Vælg side

Strategi og værdigrundlag

Værdigrundlag for Aurehøj Gymnasium 

 

Aurehøjs værdigrundlag er besluttet gennem en proces, hvor alle elever, ledelse og medarbejdere har været involveret i selve formuleringen. 

På Aurehøj prioriterer vi musikken som et bærende element for fællesskaber på tværs af klasser og årgange.

Vi ønsker, at Aurehøj stimulerer elevernes kreativitet og derigennem udvikler deres evner til at tænke nyt og handle innovativt.

Vi tilstræber undervisning på et højt fagligt niveau i alle fag, som inspirerer til nysgerrighed, fordybelse og dannelse.

Glæden ved at lære og opmærksomhed på hinanden skal være i højsædet.

Alle bidrager til, at vi på Aurehøj skaber et trygt læringsmiljø, hvor hver enkelt elev har optimale betingelser for at udvikle og engagere sig.

Vi værdsætter hinandens forskelligheder og anerkender, at tolerance og respekt er grundlaget for faglig fordybelse, gode sociale relationer og demokrati.

Undervisningen skal lægge op til et aktivt og ansvarligt medborgerskab med både lokal forankring og globalt perspektiv.

Vi arbejder for, at alle får en viden om og forståelse for klima og bæredygtighed, så vi i fællesskab bliver bevidste om vores eget forbrug og anvendelse af ressourcer

Vores strategi

Kvalitetssikring på Aurehøj

Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser” (§10) beskriver overordnede krav til selvevaluering af uddannelsers kvalitet. På Aurehøj Gymnasium har vi, på baggrund af disse beskrivelser og skolens egne ambitioner om et godt og givende skoleliv for elever og ansatte, valgt en kvalitets sikrings- og evalueringsprocedure, der hvert år tager udgangspunkt i et af bestyrelsen besluttet styringsdokument .

Styringsdokumentet er besluttet i skolens bestyrelse under hensyntagen til, om det er i tråd med skolens værdigrundlag, som ses herover. Værdigrundlaget er blevet til i en proces, hvor alle skolens elever og ansatte har været med, og hvor de har haft ret til at kunne formulere forslag. 

Aurehøj Lille Classic og 3g Classic - Lyse nætter

Styringsdokument for Aurehøj 2022-23

Strategisk vil Aurehøj arbejde med følgende temaer det kommende skoleår:

En bæredygtig og grøn skole:
Vi arbejder med bæredygtighed og for at Aurehøj skal være en grøn skole. Både i forhold til bæredygtig dannelse af vores elever og med fokus på vores bygningsdrift. Affaldssortering udbygges og understøttes med mere fokus på elevadfærd.  

 • Aurehøj har i 2022 klimafolkemøde den 1. september, hvor alle årgange involveres hele dagen
 • Vi skal forberede os til den nye lovgivning omkring affaldssortering. Herunder skal vi hjælpe eleverne til at anvende affaldssortering rigtigt samt understøtte en bevidsthed omkring forbrug, hvornår kan man genbruge plast, hvordan sparer vi på vores ressourcer
 • Klima- og miljøudvalg arbejder det kommende år med ”Energi” med fokus på transport, el-forbrug, varme og vand
 • Studierejse for alle medarbejdere med fokus på Verdensmål og bæredygtighed
 • Udvikling af undervisningsforløb i dansk og naturgeografi – bæredygtighed ind i undervisningen i samarbejde med Middelfart og Alsund gymnasier, som derudover arbejder med fysik, biologi og samfundsfag. Projektet er finansieret af projektmidler fra Villumfonden

 

Skolekultur:

Vi har i forlængelse af Corona-nedlukninger arbejdet en del med trivsel på skolen. Det kommende år vil vi gerne sætte fokus på skolekultur og dannelse. Vi vil gerne sikre vores høje faglighed ved et generelt fokus på lektielæsning, aflevering af opgaver, reduktion af fysisk og skriftligt fravær og kultur i klasseværelset såvel som på skolens øvrige arealer.

Vi skal arbejde med skolekultur som et hel-skole-projekt, hvor alle ansatte, elever og forældre involveres

 • Grundforløbets Netwerksarbejde har fokus på at klæde de nye 1g elever på i forhold til gymnasiet – forventninger til lektier, skriftlige afleveringer, noter osv.
 • Særligt fokus på at nedbringe fravær fra ledelse og studievejledere
 • Fokus på læringsmiljø frem for præstationsmiljø herunder arbejde med lektier, skriftlige opgaver og fastholdelse af faglighed og dannelse
 • Læsefordybelse fastholdes i det kommende skoleår for at træne læsefærdigheder og hastighed
 • Aurehøj skriver gentages fra januar til påske med fokus på forskellige skrivegenre
 • PR-møder har fokus på Aurehøjs skolekultur, herunder karaktergivning, præstationskultur
 • Fokus på kommunikation, lærere-elever, elever-elever, ledelse-elever/lærere
 • Forældrekommunikation øges med hjemmesidedel og kvartalsvise nyhedsbreve
 • Elevgruppe nedsættes for at lave plakat for ”god” adfærd i klasselokalerne – hvordan passer vi bedst på skolen, så her er rart at være
 • Arbejde med alkoholkultur ved at gennemgå skolens alkoholpolitik sammen med elever og medarbejdere

Skolens musikmiljø

Aurehøjs lange tradition som musikgymnasium har skabt et engageret og kreativt musikmiljø. Et musikmiljø, som skal plejes og udvikles. Vi fortsætter arbejdet med den faglige udvikling af musik med fokus på den digitale side af musikken. Dertil kommer udvikling af netværk, som knytter Aurehøjs musikprofil til det omkringliggende musikmiljø.

