Vælg side

Studie- og ordensregler

På Aurehøj er der fastsat en række regler for opførsel og studieaktivitet, som man skal være opmærksom på at overholde. De gælder i skoletiden, både i og uden for skolens område. Vær opmærksom på, at studie- og ordensreglerne også er gældende for opførsel, der er relateret til f.eks. mobning UDEN for skoletiden.

 

Studie- og ordensregler for Aurehøj Gymnasium

På Aurehøj Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie-og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Alle skolens elever har pligt til at følge studie- og ordensreglerne, både når de er i skole, og når de undervises andre steder enten virtuelt eller i forbindelse med ekskursioner eller studierejser.

Studie- og ordensreglerne præciserer reglerne omkring lektier, koordinering af skriftlige opgaver og opgavernes omfang, som lærerne skal følge.

Aurehøjs elever og ansatte viser hensyn til og respekterer hinanden og andres ejendom. Alle skal medvirke til, at det er rart at være på skolen ved at rydde op og holde orden og således aktivt bidrage til, at der er et godt arbejdsklima på skolen.

Alle skal passe på skolens inventar, på bygninger og lokaler og på bøger, instrumenter og andet af skolens ejendom, som man får lov at låne.

Bemærk, at der gælder særlige ordensregler i Studiecenteret, Musikhuset, i Gul Villa, og at der er et særligt sæt ordensregler, der gælder på studierejser.

  1. Studieregler

På Aurehøj Gymnasium gælder følgende regler om studiemæssige forhold og lektier:

a) Eleverne skal møde til tiden og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

c) Eleverne skal rettidigt aflevere skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Det er derudover forbudt at medvirke til, at andre elever snyder med skriftlige besvarelser eller eksaminer.

d) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.

e) Eleverne er forpligtede til at følge lærernes anvisninger angående brug af computere og mobiltelefoner, samt at medbringe de skoleredskaber, som er nødvendige til undervisningens gennemførelse.

f) Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om ændringer i skoledagen og til at følge skolens anvisninger, som meddeles på morgensamlinger, ved opslag, læse beskeder på Lectio eller på hjemmesiden.

g) Lektier gives for så tidligt som muligt og skrives i Lectio senest kl. 16.15 skoledagen forinden.

h) Klassens lærere sørger for, at det gennemsnitlige antal fordybelsestimer højst er 10 pr. uge pr. elev. Det maksimale antal fordybelsestimer i en uge er 12 pr. elev.

 i) Særligt om eksamen: Eleverne har pligt til at holde sig orienterede om de gældende eksamensregler på skolens hjemmeside og Lectio – herunder om mødetider, klagefrister og udeblivelse. For at forebygge snyd i forbindelse med eksamen, årsprøver og terminsprøver kan skolen vælge at monitorere elevernes computere. Hvis skolen vælger at indføre monitorering af elevernes computere, så skal skolen orientere herom inden prøven, samt informere eleverne om hvordan moniteringen vil foregå. Eleverne er forpligtede til at anvende det program, som skolen anviser (jf. Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser §5, stk. 3). Programmet vil kun indsamle data fra computeren i det tidsinterval prøven foregår i, og vil ikke tilgå data på computeren før eller efter prøven. 

j) Aurehøj Gymnasium kan efter skriftlig anmodning, og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktions nedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning.

Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Aurehøj Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

 

  1. Ordensregler

Elever på Aurehøj Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolens ledelse og ansatte giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Aurehøj Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

a) Eleverne skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter, inventar og musikinstrumenter med omtanke, herunder bl.a. deltage i individuel og fælles oprydning.

b) Mobning, krænkende eller ringeagtende ytringer eller handlinger tolereres ikke under nogen former, jf. skolens antimobbestrategi.

c) Aurehøj Gymnasium er røgfrit og har røgfri skoletid. Det betyder, at skolens elever og ansatte ikke må ryge hverken på eller uden for skolens matrikel i skoletiden/arbejdstiden. Det er heller ikke tilladt at ryge, hvis man går væk fra skolen i en pause eller er på studietur. Forbuddet mod rygning omfatter alle tobaksprodukter, herunder E-cigaretter og snus.

d) Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage eller være påvirket af alkohol eller rusmidler på skolens område, eller på ekskursioner, studierejser m.v. Dette omfatter også eventuelle pauser i løbet af skoledagen. Forbuddet gælder også for undervisningsaktiviteter uden for skolens område, fx på ekskursioner og studierejser. I særlige tilfælde kan Aurehøj Gymnasium anmode en elev om at medvirke i en test for alkohol og andre rusmidler. (Se særlige regler for studieture her).

Rektor kan tillade udskænkning af alkohol ved særlige arrangementer, som f.eks. fester.

Enhver form for handel med, besiddelse af eller indtagelse af euforiserende stoffer, lægemidler eller dopingmidler på skolens område eller på ekskursioner, studierejser m.v., hvor besiddelse er forbudt i lovgivningen, kan medføre bortvisning fra skolen og evt. politianmeldelse.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold eller i øvrigt af en anden under omstændigheder, som den anden ikke ønsker optaget eller videreformidlet, er ikke tilladt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Lyd- og/eller billedoptagelser af undervisningssituationer er ikke tilladt, medmindre læreren har givet tilladelse forud for optagelserne. Eksaminander må gerne foretage lydoptagelser af deres egne mundtlige prøver under forudsætning af, at eksaminator og censor er orienteret om optagelsen.

f) Enhver form for hærværk, herunder graffiti, er forbudt og meldes til politiet.

g) Hærværk mod brandalarmerne eller falsk brandalarm kan medføre krav om dækning af omkostninger forbundet hermed og/eller bortvisning fra skolen.

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Aurehøj Gymnasium.

  1. Fraværsprocedure

Aurehøj Gymnasium registrerer løbende elevens deltagelse i undervisningen i Lectio, herunder også afleveringer af skriftlige opgaver.

Eleven har mulighed for og opfordres til så vidt muligt at kommentere fraværsregistreringen, herunder oplyse årsager til fraværet.

Elevernes fravær følges løbende af både studievejledere og fraværs inspektorer. Hvis tilstedeværelsesfraværet eller det skriftlige fravær vurderes til at være for højt, så vil eleven indledningsvist indkaldes til en samtale med studievejlederen med henblik på at afklare årsagerne til fraværet, samt at nedbringe fraværet. Hvis fraværet fortsat vurderes for højt, vil fraværsinspektor sanktionere med udgangspunkt i nedenstående sanktioner, i første omgang med en mundtlig advarsel. Såfremt fraværet ikke bringes ned på et acceptabelt niveau med en skriftlig advarsel, herefter kan eleven henvises til prøve i flere fag, erklæres studieinaktiv eller bortvises fra uddannelsen.

 

  1. Sanktioner

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Aurehøj Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning.

En skriftlig advarsel bortfalder normalt ved afslutningen af et skoleår, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Ved overtrædelse af Aurehøj Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en mundtlig eller skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

a) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

b) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Fraværet bliver registreret som fravær.

c) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagende snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

d) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

e) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Ved manglende deltagelse i prøver og eksamener eller ved for højt fravær enten fysisk eller skriftligt kan elever blive erklæret studieinaktive, hvilket medfører, at SU stoppes.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles. Som led i behandlingen af en sag efter studie- og ordensreglerne kan Aurehøj Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer;

1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på Aurehøj om overholdelse af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Aurehøj Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Aurehøj Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne af overtrædelsen af studie- og ordensreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager overtrædelsen af studie- og ordensreglerne, eller egnede til at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet.

  1. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Aurehøj Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.