonymisering, så den registrerede, ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne.

Hvis Aurehøj Gymnasium bliver gjort opmærksomme på at de omfattede personoplysninger er urigtige eller mangelfulde i forhold til det angivne formål, ajourfører vi oplysningerne.

Kravene for god databehandlingsskik er uddybet i ”Retningslinje om god databehandlingsskik”.

 

HJEMMELSGRUNDLAG

 Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger på baggrund af et fyldigt hjemmelsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 2 samt databeskyttelseslovens kapitel 3.

Aurehøj Gymnasium behandler kun personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag.

Behandling af almindelige personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Behandling af følsomme personoplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 9.

 Kravene til behandlingsgrundlag er uddybet i ”Retningslinje om behandlingsgrundlag”.

 

OVERFØRSEL TIL 3. LANDE

 

Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasium ikke overfører personoplysninger til lande uden for EU/EØS, uden der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 5.

Kravene til overførsel af personoplysninger til tredjelande er uddybet i ”Retningslinje om overførsel til 3. lande”.

 

FORTEGNELSER OVER BEHANDLINGSAKTIVITETER

Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasium fører de lovpligtige fortegnelser over behandlingsaktiviteter, som efter anmodning skal stilles til rådighed for Datatilsynet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 30.

Fortegnelserne kan ligeledes anvendes som hjælp til at sikre, at der foreligger et grundlag for vurdering af risici for behandling af personoplysninger.

Aurehøj Gymnasium fører en fortegnelse over de behandlinger af personoplysninger, vi foretager, og sørger aktivt for at holde fortegnelsen opdateret.

Aurehøj Gymnasiums medarbejdere, er forpligtede til at underrette den procesansvarlige om ændringer og lignende i forhold til den måde, hvorpå personoplysninger behandles.

Kravene til fortegnelsen er uddybet i ”Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter”.

 

 

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Formålet er at sikre, at behandlingen af personoplysninger tager hensyn til den registreredes ret til at kontrollere omfanget af behandling af dennes personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

Når Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger, overholder vi vores oplysningspligt, således behandlingen sker på en åben og oplyst måde, samt at den registrerede kender sine rettigheder.

 Aurehøj Gymnasium bistår den registrerede med at udøve sine rettigheder, herunder:

 

 • Indsigt i de behandlinger af personoplysninger, Aurehøj Gymnasium foretager om denne
 • Berigtigelse, hvis personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde
 • Sletning af de personoplysninger vi behandler
 • Begrænsning af behandlingen af personoplysninger
 • Dataportabilitet
  • Behandling af indsigelse mod behandling af personoplysninger

Kravene til opfyldelse af den registreredes rettigheder er uddybet i ”Retningslinje om den registreredes rettigheder”.

 

DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER

 Formålet er at sikre, at det er afklaret hvorvidt Aurehøj Gymnasium agerer som dataansvarlig eller som databehandler, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 4. 

Desuden er formålet at anskueliggøre hvilke data behandlere Aurehøj Gymnasium benytter, samt at sikre at der er indgået databehandleraftale med disse.

Når Aurehøj Gymnasium er dataansvarlig, sikrer vi, at eventuelle databehandlere kan leve op til forordningens krav, og stille de nødvendige garantier for behandling af personoplysninger på vegne af Aurehøj Gymnasium.

Aurehøj Gymnasium sikrer, at databehandleren er instrueret i, hvordan denne skal behandle de personoplysninger, som Aurehøj Gymnasium er dataansvarlige for. Desuden sikrer vi, at der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.

Når Aurehøj Gymnasium er data behandlere på vegne af en anden dataansvarlig, sikrer vi, at vi udelukkende behandler personoplysninger på baggrund af den dataansvarliges instruks. Vi sørger desuden for, at Aurehøj Gymnasium ikke benytter sig af underdatabehandlere, der ikke er godkendt af den dataansvarlige.

 

RISIKOVURDERING

Formålet er at sikre, at eventuelle risici for den registrerede identificeres forud for behandlingen af dennes personoplysninger.

Aurehøj Gymnasium foretager altid en risikovurdering i forbindelse med behandling af personoplysninger. Risikovurderingen tager udgangspunkt i behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt de anvendte systemer.

Risikovurdering er baseret på en konsekvensvurdering for den registrerede, samt en sandsynligheds vurdering for at konsekvensen indtræffer.

Risikovurderingerne dokumenteres og godkendes af den daglige ledelse.

Kravene til risikovurderingerne er uddybet i ”Retningslinje om risikovurderinger”.

