Vælg side

Strategi og værdigrundlag

Værdigrundlag for Aurehøj Gymnasium 2020

 

På Aurehøj prioriterer vi musikken som et bærende element for fællesskaber på tværs af klasser og årgange.

Vi ønsker, at Aurehøj stimulerer elevernes kreativitet og derigennem udvikler deres evner til at tænke nyt og handle innovativt.

Vi tilstræber undervisning på et højt fagligt niveau i alle fag, som inspirerer til nysgerrighed, fordybelse og dannelse.

Glæden ved at lære og opmærksomhed på hinanden skal være i højsædet.

Alle bidrager til, at vi på Aurehøj skaber et trygt læringsmiljø, hvor hver enkelt elev har optimale betingelser for at udvikle og engagere sig.

Vi værdsætter hinandens forskelligheder og anerkender, at tolerance og respekt er grundlaget for faglig fordybelse, gode sociale relationer og demokrati.

Undervisningen skal lægge op til et aktivt og ansvarligt medborgerskab med både lokal forankring og globalt perspektiv.

Vi arbejder for, at alle får en viden om og forståelse for klima og bæredygtighed, så vi i fællesskab bliver bevidste om vores eget forbrug og anvendelse af ressourcer

Vores strategi

Kvalitetssikring på Aurehøj

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser” beskriver overordnede krav til selv evaluering af uddannelsers kvalitet. På Aurehøj Gymnasium har vi, på baggrund af disse beskrivelser og skolens egne ambitioner om et godt og givende skoleliv for elever og ansatte, valgt en kvalitets sikrings- og evaluerings procedure der strækker sig over tre skoleår.

Hvert tredje skoleår ud vælger skolens bestyrelse efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg ni nøgleområder for udviklingsarbejdet. Disse ni nøgleområder ud vælges altid på baggrund af skolens værdigrundlag. Herved tilstræbes det, at de traditioner og den kultur, der er særlig for Aurehøj Gymnasium holdes i fokus for al udviklingsarbejde på skolen. Udgangspunktet er et ønske om at bevare og pleje, mens tiltagene er forskelligartede og varierende.

Nøgleområder for kvalitetssikringsarbejdet 2016 – 2019

For skoleårene 2016-2019 har vi vedtaget følgende nøgleområder for udviklingsarbejde:

  1. Dannelse og digital dannelse
  2. Glæden ved at lære
  3. Varierede undervisningsformer
  4. Elevdemokrati
  5. Ligeværdighed
  6. Det fysiske arbejdsmiljø – grøn skole
  7. Globalisering og verdensborgerskab
  8. Tolerance
  9. Den levende, udadvendte skole

Vedtaget i Bestyrelsen den 16. september 2016.

Evaluering

Der gennemføres flere forskellige typer evaluering på skolen:

Formelt set skal alle hold evaluere undervisningen systematisk minimum én gang om året , men den daglige undervisning evalueres løbende over året i samarbejde mellem klasserne/holdene og underviseren. Ofte evalueres der ved afslutningen af de enkelte undervisningsforløb både i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse og i forhold til elevernes udbytte. Denne daglige evaluering er altså en integreret del af skoleårets afvikling. For at se hvilke typer spørgsmål, der typisk bruges til en undervisningsevaluering, så tryk på knappen herunder.

 

 Hvert år afholder skolen en egentlig Elevtrivselsundersøgelse blandt alle skolens elever – hvis du vil læse resultatet af den seneste kan du gøre det her. 

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi aktivt med ønsket om at bevare den særlige ånd, som vi mener skolen rummer og som tydeligt udtrykkes i vores værdigrundlag. Derfor har vi valgt at implementere en evaluerings procedure, hvor evalueringerne afholdes forskudt af fornyelsen af de ni nøgleområder for udviklingsarbejdet.

Endelig evalueres elevernes faglige udbytte af uddannelsen ved de afsluttende prøver, ligesom frafaldsprocenten årligt drøftes.

På baggrund af alle disse evalueringer udarbejder pædagogisk udvalg og rektor en handlingsplan som indstilles til skolens bestyrelse, sådan at der for hver tre-årige periode iværksættes konkrete kvalitetsikringstiltag.