Vælg side

Eksamensinformation

17 maj 2022 | Opslagstavle

Eksamensinformation

censorer og elever

Kære censor

Velkommen som censor på Aurehøj Gymnasium.

Eksamen begynder alle dage ml. 08.00 og 09.00, det præcise starttidspunkt fremgår af den eksamensplan vi har sendt til din mail og vi beder om at du møder i god tid inden eksamens start. Skolen vil sørge for forplejning i løbet af dagen, herunder morgenmad, frokost og eftermiddagsthe.

I forbindelse med eksamen skal elevernes undervisningsbeskrivelser anvendes. Dem får du adgang til via linket i mailen. Vi har desuden samlet en række andre oplysninger på nedenstående links, vi tror, der kan blive brug for under eksamensforløbet.

Alle Studieretningsprojekter (SRP) er tilgængelige via www.netprover.dk. Hvis der er problemer med at finde disse, bedes du hurtigst muligt kontakte os herom.

Måtte der være oplysninger, du ikke finder svar på, er du naturligvis velkommen til at kontakte os herom.

En karakterliste og rækkefølgeliste udleveres på dagen, når du kommer.

På gensyn til eksamen.

Links til andre eksamensinformationer:

Eksamensbekendtgørelsen
Karakterskala og anden bedømmelse
Klageprocedure

Særligt vedr. SRP:
Det er i læreplanen for SRP fremhævet, at censor og eksaminator inden eksaminationen drøfter, hvilke områder og problemstillinger i relation til det skriftlige produkt eksaminanden skal uddybe. Det forventes derfor, at censor i god tid før eksaminationen og senest 3 hverdage før, kontakter eksaminator med henblik på dette – telefonnumre og mailadresser findes i Netprøver.

Info om nedlukningsperiode:
Ifølge nødbekendtgørelsens §17* kan områder af læreplanerne udelades fra prøvespørgsmålene. I tilfælde hvor områder udelades, så vil det fremgå af det pågældende holds undervisnings-beskrivelse.

Aurehøjs første nedlukningsperiode var fra den 12/3 2020 og resten af skoleåret.
Anden periode startede den 9/12 2020 fortsatte frem til eksamensperioden 2021, da vi grundet vores placering i hovedstadsområdet fortsat skulle have elever hjemme til virtuel undervisning 50% af undervisningstiden. I indeværende undervisningsår har vi kun haft en kortvarig nedlukning i december 2021. Dog har fraværet blandt elever været højere end vanligt grundet perioder med nærkontakt og coronasmitte blandt eleverne.

*Bekendtgørelse om visse regler om prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2022 og sygeterminen 2022 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 (BEK nr 401 af 30/03/2022) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/401

Kære elever

Der er frigivet en personlig eksamensplan til dig i Lectio på din egen forside. Eksamen er i år planlagt i perioden fra 17. maj – 22. juni 2022. Bliver du syg til en eksamen skal du hurtigst muligt give kontoret besked herom på telefon 3965 4545. Husk at lægeerklæring er påkrævet.

Den 13-15. juni 2022 er der møde om censurering af de skriftlige eksamensopgaver. Herefter offentliggøres karaktererne i Lectio hurtigst muligt.

Ud over din eksamensplanen på din forside i Lectio har vi nedenfor samlet den information, vi mener, der også kan blive brug for under eksamensforløbet.

Er der oplysninger du savner, er du altid velkommen på kontoret.

God eksamenstid.

Karakterskala og anden bedømmelse
Stx-eksamensbekendtgørelsen
Klagevejledning