 

 

KONSEKVENSANALYSER (DPIA)

Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasium udarbejder en konsekvensanalyse (DPIA) forud for behandling af personoplysninger, der sandsynligvis indebærer en høj risiko for den registrerede, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 4 afdeling 2.

Hvis det vurderes i den almindelige risikovurdering, at en behandling af personoplysninger sandsynligvis vil indebære høj risiko for den registreredes rettigheder, udfører Aurehøj Gymnasium en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen skal hjælpe med at fastlægge de foranstaltninger, vi påtænker, kan imødekomme disse risici.

 

 

BEHANDLINGSSIKKERHED

Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasium med udgangspunkt i en risikovurdering, yder tilstrækkelig sikkerhed ved behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 4 afdeling 2.

På baggrund af den udarbejdede risikovurdering og eventuelle konsekvensanalyse fastlægges hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal implementeres, således det sikres, at der er et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, når Aurehøj Gymnasium behandler personoplysninger.

 De fastlagte sikkerhedsforanstaltninger revurderes løbende.

Aurehøj Gymnasium sikrer ligeledes at it-løsninger, der anvendes til behandling af personoplysninger, er designet hertil.

Kravene til behandlingssikkerhed er uddybet i ”Retningslinje om behandlingssikkerhed”.

 

 

BRUD PÅ PERSONDATASIKKERHEDEN

 Formålet er at sikre, at brud på persondatasikkerheden håndteres korrekt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33 og 34.

I det tilfælde, at der sker brud på persondatasikkerheden, anmelder Aurehøj Gymnasium bruddet til Datatilsynet uden unødig forsinkelse, og senest 72 timer efter, bruddet er blevet opdaget, medmindre det er usandsynligt at bruddet indebærer en risiko for den registrerede.

Hvis bruddet sandsynligvis indebærer en høj risiko for den registrerede, underretter Aurehøj Gymnasium den registrerede om bruddet.

Kravene til håndtering af brud på persondatasikkerheden er uddybet i ”Retningslinje om brud på persondatasikkerheden”.

 

GDPR-RÅDGIVER

Formålet er at sikre, at Aurehøj Gymnasiums GDPR-rådgivers rolle, herunder stillingsbeskrivelse og opgaver er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav, jf. artikel 37.

Aurehøj Gymnasiums GDPR-rådgiver er udvalgt på baggrund af sine faglige kvalifikationer, herunder ekspertise inden for databeskyttelsesret.

Databeskyttelsesrådgiverens rolle er at kontrollere, at Aurehøj Gymnasium overholder gældende regler på området, herunder at stå til rådighed for hele skolen i forhold til rådgivning på området. Databeskyttelsesrådgiveren er desuden Aurehøj Gymnasiums kontaktperson udadtil – både i forhold til de registrerede og i forhold til Datatilsynet eller andre.

Ansatte på Aurehøj Gymnasium, der er i tvivl om indholdet i denne persondatapolitik eller de tilhørende retningslinjerne, kan til enhver tid kontakte vicerektor Kasper Rolskov (kr).

Aurehøj Gymnasiums GDPR-rådgiver: Unitas Consulting.

GDPR-rådgiverens rolle, opgaver og ansvar er uddybet i ”Retningslinje for databeskyttelsesrådgivere”.

 

 

DATATILSYNET

 Formålet er at sikre, at henvendelser fra Datatilsynet omkring tilsyn og andre forespørgsler håndteres korrekt, herunder at Datatilsynet modtager den relevante dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens kapitel 6.

Aurehøj Gymnasiums GDPR-rådgiver bistår Datatilsynet i forbindelse med tilsynssager og andre forespørgsler.

Se desuden ”Retningslinje for databeskyttelsesrådgivere”.

 

KONTROL OG DOKUMENTATION

Bestyrelsen på Aurehøj Gymnasium sikrer, at overholdelsen af denne persondatapolitik er dokumenteret, og at dokumentationen løbende opdateres. 

 

DOKUMENTEJER, GODKENDER OG VERSIONERING

Ejer:

Godkender: Troels Myhlenberg (Bestyrelsesformand)

 

Dato Version Forfatter Ændringsbeskrivelse
18.06.2019 1.0

 

 

Baggrund for persondatapolitikken

Denne persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Persondatapolitikken gælder for alle ansatte på Aurehøj Gymnasium, der behandler personoplysninger, samt for samarbejdspartnere (databehandlere), der udfører arbejde på vegne af Aurehøj Gymnasium.

Persondatapolitikken er godkendt på Aurehøj Gymnasiums bestyrelsesmøde den 18.6.2019