 • Udvikling af kompetencer til undervisning i faget ”Musik og lydproduktion” som vil kunne fungere som et supplement, hvor de musikelever, der i særlig grad interesserer sig for fx produktion kunne have mulighed for at fordybe sig i dette. Dertil kommer investering i udstyr.
 • Workshop med SULKA for at give Aurehøjs elever et supplement til den frivillige musikundervisning
 • Samarbejde lokalt – musikskoler, efterskoler og lokale folkeskoler

 

Vedtaget af Aurehøj Gymnasiums bestyrelse

Kvalitetssikring gennem Evaluering

På Aurehøj Gymnasium arbejder vi aktivt med ønsket om at bevare den særlige ånd, som vi mener skolen rummer og som tydeligt udtrykkes i vores værdigrundlag. Af den grund gennemføres der flere forskellige typer selvevaluering og evaluering på skolen:

Undervisningsevaluering: Formelt set skal alle hold evaluere undervisningen systematisk minimum én gang om året, men den daglige undervisning evalueres løbende over året i samarbejde mellem klasserne/holdene og underviseren. Ofte evalueres der ved afslutningen af de enkelte undervisningsforløb både i forhold til undervisningens planlægning og gennemførelse og i forhold til elevernes udbytte. Denne daglige evaluering er altså en integreret del af skoleårets afvikling. For at se hvilke typer spørgsmål, der typisk bruges til en undervisningsevaluering, så tryk på knappen herunder.

 

Elevtrivselsundersøgelse: Hvert år afholder skolen en egentlig Elevtrivselsundersøgelse blandt alle skolens elever – hvis du vil læse resultatet af den seneste kan du gøre det her. Aurehøj Gymnasium har i de år, at elevtrivselsundersøgelsen er blevet lavet, ligget over landsgennemsnittet i den samlede elevtrivsel.

Karaktergivning og samtaler: Der gives karakter i 1g i marts og maj/juni, 2g i november, marts og maj/juni og 3g i november marts og maj. Den enkelte lærer giver mundtlig feedback på standpunkts/årskarakterer, hvis eleven ønsker det – ofte gennem karaktersamtaler. Ligeledes afholdes der også forældrekonsultationer i 1g og 2g.

Klassemøder: Der er lagt en fast struktur på Aurehøj for, hvornår de enkelte klassers lærere skal mødes og med hvilke dagsordener, f.eks. kan det være specifikke fokuspunkter ang. fravær, elevernes forberedelse til timerne, klassefællesskabet og trivslen. På baggrund af disse møder koordinerer lærerne, hvordan der skal handles i den enkelte klasse og i forhold til enkelte elever, der har særlige udfordringer. Klassens studievejleder deltager altid ved disse møder. Desuden afholder repræsentanter fra ledelsen og klassernes studievejledere også møder, hvor de ligeledes koordinerer, men her har særligt fokus på enkeltindivider.

Årsprøver/terminsprøver: Endelig evalueres elevernes faglige udbytte af uddannelsen ved de afsluttende prøver, både de obligatoriske, men også  flere ekstra skriftlige og mundtligt årsprøver.

Karaktergennemsnit, frafaldsprocent og fraværsprocent: Aurehøjs hjemmeside figurerer tal angående, hvordan eleverne klarer sig karaktermæssigt til studentereksamen, hvor mange elever, der fuldfører uddannelsen, og hvad den gennemsnitlige fraværsprocent er. Disse tal drøftes i ledelsen og i Pædagogisk Udvalg og i bestyrelsen, hvis tallene vækker grund til bekymring eller undren. Flere af disse tal hænger også direkte og indirekte sammen med indholdet af styringsdokumentet for det enkelte skoleår – således kan tiltag i forbindelse med skolekulturen f.eks. påvirke gennemførselsprocenten.

Screeninger og forskellige typer vejledning: Elevernes refleksion over egen læring hjælpes på vej af henholdsvis studievejledere, teamlærere og faglærere. Med udgangspunkt i læse- og matematikscreeninger udfordres elevernes faglige overvejelser og valg af studieretning allerede i grundforløbet i elevsamtaler med studievejledere og teamlærere. Gennem karrierevejledning, som sker i samarbejde med Studievalg København, anspores eleverne endelig til evaluering af deres individuelle formål med gymnasieuddannelsen og anvendelsen af den i et videre studieforløb. Læs yderligere om de forskellige typer af vejledning på Aurehøj her.

Øvrige indsatser til gavn for elevtrivsel, fastholdelse og fravær:  et meget aktivt elevråd, elevrepræsentation i øvrige skoleudvalg, introudvalg, elevudvalg, frivillig undervisning, koordinator for elevtrivsel, koordinator for ungdomskultur, ledelses-/lærer-/elevbårne skolekulturelle aktiviteter, åbenhed overfor elevaktiviteter i og udenfor skoletiden, mentorordning, studiecafé, studievejledning, talentarbejde og sorggruppe.